innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


wymagania język angielski
wymagania język angielski PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego

English Explorer NEW 2

 

 

Kryteria oceniania zawierają wymagania ogólne i szczegółowe sformułowane na podstawie tych, które zostały określone w nowej podstawie programowej z roku 2009, w części dotyczącej nauczania języka obcego nowożytnego.

 

W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej oraz wymagań na ocenę celującą. Przyjęto bowiem, iż uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie opanował wiedzy i umiejętności w podstawowym zakresie, niezbędnym do otrzymania oceny dopuszczającej. Jego brak umiejętności wykonania prostych zadań, braki w wiadomościach i nieopanowane podstawowe umiejętności uniemożliwiają dalszą naukę na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Jednocześnie zakłada się, że uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jego wiedza znacząco wykracza poza zakres niezbędny do otrzymania oceny bardzo dobrej, określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania, będącym zgodnym ze Szkolnym Systemem Oceniania, który obowiązuje w danej placówce oświatowej.

 

 

 

AUTOR: EWA DZIERŻAWSKA

STARTER

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

 

Uczeń posługuje się czasownikami have got, be, can w czasie present simple, popełniając wiele błędów.

Często zapomina o użyciu formy has w 3. os. lp.

Myli zasady tworzenia formy pytającej z czasownikiem be z zasadami tworzenia pytań w czasie present simple z użyciem innych czasowników.

Tworzenie przeczeń nie sprawia mu problemów.

Nie zawsze poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów.

Uczeń posługuje się czasownikami have got, be, can, czasami popełniając błędy. Zapomina o użyciu formy has w 3. os. lp.

Czasem popełnia błędy, tworząc pytania.

Nie ma problemów z tworzeniem przeczeń.

Nie zawsze poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów, ale używając ich w zdaniach, popełnia błędy.

Potrafi utworzyć kilka rzeczowników od czasowników i odwrotnie, popełniając błędy.

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się czasownikami have got, be, can.

Na ogół poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów i używa ich w zdaniach, rzadko popełniając błędy.

Prawie bezbłędnie tworzy rzeczowniki od czasowników i odwrotnie.

 

 

 

Uczeń bezbłędnie posługuje się czasownikami have got, be, can oraz w pełni poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów, i w pełni poprawnie używa ich w zdaniach. Buduje płynne , bogate wypowiedzi.

Bezbłędnie potrafi utworzyć rzeczowniki od czasowników i odwrotnie, również takie, których podręcznik nie prezentuje.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń pamięta tylko część słownictwa, którą utrwala Starter (przybory szkolne, przedmioty szkolne, dni tygodnia, czas, ubrania, rodzina). Zapisując słowa, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Rozumie większość poleceń/wyrażeń używanych w klasie, sam ich jednak nie używa.

Wymowa budzi wiele zastrzeżeń.

Uczeń pamięta większość słownictwa, którą utrwala Starter, i jej używa. Czasami popełnia jednak błędy ortograficzne.

Rozumie większość poleceń/wyrażeń używanych w klasie i stosuje je, czasami popełniając błędy.

Wymowa może budzić zastrzeżenia, ale jest zrozumiała.

Uczeń pamięta większość słownictwa, którą utrwala Starter, i sprawnie jej używa.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Zna i poprawnie stosuje polecenia/wyrażenia używane w klasie.

Wymowa rzadko budzi zastrzeżenia.

Uczeń pamięta całe słownictwo, które utrwala Starter, i z jego wykorzystaniem buduje ciekawe wypowiedzi.

Wymowa jest bezbłędna, w pełni zrozumiała.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie bardzo prostą wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Z pomocą nauczyciela zadaje proste pytania o stan posiadania.

Odpowiada krótko na proste pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela podstawowych informacji o sobie.

Nie wykazuje dużej aktywności.

Uczeń rozumie krótką wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Zrozumiale zadaje proste pytania o stan posiadania.

Krótko odpowiada na pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie.

Mówi o swoich preferencjach.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka, popełniając błędy.

Określa położenie przedmiotów.

Uczeń rozumie większość krótkich wypowiedzi w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Zadaje pytania o stan posiadania.

Odpowiada krótko na pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela informacji o sobie i swojej rodzinie, znajomych.

Mówi o swoich preferencjach.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka.

Popełnia sporadyczne błędy.

Uczeń rozumie każdą wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Swobodnie i bezbłędnie zadaje różne pytania. Odpowiada wyczerpująco na pytania.

Potrafi podać wiele informacji o sobie, rodzinie, znajomych.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka, używając rozbudowanego słownictwa.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie większość prostych wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Czasami potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje, czasami popełniając błędy.

Uczeń rozumie prawie całość wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Prawie bezbłędnie znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie wszystkie wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału, i z łatwością odnajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Potrafi uzasadnić swój wybór.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń uzupełnia bardzo krótkie i proste zdania/teksty podanymi wyrazami.

Potrafi zrozumiale (choć z wieloma błędami) napisać kilka zdań na tematy wymienione powyżej.

Potrafi krótko odpowiedzieć na proste pytania i częściowo poprawnie wypełnić kwestionariusz osobowy.

Uczeń uzupełnia bardzo krótkie i proste zdania/teksty podanymi wyrazami.

Zrozumiale pisze kilka zdań na tematy wymienione powyżej.

Krótko odpowiada na większość pytań i wypełnia kwestionariusz osobowy, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi napisać krótki tekst na tematy wymienione powyżej.

Odpowiada na pytania i bezbłędnie wypełnia kwestionariusz osobowy.

Uczeń z łatwością potrafi napisać dłuższy tekst na tematy wymienione powyżej.

Wyczerpująco i bezbłędnie odpowiada na pytania i wypełnia kwestionariusz osobowy.

Potrafi również napisać notatkę o sobie.

 

 

 

UNIT 1 FREE TIME

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: człowiek (zainteresowania), życie rodzinne i towarzyskie (czynności życia codziennego, czas wolny), elementy wiedzy o innych krajach/kultura (niezwykłe święta i występy artystyczne).

Kształcenie przedmiotowo-językowe: muzyka (instrumenty muzyczne).

Kultura: Karnawał w Notting Hill/Malta.

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

 

Uczeń zna zasady użycia czasu present simple i posługuje się nim, często zapominając o dodaniu końcówki -s/-es do czasownika w 3. os. lp. w twierdzeniach (oraz odjęciu jej w przeczeniach).

Ma problemy z tworzeniem pytań w czasie present simple.

W przeczeniach używa form don’t lub not (zapominając o doesn’t).

Zna wszystkie przysłówki częstotliwości, ale nie zawsze poprawnie używa ich w zdaniach.

Nie pamięta o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Uczeń posługuje się czasem present simple, często zapominając o dodaniu końcówki -s/-es do czasownika w 3 os. lp. w twierdzeniach (oraz odjęciu jej w przeczeniach).

Zapomina o operatorze does w 3. os.

lp. (w pytaniach).

W przeczeniach mylnie używa form don’t/doesn’t.

Zna przysłówki częstotliwości i używa ich w zdaniach, czasami popełniając błędy.

Często zapomina o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Uczeń w większości poprawnie posługuje się czasem present simple.

Czasami popełnia błędy w wypowiedzi ustnej, szczególnie tworząc pytania i przeczenia.

Na ogół poprawnie używa w zdaniach przysłówków częstotliwości.

Zwykle pamięta o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych, mówiąc o upodobaniach.

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się czasem present simple, tworząc krótkie, ale swobodne i prawie bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne.

