innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


Egzaminy Gimnazjalne
Egzaminy Gimnazjalne PDF Drukuj Email

Egzamin gimnazjalny - rok szkolny 2012/2013


Wyniki egzaminy gimnazjalnego 2012/2013

 

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język obcy

 

Język polski

Historia i WOS

matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

 

32

100

33

100

29

100

28

100

40

100

40

100

Klasa IIIa

22,0

69

20,5

62

14,9

51

19,2

69

20,6

52

11,2

28

Klasa III b

23,3

73

21,3

65

14,7

51

18,1

65

24,1

60

17,4

44

szkoła

22,5

70

20,8

63

14,8

51

18,8

67

22,1

55

13,8

35

gmina

21,0

66

19,5

59

13,4

46

17,7

63

21,6

54

13,9

35

powiat

19,7

62

19,1

58

13,7

47

17,3

62

23,4

59

15,7

39

województwo

20,5

64

19,9

60

14,9

51

17,6

63

25,7

64

18,0

45

- z części humanistycznej ,
z języka polskiego – 22,5 punktów to jest 70% - wynik jest wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, w gminie i województwie.
z historii i Wos - 20,8 punktów co stanowi 63% - wynik jest wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, w gminie i województwie.
- z części matematyczno przyrodniczej–
matematyka 14,8 punktów 51% jest on wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, w gminie i województwie.
przedmioty przyrodnicze 18,8% 67% - wynik jest wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, w gminie i województwie.
- z części językowej – język angielski  poziom podstawowy – 22,1 punktów to jest 55% - jest on niższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie i w województwie a wyższy niż w gminie

 

Analiza egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2010/2011
Uczniowie klas trzecich w roku szkolnym 2010/2011uzyskali następujące wyniki:
- z części humanistycznej – 26,7 punktów to jest 53% - jest on wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, a taki sam jak w gminie i województwie.
- z części matematyczno przyrodniczej– 26,1 punktów - jest on wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, w gminie i województwie.
- z części językowej – język angielski – 26,2 punktów to jest 52% - jest on wyższy niż wyniki uzyskane przez uczniów w powiecie, w gminie i nieznacznie niższy niż w województwie.

Cześć humanistyczna

Arkusz egzaminacyjny składał się z 29 zadań, wśród których 19 zadań miało formę wyboru wielokrotnego, a 10 to zadania otwarte.

Rozwiązując poszczególne zadania, uczniowie wykazywali się umiejętnościami opisanymi w dwóch obszarach wymagań egzaminacyjnych – czytanie i odbiór tekstów kultury oraz tworzenia własnego tekstu, wykorzystując nabyte w trakcie nauki w gimnazjum wiadomości. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mogli uzyskać 50 punktów, z czego 25 punktów mogli otrzymać za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętności z zakresu czytania i odbioru tekstów kultury (I obszar standardów egzaminacyjnych), i 25 punktów za realizację zadań dotyczących tworzenia własnego tekstu (II obszar standardów).

Wyniki poszczególnych standardów w punktach i procentach


Czytanie i odbiór tekstów kultury

Tworzenie własnego tekstu

Wynik ogółem

punkty

procenty

punkty

procenty

punkty

procenty

Klasa 3a

14,7

59

10,7

43

25,3

51

Klasa 3b

16,2

65

12,6

50

28,8

58

Szkoła

15,3

61

11,4

46

26,7

53

Gmina

15,7

63

11

44

26,6

53

Powiat

15,4

62

9,7

39

25,1

50

województwo

16,1

64

10,6

42

26,7

53

Wyniki uczniów w skali staninowej

stanin

Ilość punktów

Klasa 3a

Klasa 3b

Najniższy

0-9

1

0

Bardzo niski

10-13

1

0

Niski

14-17

2

2

Niżej średni

18-22

7

2

Średni

23-27

4

2

Wyżej średni

28-32

3

2

Wysoki

33-37

3

7

Bardzo wysoki

38-41

2

1

Najwyższy

42-50

0

0

W skali staninowej pozycja szkoły jest w staninie 6 czyli wyżej średnim.

Część matematyczno-przyrodnicza

Zestaw zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (GM-1-112) był prze-znaczony do sprawdzenia opanowania przez uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum umiejętności i wiadomości opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych (zwanych dalej standardami) i podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zestaw składał się z 36 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru 11 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego formułowania odpowiedzi. Za po-prawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów.

Zadania sprawdzały umiejętności i wiadomości z następujących obszarów standardów:

obszar I – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów ma-tematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

obszar II – wyszukiwanie i stosowanie informacji,

obszar III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

obszar IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

 


Umiejetne stosowanie

terminów, pojec i procedur

Wyszukiwanie i stosowanie

informacji

Wskazywanie i opisywanie

faktów, zwiazków i zale¿nosci

Stosowanie zintegrowanej

wiedzy

Wynik ogółem

punkty

procenty

punkty

procenty

punkty

procenty

punkty

procenty

punkty

Klasa 3a

7,4

49

6,3

52

6,6

44

2,6

32

22,9

Klasa 3b

10,9

73

8,4

70

7,6

51

3,9

49

30,9

Szkoła

8,8

59

7,2

60

7

47

3,1

39

26,1

Gmina

8,6

57

6,9

58

6,9

46

2,9

36

25,3

Powiat

8

53

6,3

53

6,7

45

2,4

31

23,5

Wojew.

8,4

56

6,6

55

6,9

46

3

38

24,9

 

Wyniki uczniów w skali staninowej

stanin

Ilość punktów

Klasa 3a

Klasa 3b

Najniższy

0-9

3

0

Bardzo niski

10-12

1

0

Niski

13-15

2

0

Niżej średni

16-19

7

1

Średni

20-25

3

6

Wyżej średni

26-31

0

1

Wysoki

32-36

4

1

Bardzo wysoki

37-41

3

5

Najwyższy

42-50

1

2

W skali staninowej pozycja szkoły jest w staninie 7 czyli wysokim.

 

Część językowa – język angielski

 

Arkusz standardowy, który rozwiązywali uczniowie (słuchacze) bez dysfunkcji i uczniowie z dysleksją z języka angielskiego zawierał 13 zadań zamkniętych. Wszystkie zadania zamknięte były zadaniami wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazywał jedną odpowiedź spośród kilku zaproponowanych. Za pełne i poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń (słuchacz) mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności zapisane w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe. Plan testu był jednakowy dla wszystkich języków. W tabeli poniżej przedstawiono numery zadań arkusza egzaminacyjnego, którymi sprawdzano poszczególne umiejętności oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za ich prawidłowe rozwiązanie.

Wyniki poszczególnych standardów w punktach i procentach


Odbiór tekstu słuchanego

Odbiór tekstu czytanego

Reagowanie jezykowe

Wynik ogółem

punkty

procenty

punkty

procenty

punkty

procenty

punkty

procenty

Klasa 3a

4,8

48

7,6

38

10

50

22,5

45

Klasa 3b

6,2

62

12,3

62

13,2

66

31,8

64

Szkoła

5,3

53

9,5

48

11,3

57

26,2

52

Gmina

4,8

48

8,7

44

10,7

54

24,3

49

Powiat

5,1

51

9,2

46

10,5

52

24,8

50

województwo

5,9

59

10,7

53

12,1

61

28,6

57

 


Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.