Bezbłędnie używa w zdaniach przysłówków częstotliwości, budując płynne wypowiedzi ustne.

Mówi o upodobaniach swoich i innych, używając formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (opisywanie siebie i swoich upodobań/zainteresowań, czynności codziennych i tych związanych z czasem wolnym).

Nie zwraca uwagi na akcentowanie właściwej sylaby w wyrazie ani na Intonację zwrotów (propozycje i odpowiedzi na propozycje).

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (opisywanie siebie i swoich upodobań/zainteresowań, czynności codziennych i tych związanych z czasem wolnym).

Podejmuje próby zastosowania właściwego akcentu wyrazów oraz właściwej intonacji zwrotów (propozycje i odpowiedzi na propozycje).

Popełnia błędy, ale podejmuje próby zapisania nie tylko wyrazów, ale również pełnych zdań.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i jej używa.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy.

Błędy ortograficzne popełnia sporadycznie.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat swoich upodobań/zainteresowań.

Potrafi w bardzo prosty sposób coś zaproponować.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka zdań na temat swoich upodobań/zainteresowań. Potrafi w prosty sposób coś zaproponować.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość (lub wszystkie) żądanych szczegółowych informacji.

Zadaje pytania w zakresie powyższych tematów, czasami popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi opowiedzieć o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Potrafi właściwie zareagować na propozycję i samemu coś zaproponować.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Bezbłędnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie mówi o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach.

Szybko i właściwie reaguje w sytuacjach językowych (propozycja, sugestia).

Bezbłędnie wyraża propozycje za pomocą różnych konstrukcji gramatycznych.

Płynność wypowiedzi oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach na podstawie wzoru.

Krótko odpowiada na proste pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Uczeń potrafi napisać krótką notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach na podstawie wzoru, chociaż popełnia błędy.

Odpowiada na proste pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach (może popełnić przy tym błędy).

Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dość obszerną notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach.

Rzadko popełnia błędy.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt (wydarzenie kulturalne/festiwal muzyczny, ew. zadanie dodatkowe), używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt (wydarzenie kulturalne/festiwal muzyczny, ew. zadanie dodatkowe), używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację (wydarzenie kulturalne/festiwal, ew. zadanie dodatkowe), używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (wydarzenie kulturalne/festiwal, ew. zadanie dodatkowe), bezbłędnie używając rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Projekt może mieć unikatową formę, a użyte słownictwo może nieco wykraczać poza proponowane w podręczniku.

 

 

UNIT 2 JOBS AND WORK

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: świat przyrody (pogoda i klęski żywiołowe), praca (popularne zawody).

Kształcenie przedmiotowo-językowe: chemia (kryształy).

Kultura: Kanada/Barbados.

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasów present continuous i present simple, ale często nie potrafi stosować ich poprawnie.

Zna niektóre zasady użycia przedimków a/an, the, ale zdarza mu się popełniać błędy.

Zna czasownik modalny can i używa go w prostych zdaniach.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasów present continuous i present simple i częściowo poprawnie używa tych czasów w ćwiczeniach gramatycznych.

Ma problemy z samodzielnym budowaniem płynnych wypowiedzi.

Zna niektóre zasady stosowania przedimków a/an, the i na ogół potrafi ich właściwie użyć.

Zna czasownik modalny can i używa go w prostych wypowiedziach.

Uczeń w większości poprawnie używa czasów present continuous i present simple w ćwiczeniach gramatycznych.

Zna zasady stosowania przedimków a/an, the i na ogół używa ich poprawnie.

Zna czasownik modalny can i używa go w wypowiedziach.

W pełni poprawnie buduje wypowiedzi, używając czasów present continuous i present simple.

Zna wszystkie zasady użycia przedimków a/an, the i bezbłędnie używa ich w wypowiedziach.

Zna czasownik modalny can i go używa.

 

 

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów: pogoda, pory roku, najpopularniejsze zawody.

Nie zwraca uwagi na poprawny akcent wyrazowy.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów: pogoda, pory roku, klęski żywiołowe, najpopularniejsze zawody.

Zna 2–3 czasowniki złożone spośród wymienionych w rozdziale.

Dość często popełnia błędy w wymowie, ale jest ona zrozumiała.

Uczeń zna większość słownictwa oraz wszystkie czasowniki złożone prezentowanych w rozdziale i prawie bezbłędnie ich używa.

Rzadko popełnia błędy w wymowie.

Uczeń bezbłędnie posługuje się pełnym zasobem środków leksykalnych proponowanym przez podręcznik.

Posługuje się również większą liczbą czasowników złożonych niż prezentowane w rozdziale.

Właściwie wymawia słowa/zdania, zwracając szczególną uwagę na akcent wyrazowy.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń potrafi dopasować ilustrację do nazwy zjawiska pogodowego i opisać pogodę za pomocą pojedynczych słów.

Pyta o warunki pogodowe i krótko odpowiada na takie pytania.

Potrafi opisać fotografię za pomocą pojedynczych słów.

Opisuje zdarzenia mające miejsce w danej chwili (popełniając błędy) i krótko odpowiada na pytania, ale ma problemy z samodzielnym zadawaniem pytań.

Rozumie bardzo prostą rozmowę telefoniczną, ale ma problemy z właściwym reagowaniem.

Uczeń rozumie część prognozy pogody.

Potrafi mówić zrozumiale o pogodzie, chociaż z wieloma błędami.

Potrafi opisać fotografię, ale brakuje mu niektórych słów.

Zna zwroty stosowane w rozmowie telefonicznej, rozumie prostą rozmowę, ale czasami ma kłopoty z właściwym reagowaniem.

Podejmuje próby utworzenia nazw zawodów od czasowników.

Podejmuje próby korzystania ze słownika jednojęzycznego (rozróżnia podstawowe skróty tam zastosowane).

Uczeń na ogół rozumie prognozę pogody, ale czasami może mieć problemy ze znalezieniem wszystkich szczegółowych informacji.

Potrafi mówić o pogodzie.

Potrafi w zrozumiały sposób opisać fotografię.

Rozumie rozmowę telefoniczną i w większości poprawnie reaguje, używając właściwych zwrotów.

Stara się czasami korzystać ze słownika jednojęzycznego.

Uczeń rozumie prognozę pogody oraz inne wypowiedzi dotyczące pogody i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

W dość swobodny i wyczerpujący sposób opisuje fotografię za pomocą pełnych zdań.

Nie ma problemów ze zrozumieniem i swobodnym prowadzeniem rozmowy telefonicznej.

Potrafi swobodnie i bezbłędnie rozmawiać o pogodzie.

Często korzysta ze słownika jednojęzycznego.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń rozumie ogólny sens bardzo prostego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje, czasami popełniając błędy.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prawie każdego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie każdy tekst w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi napisać 1–2 zdania na temat fotografii/ilustracji.

Pisze w sposób zrozumiały, chociaż z wieloma błędami gramatycznymi i ortograficznymi.

Potrafi jednym zdaniem scharakteryzować zawód.

Formułuje w kilku słowach wiadomość telefoniczną.

Pisze kilka zdań o przyjacielu na podstawie wzoru, popełniając wiele błędów.

Uczeń potrafi napisać kilka zdań na temat fotografii/ilustracji.

Pisze w sposób zrozumiały, chociaż popełnia błędy.

Potrafi w 1–2 zdaniach scharakteryzować zawód.

Formułuje w kilku słowach wiadomość telefoniczną.

Pisze kilka zdań o przyjacielu na podstawie wzoru.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń potrafi opisać fotografię/ilustrację, sporadycznie popełniając błędy. Potrafi scharakteryzować dany zawód.

W zrozumiały sposób formułuje wiadomość telefoniczną.

Samodzielnie pisze notatkę o przyjacielu.

Korzysta ze słownika.

Uczeń potrafi prawie bezbłędnie i wyczerpująco opisać fotografię/ilustrację. Bez problemu opisuje zawody, formułuje notatki telefoniczne.

Potrafi obszernie i na ogół poprawnie napisać o przyjacielu.

Charakteryzuje każdy zawód.

Często korzysta ze słownika.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń, z pomocą nauczyciela lub grupy, przygotowuje prosty bardzo projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje prosty projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje ciekawy projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje bardzo ciekawy projekt i prezentację dotyczące pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych. Użyte słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany przez podręcznik.

 

 

 

UNIT 3 WORDS AND PICTURES

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: nauka i technika (historia pisma), kultura (media, film i wyrażanie opinii o filmach).

Kształcenie przedmiotowo-językowe: historia (Nowy Świat – historia powstania).

Kultura: Stany Zjednoczone Ameryki/Indie.

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple, ale ma problemy z jego poprawnym zastosowaniem.

Zna odmianę czasownika be w czasie past simple, ale błędnie tworzy pytania i przeczenia (stosując zasadę z użyciem operatora did/didn’t).

Potrafi utworzyć formę przeszłą czasowników regularnych, ale zna tylko kilka form czasowników nieregularnych i popełnia błędy.

Trudność sprawiają mu pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple, ale tylko częściowo poprawnie stosuje go w ćwiczeniach gramatycznych.

Buduje proste wypowiedzi z użyciem czasownika be. Popełnia wiele błędów, tworząc pytania i przeczenia w czasie past simple.

Zna formy przeszłe wielu czasowników nieregularnych, ale nie wszystkich.

Trudność sprawiają mu pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń w miarę poprawnie posługuje się czasem past simple.

Buduje proste wypowiedzi z użyciem czasownika be oraz stosując przeszłe formy czasowników regularnych i większości czasowników nieregularnych.

Pytania i przeczenia buduje na ogół poprawnie, choć zdarza mu się popełniać sporadyczne błędy.

Prawie bezbłędnie zadaje pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń bardzo dobrze, poprawnie posługuje się czasem past simple.

Nie popełnia błędów, tworząc pytania szczegółowe typu Wh-.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń zna nazwy niektórych form medialnych i rodzaje filmów i programów telewizyjnych.

Zna 2–3 przymiotniki wyrażające opinię.

Nie zwraca uwagi na wymowę końcówki -ed w czasownikach regularnych oraz na intonację.

Uczeń zna nazwy form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych.

Zna kilka przymiotników wyrażających opinię i niektóre zwroty. Stara się poprawnie je wymawiać/intonować.

Właściwie wymawia czasowniki regularne z końcówką -ed.

 

Zna nazwy większości form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych.

Opanował większość przymiotników wyrażających opinię i zwrotów i w większości poprawnie je wymawia/intonuje.

Właściwie wymawia czasowniki regularne z końcówką -ed.

Zna nazwy form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych. Jego znajomość słownictwa w tym zakresie może nawet wykraczać poza zawarte w rozdziale.

Opanował wszystkie przymiotniki wyrażające opinię i zwroty.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń w bardzo prosty sposób określa swoje ulubione formy medialne i mówi o ulubionych filmach/programach telewizyjnych.

Za pomocą pojedynczych słów mówi/wyraża opinię o filmie/programie telewizyjnym.

Opisuje bardzo prostymi zdaniami przeszłe zdarzenie, popełniając wiele błędów.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi, ale nie potrafi odnaleźć w niej wszystkich szczegółowych informacji.

Uczeń w prosty sposób określa swoje ulubione formy medialne i mówi o ulubionych filmach/programach telewizyjnych.

Wyraża opinię o filmie/programie telewizyjnym za pomocą 2–3 zdań.

W zrozumiały sposób, chociaż z błędami, opisuje przeszłe zdarzenie.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi, ale znajduje tylko kilka informacji szczegółowych.

Uczeń potrafi określić swoje ulubione formy medialne i ulubione filmy i wyrazić o nich opinię.

Potrafi opowiedzieć w 2–3 zdaniach o filmie/programie telewizyjnym.

Potrafi w zrozumiały sposób opisać przeszłe zdarzenie, sporadycznie popełniając błędy. Rozumie ogólny sens większości wypowiedzi i znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń swobodnie mówi o swoich ulubionych formach medialnych, filmach, programach telewizyjnych.

W jasny sposób wyraża swoją opinię i potrafi spytać o opinię innych.

Potrafi zgodzić się bądź nie godzić z opinią innych.

Ze szczegółami, chociaż popełniając niewielkie błędy, opisuje przeszłe zdarzenia.

Rozumie sens każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie potrzebne szczegółowe informacje.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostych wypowiedzi pisemnych w zakresie tematów rozdziału i czasem potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi pisemnych i znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi pisemnych i znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wszystkich wypowiedzi pisemnych w zakresie tematów rozdziału i znajduje wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Opisuje bardzo prostymi zdaniami przeszłe zdarzenia, popełniając wiele błędów.

W zrozumiały sposób, chociaż z błędami, opisuje przeszłe zdarzenia.

Tworzy własnego bloga z opisem zdarzeń przeszłych, czasami popełniając błędy.

Bezbłędnie tworzy własnego bloga z opisem zdarzeń przeszłych, za pomocą prostych zdań.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

Uczeń, z pomocą nauczyciela lub grupy, wykonuje bardzo prosty projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia).

Uczeń, samodzielnie lub w grupie, wykonuje przeciętny projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), zawierający poznany materiał gramatyczny, popełniając błędy.

Czasami korzysta ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), przy czym użyte zdania są prawie bezbłędne, a słownictwo może wykraczać poza prezentowane przez podręcznik.

Często korzysta ze słownika.

 

 

UNIT 4 BIOGRAPHIES

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: życie rodzinne i towarzyskie (okresy życia), człowiek (wygląd zewnętrzny), ciekawe biografie.

Kształcenie przedmiotowo-językowe: matematyka (interpretacja danych na mapie).

Kultura: Australia/Jamajka.

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous, ale ma duże problemy z jego prawidłowym zastosowaniem.

Tworzenie pytań sprawia mu kłopot.

Nie ma problemów z budowaniem wypowiedzi przeczących.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i częściowo poprawnie go stosuje.

Rozumie różnicę między past continuous a past simple, ale budując wypowiedzi, popełnia wiele błędów.

Uczeń na ogół poprawnie używa czasów past continuous i past simple w ćwiczeniach gramatycznych.

Posługuje się zdaniami złożonymi z użyciem tych czasów. Ma jednak problemy z płynnym budowaniem wypowiedzi, stosując je.

Uczeń poprawnie i biegle posługuje się czasami past continuous i past simple.

 

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń zna kilka podstawowych czasowników określających najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka (dla opisania biografii).

Potrafi za pomocą kilku przymiotników opisać wygląd zewnętrzny człowieka.

Nie zwraca uwagi na Intonację wyrażeń stosowanych przy wyrażaniu przeprosin ani na prawidłową wymowę głosek /æ/ /e/ oraz /ə/.

Uczeń zna podstawowe czasowniki określające najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka i opisuje biografię, popełniając wiele błędów.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka za pomocą kilku przymiotników. Zapisując je, popełnia błędy ortograficzne.

Podejmuje próby właściwej intonacji wyrażeń stosowanych przy wyrażaniu przeprosin. Wymowa głosek /æ/ /e/ oraz /ə/ budzi zastrzeżenia.

Opisując czyjąś biografię, uczeń posługuje się wieloma czasownikami określającymi najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka,.

Potrafi dość dokładnie opisać wygląd zewnętrzny człowieka, sporadycznie popełniając błędy.

Właściwie intonuje wyrażenia stosowane przy wyrażaniu przeprosin oraz wymawia głoski /æ/ /e/ oraz /ə/.

Uczeń posługuje się różnorodnymi czasownikami, opisując czyjąś biografię.

Szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny człowieka.

Słownictwo, którym się posługuje, opisując biografię i wygląd zewnętrzny, jest bardzo bogate i może wykraczać poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa nie budzi zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób, ale ma problemy ze znalezieniem wszystkich szczegółowych informacji.

Potrafi w bardzo prosty sposób powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi wyrazić swoją opinię.

Rozumie proste pytania i bardzo krótko na nie odpowiada.

W kilku prostych zdaniach relacjonuje przeszłe wydarzenie, popełniając wiele błędów.

Zna przysłówki wskazujące na chronologię wydarzeń, ale ich nie stosuje.

Potrafi przeprosić w bardzo prosty sposób.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób, ale ma kłopoty za znalezieniem niektórych szczegółowych informacji.

Potrafi powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi (wyrazić swoją opinię)

Rozumie proste pytania i odpowiada na nie. Potrafi w kilku prostych zdaniach zrelacjonować przeszłe wydarzenie, zazwyczaj popełniając błędy.

Zna przysłówki wskazujące na chronologię wydarzeń, ale popełnia błędy, budując wypowiedzi.

Potrafi przeprosić w prosty sposób.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób i znajduje prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Potrafi poprawnie powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi (wyrazić swoją opinię).

Rozumie pytania i na nie

odpowiada.

W kilku zdaniach, na ogół bezbłędnie, relacjonuje przeszłe wydarzenia, używając przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Potrafi przeprosić i podać przyczynę zaniedbania.

Uczeń poprawnie i obszernie wyraża swoją opinię o ludziach, których podziwia lub których nie ceni. Swobodnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na zadane pytania.

Dość swobodnie i prawie bezbłędnie relacjonuje przeszłe wydarzenia, wzbogacając wypowiedź przysłówkami wskazującymi na chronologię wydarzeń.

Potrafi przeprosić i podać przyczynę zaniedbania.

Mówi płynnie, używa bogatego słownictwa.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, ale nie potrafi znaleźć wielu szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, ale nie potrafi znaleźć niektórych szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, i potrafi znaleźć prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, oraz szybko i bezbłędnie znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń uzupełnia prosty tekst podanymi wyrazami, popełniając błędy.

Pisze kilka prostych zdań (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru.

Uczeń, w większości poprawnie, uzupełnia tekst podanymi wyrazami.

Pisze krótki tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając nielicznych przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Uczeń prawie bezbłędnie uzupełnia tekst wyrazami, których musi się domyślić.

Samodzielnie, chociaż z niewielkimi błędami, pisze krótki tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając większości przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Uczeń uzupełnia tekst wyrazami, których musi się domyślić.

Samodzielnie i bezbłędnie pisze dłuższy tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając wszystkich przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

Uczeń wykonuje, z pomocą nauczyciela lub grupy, bardzo prosty projekt (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Posługuje się słownikiem, chociaż czasami popełnia błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii), bezbłędnie używając rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny. Słownictwo może wykraczać poza proponowane przez podręcznik.

Posługuje się słownikiem.

 

UNIT 5 WORLD RECORDS

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: świat przyrody (rośliny i zwierzęta, krajobraz), zakupy i usługi (kupowanie)

Kształcenie przedmiotowo-językowe: geografia (formowanie się kontynentów)

Kultura: zwierzęta i krajobrazy Afryki Południowej

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady stopniowania przymiotników, ale myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Nie pamięta form nieregularnych. Na ogół nie potrafi poprawnie stosować czasownika have to. Raczej potrafi posługiwać się czasownikiem can jako czasownikiem wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń zna zasady stopniowania przymiotników, ale czasem myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Raczej pamięta formy nieregularne. Ma kłopoty z poprawnym stosowaniem czasownika have to. Raczej potrafi posługiwać się czasownikiem can jako czasownikiem wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń na ogół poprawnie radzi sobie ze stopniowaniem przymiotników. Rzadko myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Na ogół poprawnie używa czasownika have to. W pełni poprawnie posługuje się czasownikiem can wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń w pełni poprawnie radzi sobie ze stopniowaniem przymiotników. Nie robi błędów przy posługiwaniu się czasownikiem have to. W pełni poprawnie używa czasownika can wyrażającego prośbę/przyzwolenie.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (przymiotniki opisujące właściwości zwierząt, elementy krajobrazu, rodzaje sklepów).

Nie zwraca uwagi na akcentowanie właściwej sylaby w wyrazie ani na właściwą intonację. Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (przymiotniki opisujące właściwości zwierząt, elementy krajobrazu, rodzaje sklepów).

Na ogół nie zwraca uwagi na właściwe akcentowanie wyrazów ani na intonację. Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i umie ich używać.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje. Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o zwierzętach. Podejmuje próbę porównania niektórych faktów.

Potrafi w bardzo prosty sposób dokonać zakupów, chociaż nie pamięta o użyciu właściwych zwrotów.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji. Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka zdań o zwierzętach i porównać fakty. Potrafi dokonać zakupów, chociaż nie zawsze pamięta o użyciu właściwego zwrotu.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość żądanych szczegółowych informacji. Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasami popełniając błędy gramatyczne. Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi opowiedzieć o zwierzętach, porównać fakty. Mówi dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Na ogół potrafi dokonać zakupów, używając właściwych zwrotów.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje. Bezbłędnie zadaje pytania. Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Swobodnie mówi o zwierzętach i dość swobodnie porównuje fakty.

Pamięta o użyciu właściwych zwrotów, dokonując zakupów.

Słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie. Mówi dość płynnie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej. Z pomocą nauczyciela znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań o zwierzętach.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania dotyczące faktów z życia zwierząt.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótką notatkę o zwierzętach i faktach z ich życia.

Odpowiada na proste pytania dotyczące faktów z życia zwierząt, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę o zwierzętach i porównać fakty z ich życia (może popełnić przy tym błędy).

Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zwierząt i ich życia.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dość obszerną notatkę o zwierzętach i faktach z ich życia. Potrafi porównywać fakty z życia zwierząt. Rzadko popełnia błędy.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące faktów życia zwierząt.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o zwierzętach, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o zwierzętach, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

W sposób widoczny próbuje korzystać ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację o zwierzętach, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację o zwierzętach, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

 

 

UNIT 6 SPORTS AND GAMES

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: sport (nazwy wybranych sportów i gier, sprzęt sportowy), żywienie (nazwy wybranych produktów żywnościowych)

Kształcenie przedmiotowo-językowe: biologia (tlen i wysiłek fizyczny)

Kultura: Nowa Zelandia (wybrane sporty ekstremalne)

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń rozróżnia czasowniki can i must, ale myli formy przeczące. Nie pamięta znaczenia czasownika mustn’t. Nie rozróżnia must i have to. Zna definicję rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale robi błędy, uzupełniając nimi zdania. Nie wie, kiedy zastosować a/an, a kiedy nie. Myli użycie some/any/no. Raczej poprawnie posługuje się trybem rozkazującym.

Uczeń zna znaczenie czasowników can/can’t i must/mustn’t, ale często błędnie używa mustn’t. Raczej nie rozróżnia must i have to. Zna definicję rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale robi błędy, uzupełniając nimi zdania. Często nie pamięta, kiedy zastosować a/an przed rzeczownikiem, a kiedy nie. Czasem myli użycie some/any/no. Poprawnie posługuje się trybem rozkazującym.

Uczeń zwykle poprawnie posługuje się czasownikami can/can’t i must/mustn’t. Rozróżnia must i have to, ale nie zawsze używa ich poprawnie. Bez problemu rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, ale może zrobić błąd, stosując przedimki. Nie ma problemu z trybem rozkazującym.

Uczeń poprawnie posługuje się czasownikami modalnymi can/can’t i must/mustn’t oraz have to. Bez problemu rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poprawnie używa some/any/no. Czasem robi błędy, stosując a/an/the. Nie ma problemu z trybem rozkazującym.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (nazwy sportów i gier, zakazy, nakazy). Zna kilka wyrazów związanych z wyprawami.

Wymowa często budzi zastrzeżenia. Nie pamięta o tym, że głoski zwykle nie ubezdźwięczniają się na końcach wyrazów.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (nazwy sportów i gier, zakazy, nakazy). Zna niektóre wyrazy związane z wyprawami. Może mieć kłopoty z wymową.

Nie pamięta o tym, że głoski zwykle nie ubezdźwięczniają się na końcach wyrazów.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć raczej nie pamięta o tym, że głoski nie tracą dźwięczności na końcach wyrazów, a często tę dźwięczność zyskują.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń. Zna zwykle jeden zwrot pomocny w wyrażaniu prośby o pozwolenie oraz jeden, który pozwala czegoś zakazać. Potrafi powiedzieć, jakie sporty lubi, a jakich nie lubi. Umie zapytać o to kolegę.

Raczej nie potrafi mówić o wyprawach.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie tematów rozdziału. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi poprosić o pozwolenie wykonania czynności oraz udzielić takiego pozwolenia. Umie krótko powiedzieć o swoim ulubionym sporcie i zapytać o to kolegę. Potrafi powiedzieć 2–3 zdania o wyprawach.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasami popełniając błędy gramatyczne. Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi mówić o sportach i krótko o wyprawach.

Umie poprosić o pozwolenie wykonania czynności oraz potrafi udzielić takiego pozwolenia.

Posługuje się dość prostym językiem, czasem popełniając błędy.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Bezbłędnie zadaje pytania. Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Swobodnie mówi o grach i sportach i dość swobodnie o wyprawach.

Pamięta o użyciu właściwych zwrotów, prosząc o pozwolenie i udzielając takiego pozwolenia.

Mówi dość płynnie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań na temat ulubionego sportu.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania o sporcie.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać kilka prostych zdań na temat ulubionego sportu.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania o sporcie.

Uczeń potrafi samodzielnie lub w niewielkim stopniu posługując się wzorem napisać o swoim ulubionym sporcie. Potrafi napisać kilka zdań o wydarzeniu sportowym z przeszłości.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać o ulubionym sporcie. Potrafi opisać sportowe wydarzenie z przeszłości. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące sportu, wydarzeń sportowych, wypraw.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o sporcie, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o sporcie, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna jest próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt bądź prezentację o sporcie lub zużyciu tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Używa przy tym bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt bądź prezentację o sporcie lub zużyciu tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Prawie bezbłędnie używa przy tym rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

Unit 7 YOUR BODY

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: zdrowie (samopoczucie, choroby, porady lekarskie, zdrowe życie), przestępczość społeczna

Kształcenie przedmiotowo-językowe: WOS: Unia Europejska

Kultura: niezwykłe odkrycia archeologiczne

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect, ale nie potrafi go prawidłowo stosować.

Często myli go z czasem past simple. Zwykle błędnie tworzy pytania i przeczenia, myląc oba czasy. Na ogół radzi sobie z czasownikiem modalnym should.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i czasem potrafi właściwie go użyć w ćwiczeniach. Często jednak myli go z czasem past simple. Najwięcej błędów robi, tworząc pytania i przeczenia. Potrafi posługiwać się czasownikiem modalnym should.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i zwykle poprawnie go używa w ćwiczeniach. Rzadko myli go z czasem past simple. Poprawnie używa czasownika modalnego should.

Uczeń dość sprawnie posługuje się czasem present simple, chociaż zdarza się, że myli go z czasem past simple. Nie ma problemów z użyciem czasownika modalnego should.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (zdrowie, choroby, słownictwo związane z przestępczością społeczną). Zwykle nie potrafi pytać o radę lub udzielić jej, ponieważ dysponuje ubogim słownictwem.

Na ogół ma kłopoty z prawidłową wymową. Nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (zdrowie, choroby, słownictwo związane z przestępczością społeczną). W bardzo ograniczonym zakresie potrafi pytać o radę lub jej udzielić, ponieważ dysponuje dość ubogim słownictwem.

Czasem ma kłopoty z wymową, zwykle nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Często nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału oraz używa ich dość swobodnie i na ogół bezbłędnie. Czasem może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany w podręczniku.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć 2–3 bardzo proste zdania o zdrowiu/samopoczuciu. W bardzo prosty sposób i z wieloma błędami potrafi powiedzieć lekarzowi, co mu dolega. Zna jeden zwrot – prośbę o radę, ale nie potrafi jej udzielić. Opisuje ilustrację kilkoma słowami.

 

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o zdrowiu/samopoczuciu. W bardzo prosty sposób i popełniając błędy potrafi powiedzieć lekarzowi, co mu dolega. Potrafi poprosić o radę, ale raczej nie potrafi jej udzielić. Opisuje ilustrację bardzo prostymi zdaniami.

 

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasem popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania. Potrafi krótko wypowiedzieć się na temat zdrowia/samopoczucia. Potrafi pytać o radę i udzielać rad. Opisuje ilustrację pełnymi zdaniami.

Mówi dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Zwykle poprawnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie wypowiada się na temat zdrowia/samopoczucia. Potrafi prosić o radę i udzielać rad. Pełnymi zdaniami i wyczerpująco opisuje ilustrację.

Słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie. Mówi dość płynnie.

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje. Często rozumie tekst, którego stopień trudności wykracza poza podręcznik.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) prosty list z prośbą o radę.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótki list z prośbą o radę.

Odpowiada na proste pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać krótki list z prośbą o radę (może popełnić przy tym błędy). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dłuższy list z prośbą o radę. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o kraju, który chciałby poznać, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o kraju, który chciałby poznać, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

 

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację o kraju, który chciałby poznać, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację o kraju, który chciałby poznać, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

 

 

UNIT 8 HOLIDAYS

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: podróżowanie i turystyka (środki transportu, informacja turystyczna)

Kształcenie przedmiotowo-językowe: geografia (rodzaje map)

Kultura: jak uczniowie w Wielkiej Brytanii spędzają ferie szkolne?

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia czasu future simple, ale nie potrafi go prawidłowo używać. Myli go z użyciem present continuous dla przyszłości i wyrażeniem going to. Również I okres warunkowy może być zbyt trudny, aby używać go prawidłowo. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu future simple, ale dużą trudność sprawia mu prawidłowe jego użycie, szczególnie jeśli musi wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. W trybie warunkowym często zapomina, że po if nie używa się czasu przyszłego. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu future simple,

ale sprawia mu trudność prawidłowe jego użycie, jeśli musi wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. W trybie warunkowym czasem zapomina, że po if nie używa się czasu przyszłego. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń dość sprawnie posługuje się czasem future simple, ale może popełniać błędy, jeśli ma wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. Poprawnie używa I okresu warunkowego i trybu rozkazującego.

 

 

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (podróżowanie, nazwy środków transportu, pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do celu).

Na ogół ma kłopoty z prawidłową wymową. Nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (podróżowanie, nazwy środków transportu, pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do celu).

Czasem ma kłopoty z wymową, zwykle nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Jego wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Zdarza się, że nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału oraz używa ich dość swobodnie i na ogół bezbłędnie. Czasem może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany w podręczniku.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania dotyczące przyszłości.

Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć 2–3 bardzo proste zdania na temat wakacji i planów wakacyjnych. W bardzo prosty sposób i często z błędami pyta o drogę. Z pomocą nauczyciela potrafi udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i raczej niepoprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat wakacji i planów wakacyjnych. W bardzo prosty sposób i często z błędami pyta o drogę. Potrafi samodzielnie, chociaż z błędami, udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

 

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasem popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania. Potrafi krótko wypowiedzieć się na temat wakacji i planów wakacyjnych. Potrafi pytać o drogę i wskazać, jak dojść do celu. Może popełnić przy tym drobne błędy.

Mówi dość prostym językiem.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Zwykle poprawnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie wypowiada się na temat wakacji i planów wakacyjnych, raczej nie popełniając błędów. Potrafi zapytać o drogę oraz udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

Mówi dość płynnie.

 

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje. Często rozumie tekst, którego stopień trudności wykracza poza podręcznik.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) krótką kartkę z wakacji.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na bardzo proste pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Na podstawie wzoru potrafi napisać bardzo krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótką kartkę z wakacji.

Odpowiada na proste pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych, czasami popełniając błędy. Potrafi samodzielnie (chociaż z błędami) napisać krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać kartkę z wakacji (może popełnić przy tym błędy). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Potrafi napisać krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dłuższą kartkę z wakacji. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Bez problemu potrafi napisać notatkę o najbliższych planach.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt na temat wakacji, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt na temat wakacji, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

 

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację na temat wakacji, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny. Czasem popełnia przy tym błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację na temat wakacji, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

 

 
wymagania język angielski PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego

English Explorer NEW 2

 

 

Kryteria oceniania zawierają wymagania ogólne i szczegółowe sformułowane na podstawie tych, które zostały określone w nowej podstawie programowej z roku 2009, w części dotyczącej nauczania języka obcego nowożytnego.

 

W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej oraz wymagań na ocenę celującą. Przyjęto bowiem, iż uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie opanował wiedzy i umiejętności w podstawowym zakresie, niezbędnym do otrzymania oceny dopuszczającej. Jego brak umiejętności wykonania prostych zadań, braki w wiadomościach i nieopanowane podstawowe umiejętności uniemożliwiają dalszą naukę na kolejnych szczeblach edukacji.

 

Jednocześnie zakłada się, że uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jego wiedza znacząco wykracza poza zakres niezbędny do otrzymania oceny bardzo dobrej, określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania, będącym zgodnym ze Szkolnym Systemem Oceniania, który obowiązuje w danej placówce oświatowej.

 

 

 

AUTOR: EWA DZIERŻAWSKA

STARTER

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

 

Uczeń posługuje się czasownikami have got, be, can w czasie present simple, popełniając wiele błędów.

Często zapomina o użyciu formy has w 3. os. lp.

Myli zasady tworzenia formy pytającej z czasownikiem be z zasadami tworzenia pytań w czasie present simple z użyciem innych czasowników.

Tworzenie przeczeń nie sprawia mu problemów.

Nie zawsze poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów.

Uczeń posługuje się czasownikami have got, be, can, czasami popełniając błędy. Zapomina o użyciu formy has w 3. os. lp.

Czasem popełnia błędy, tworząc pytania.

Nie ma problemów z tworzeniem przeczeń.

Nie zawsze poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów, ale używając ich w zdaniach, popełnia błędy.

Potrafi utworzyć kilka rzeczowników od czasowników i odwrotnie, popełniając błędy.

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się czasownikami have got, be, can.

Na ogół poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów i używa ich w zdaniach, rzadko popełniając błędy.

Prawie bezbłędnie tworzy rzeczowniki od czasowników i odwrotnie.

 

 

 

Uczeń bezbłędnie posługuje się czasownikami have got, be, can oraz w pełni poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów, i w pełni poprawnie używa ich w zdaniach. Buduje płynne , bogate wypowiedzi.

Bezbłędnie potrafi utworzyć rzeczowniki od czasowników i odwrotnie, również takie, których podręcznik nie prezentuje.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń pamięta tylko część słownictwa, którą utrwala Starter (przybory szkolne, przedmioty szkolne, dni tygodnia, czas, ubrania, rodzina). Zapisując słowa, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Rozumie większość poleceń/wyrażeń używanych w klasie, sam ich jednak nie używa.

Wymowa budzi wiele zastrzeżeń.

Uczeń pamięta większość słownictwa, którą utrwala Starter, i jej używa. Czasami popełnia jednak błędy ortograficzne.

Rozumie większość poleceń/wyrażeń używanych w klasie i stosuje je, czasami popełniając błędy.

Wymowa może budzić zastrzeżenia, ale jest zrozumiała.

Uczeń pamięta większość słownictwa, którą utrwala Starter, i sprawnie jej używa.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Zna i poprawnie stosuje polecenia/wyrażenia używane w klasie.

Wymowa rzadko budzi zastrzeżenia.

Uczeń pamięta całe słownictwo, które utrwala Starter, i z jego wykorzystaniem buduje ciekawe wypowiedzi.

Wymowa jest bezbłędna, w pełni zrozumiała.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie bardzo prostą wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Z pomocą nauczyciela zadaje proste pytania o stan posiadania.

Odpowiada krótko na proste pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela podstawowych informacji o sobie.

Nie wykazuje dużej aktywności.

Uczeń rozumie krótką wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Zrozumiale zadaje proste pytania o stan posiadania.

Krótko odpowiada na pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie.

Mówi o swoich preferencjach.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka, popełniając błędy.

Określa położenie przedmiotów.

Uczeń rozumie większość krótkich wypowiedzi w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Zadaje pytania o stan posiadania.

Odpowiada krótko na pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela informacji o sobie i swojej rodzinie, znajomych.

Mówi o swoich preferencjach.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka.

Popełnia sporadyczne błędy.

Uczeń rozumie każdą wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Swobodnie i bezbłędnie zadaje różne pytania. Odpowiada wyczerpująco na pytania.

Potrafi podać wiele informacji o sobie, rodzinie, znajomych.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka, używając rozbudowanego słownictwa.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie większość prostych wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Czasami potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje, czasami popełniając błędy.

Uczeń rozumie prawie całość wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Prawie bezbłędnie znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie wszystkie wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału, i z łatwością odnajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Potrafi uzasadnić swój wybór.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń uzupełnia bardzo krótkie i proste zdania/teksty podanymi wyrazami.

Potrafi zrozumiale (choć z wieloma błędami) napisać kilka zdań na tematy wymienione powyżej.

Potrafi krótko odpowiedzieć na proste pytania i częściowo poprawnie wypełnić kwestionariusz osobowy.

Uczeń uzupełnia bardzo krótkie i proste zdania/teksty podanymi wyrazami.

Zrozumiale pisze kilka zdań na tematy wymienione powyżej.

Krótko odpowiada na większość pytań i wypełnia kwestionariusz osobowy, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi napisać krótki tekst na tematy wymienione powyżej.

Odpowiada na pytania i bezbłędnie wypełnia kwestionariusz osobowy.

Uczeń z łatwością potrafi napisać dłuższy tekst na tematy wymienione powyżej.

Wyczerpująco i bezbłędnie odpowiada na pytania i wypełnia kwestionariusz osobowy.

Potrafi również napisać notatkę o sobie.

 

 

 

UNIT 1 FREE TIME

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: człowiek (zainteresowania), życie rodzinne i towarzyskie (czynności życia codziennego, czas wolny), elementy wiedzy o innych krajach/kultura (niezwykłe święta i występy artystyczne).

Kształcenie przedmiotowo-językowe: muzyka (instrumenty muzyczne).

Kultura: Karnawał w Notting Hill/Malta.

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

 

Uczeń zna zasady użycia czasu present simple i posługuje się nim, często zapominając o dodaniu końcówki -s/-es do czasownika w 3. os. lp. w twierdzeniach (oraz odjęciu jej w przeczeniach).

Ma problemy z tworzeniem pytań w czasie present simple.

W przeczeniach używa form don’t lub not (zapominając o doesn’t).

Zna wszystkie przysłówki częstotliwości, ale nie zawsze poprawnie używa ich w zdaniach.

Nie pamięta o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Uczeń posługuje się czasem present simple, często zapominając o dodaniu końcówki -s/-es do czasownika w 3 os. lp. w twierdzeniach (oraz odjęciu jej w przeczeniach).

Zapomina o operatorze does w 3. os.

lp. (w pytaniach).

W przeczeniach mylnie używa form don’t/doesn’t.

Zna przysłówki częstotliwości i używa ich w zdaniach, czasami popełniając błędy.

Często zapomina o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Uczeń w większości poprawnie posługuje się czasem present simple.

Czasami popełnia błędy w wypowiedzi ustnej, szczególnie tworząc pytania i przeczenia.

Na ogół poprawnie używa w zdaniach przysłówków częstotliwości.

Zwykle pamięta o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych, mówiąc o upodobaniach.

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się czasem present simple, tworząc krótkie, ale swobodne i prawie bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne.

Bezbłędnie używa w zdaniach przysłówków częstotliwości, budując płynne wypowiedzi ustne.

Mówi o upodobaniach swoich i innych, używając formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (opisywanie siebie i swoich upodobań/zainteresowań, czynności codziennych i tych związanych z czasem wolnym).

Nie zwraca uwagi na akcentowanie właściwej sylaby w wyrazie ani na Intonację zwrotów (propozycje i odpowiedzi na propozycje).

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (opisywanie siebie i swoich upodobań/zainteresowań, czynności codziennych i tych związanych z czasem wolnym).

Podejmuje próby zastosowania właściwego akcentu wyrazów oraz właściwej intonacji zwrotów (propozycje i odpowiedzi na propozycje).

Popełnia błędy, ale podejmuje próby zapisania nie tylko wyrazów, ale również pełnych zdań.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i jej używa.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy.

Błędy ortograficzne popełnia sporadycznie.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat swoich upodobań/zainteresowań.

Potrafi w bardzo prosty sposób coś zaproponować.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka zdań na temat swoich upodobań/zainteresowań. Potrafi w prosty sposób coś zaproponować.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość (lub wszystkie) żądanych szczegółowych informacji.

Zadaje pytania w zakresie powyższych tematów, czasami popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi opowiedzieć o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Potrafi właściwie zareagować na propozycję i samemu coś zaproponować.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Bezbłędnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie mówi o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach.

Szybko i właściwie reaguje w sytuacjach językowych (propozycja, sugestia).

Bezbłędnie wyraża propozycje za pomocą różnych konstrukcji gramatycznych.

Płynność wypowiedzi oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach na podstawie wzoru.

Krótko odpowiada na proste pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Uczeń potrafi napisać krótką notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach na podstawie wzoru, chociaż popełnia błędy.

Odpowiada na proste pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach (może popełnić przy tym błędy).

Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dość obszerną notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach.

Rzadko popełnia błędy.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt (wydarzenie kulturalne/festiwal muzyczny, ew. zadanie dodatkowe), używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt (wydarzenie kulturalne/festiwal muzyczny, ew. zadanie dodatkowe), używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację (wydarzenie kulturalne/festiwal, ew. zadanie dodatkowe), używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (wydarzenie kulturalne/festiwal, ew. zadanie dodatkowe), bezbłędnie używając rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Projekt może mieć unikatową formę, a użyte słownictwo może nieco wykraczać poza proponowane w podręczniku.

 

 

UNIT 2 JOBS AND WORK

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: świat przyrody (pogoda i klęski żywiołowe), praca (popularne zawody).

Kształcenie przedmiotowo-językowe: chemia (kryształy).

Kultura: Kanada/Barbados.

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasów present continuous i present simple, ale często nie potrafi stosować ich poprawnie.

Zna niektóre zasady użycia przedimków a/an, the, ale zdarza mu się popełniać błędy.

Zna czasownik modalny can i używa go w prostych zdaniach.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasów present continuous i present simple i częściowo poprawnie używa tych czasów w ćwiczeniach gramatycznych.

Ma problemy z samodzielnym budowaniem płynnych wypowiedzi.

Zna niektóre zasady stosowania przedimków a/an, the i na ogół potrafi ich właściwie użyć.

Zna czasownik modalny can i używa go w prostych wypowiedziach.

Uczeń w większości poprawnie używa czasów present continuous i present simple w ćwiczeniach gramatycznych.

Zna zasady stosowania przedimków a/an, the i na ogół używa ich poprawnie.

Zna czasownik modalny can i używa go w wypowiedziach.

W pełni poprawnie buduje wypowiedzi, używając czasów present continuous i present simple.

Zna wszystkie zasady użycia przedimków a/an, the i bezbłędnie używa ich w wypowiedziach.

Zna czasownik modalny can i go używa.

 

 

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów: pogoda, pory roku, najpopularniejsze zawody.

Nie zwraca uwagi na poprawny akcent wyrazowy.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów: pogoda, pory roku, klęski żywiołowe, najpopularniejsze zawody.

Zna 2–3 czasowniki złożone spośród wymienionych w rozdziale.

Dość często popełnia błędy w wymowie, ale jest ona zrozumiała.

Uczeń zna większość słownictwa oraz wszystkie czasowniki złożone prezentowanych w rozdziale i prawie bezbłędnie ich używa.

Rzadko popełnia błędy w wymowie.

Uczeń bezbłędnie posługuje się pełnym zasobem środków leksykalnych proponowanym przez podręcznik.

Posługuje się również większą liczbą czasowników złożonych niż prezentowane w rozdziale.

Właściwie wymawia słowa/zdania, zwracając szczególną uwagę na akcent wyrazowy.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń potrafi dopasować ilustrację do nazwy zjawiska pogodowego i opisać pogodę za pomocą pojedynczych słów.

Pyta o warunki pogodowe i krótko odpowiada na takie pytania.

Potrafi opisać fotografię za pomocą pojedynczych słów.

Opisuje zdarzenia mające miejsce w danej chwili (popełniając błędy) i krótko odpowiada na pytania, ale ma problemy z samodzielnym zadawaniem pytań.

Rozumie bardzo prostą rozmowę telefoniczną, ale ma problemy z właściwym reagowaniem.

Uczeń rozumie część prognozy pogody.

Potrafi mówić zrozumiale o pogodzie, chociaż z wieloma błędami.

Potrafi opisać fotografię, ale brakuje mu niektórych słów.

Zna zwroty stosowane w rozmowie telefonicznej, rozumie prostą rozmowę, ale czasami ma kłopoty z właściwym reagowaniem.

Podejmuje próby utworzenia nazw zawodów od czasowników.

Podejmuje próby korzystania ze słownika jednojęzycznego (rozróżnia podstawowe skróty tam zastosowane).

Uczeń na ogół rozumie prognozę pogody, ale czasami może mieć problemy ze znalezieniem wszystkich szczegółowych informacji.

Potrafi mówić o pogodzie.

Potrafi w zrozumiały sposób opisać fotografię.

Rozumie rozmowę telefoniczną i w większości poprawnie reaguje, używając właściwych zwrotów.

Stara się czasami korzystać ze słownika jednojęzycznego.

Uczeń rozumie prognozę pogody oraz inne wypowiedzi dotyczące pogody i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

W dość swobodny i wyczerpujący sposób opisuje fotografię za pomocą pełnych zdań.

Nie ma problemów ze zrozumieniem i swobodnym prowadzeniem rozmowy telefonicznej.

Potrafi swobodnie i bezbłędnie rozmawiać o pogodzie.

Często korzysta ze słownika jednojęzycznego.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń rozumie ogólny sens bardzo prostego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje, czasami popełniając błędy.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prawie każdego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie każdy tekst w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi napisać 1–2 zdania na temat fotografii/ilustracji.

Pisze w sposób zrozumiały, chociaż z wieloma błędami gramatycznymi i ortograficznymi.

Potrafi jednym zdaniem scharakteryzować zawód.

Formułuje w kilku słowach wiadomość telefoniczną.

Pisze kilka zdań o przyjacielu na podstawie wzoru, popełniając wiele błędów.

Uczeń potrafi napisać kilka zdań na temat fotografii/ilustracji.

Pisze w sposób zrozumiały, chociaż popełnia błędy.

Potrafi w 1–2 zdaniach scharakteryzować zawód.

Formułuje w kilku słowach wiadomość telefoniczną.

Pisze kilka zdań o przyjacielu na podstawie wzoru.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń potrafi opisać fotografię/ilustrację, sporadycznie popełniając błędy. Potrafi scharakteryzować dany zawód.

W zrozumiały sposób formułuje wiadomość telefoniczną.

Samodzielnie pisze notatkę o przyjacielu.

Korzysta ze słownika.

Uczeń potrafi prawie bezbłędnie i wyczerpująco opisać fotografię/ilustrację. Bez problemu opisuje zawody, formułuje notatki telefoniczne.

Potrafi obszernie i na ogół poprawnie napisać o przyjacielu.

Charakteryzuje każdy zawód.

Często korzysta ze słownika.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń, z pomocą nauczyciela lub grupy, przygotowuje prosty bardzo projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje prosty projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje ciekawy projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje bardzo ciekawy projekt i prezentację dotyczące pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych. Użyte słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany przez podręcznik.

 

 

 

UNIT 3 WORDS AND PICTURES

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: nauka i technika (historia pisma), kultura (media, film i wyrażanie opinii o filmach).

Kształcenie przedmiotowo-językowe: historia (Nowy Świat – historia powstania).

Kultura: Stany Zjednoczone Ameryki/Indie.

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple, ale ma problemy z jego poprawnym zastosowaniem.

Zna odmianę czasownika be w czasie past simple, ale błędnie tworzy pytania i przeczenia (stosując zasadę z użyciem operatora did/didn’t).

Potrafi utworzyć formę przeszłą czasowników regularnych, ale zna tylko kilka form czasowników nieregularnych i popełnia błędy.

Trudność sprawiają mu pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple, ale tylko częściowo poprawnie stosuje go w ćwiczeniach gramatycznych.

Buduje proste wypowiedzi z użyciem czasownika be. Popełnia wiele błędów, tworząc pytania i przeczenia w czasie past simple.

Zna formy przeszłe wielu czasowników nieregularnych, ale nie wszystkich.

Trudność sprawiają mu pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń w miarę poprawnie posługuje się czasem past simple.

Buduje proste wypowiedzi z użyciem czasownika be oraz stosując przeszłe formy czasowników regularnych i większości czasowników nieregularnych.

Pytania i przeczenia buduje na ogół poprawnie, choć zdarza mu się popełniać sporadyczne błędy.

Prawie bezbłędnie zadaje pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń bardzo dobrze, poprawnie posługuje się czasem past simple.

Nie popełnia błędów, tworząc pytania szczegółowe typu Wh-.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń zna nazwy niektórych form medialnych i rodzaje filmów i programów telewizyjnych.

Zna 2–3 przymiotniki wyrażające opinię.

Nie zwraca uwagi na wymowę końcówki -ed w czasownikach regularnych oraz na intonację.

Uczeń zna nazwy form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych.

Zna kilka przymiotników wyrażających opinię i niektóre zwroty. Stara się poprawnie je wymawiać/intonować.

Właściwie wymawia czasowniki regularne z końcówką -ed.

 

Zna nazwy większości form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych.

Opanował większość przymiotników wyrażających opinię i zwrotów i w większości poprawnie je wymawia/intonuje.

Właściwie wymawia czasowniki regularne z końcówką -ed.

Zna nazwy form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych. Jego znajomość słownictwa w tym zakresie może nawet wykraczać poza zawarte w rozdziale.

Opanował wszystkie przymiotniki wyrażające opinię i zwroty.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń w bardzo prosty sposób określa swoje ulubione formy medialne i mówi o ulubionych filmach/programach telewizyjnych.

Za pomocą pojedynczych słów mówi/wyraża opinię o filmie/programie telewizyjnym.

Opisuje bardzo prostymi zdaniami przeszłe zdarzenie, popełniając wiele błędów.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi, ale nie potrafi odnaleźć w niej wszystkich szczegółowych informacji.

Uczeń w prosty sposób określa swoje ulubione formy medialne i mówi o ulubionych filmach/programach telewizyjnych.

Wyraża opinię o filmie/programie telewizyjnym za pomocą 2–3 zdań.

W zrozumiały sposób, chociaż z błędami, opisuje przeszłe zdarzenie.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi, ale znajduje tylko kilka informacji szczegółowych.

Uczeń potrafi określić swoje ulubione formy medialne i ulubione filmy i wyrazić o nich opinię.

Potrafi opowiedzieć w 2–3 zdaniach o filmie/programie telewizyjnym.

Potrafi w zrozumiały sposób opisać przeszłe zdarzenie, sporadycznie popełniając błędy. Rozumie ogólny sens większości wypowiedzi i znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń swobodnie mówi o swoich ulubionych formach medialnych, filmach, programach telewizyjnych.

W jasny sposób wyraża swoją opinię i potrafi spytać o opinię innych.

Potrafi zgodzić się bądź nie godzić z opinią innych.

Ze szczegółami, chociaż popełniając niewielkie błędy, opisuje przeszłe zdarzenia.

Rozumie sens każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie potrzebne szczegółowe informacje.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostych wypowiedzi pisemnych w zakresie tematów rozdziału i czasem potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi pisemnych i znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi pisemnych i znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wszystkich wypowiedzi pisemnych w zakresie tematów rozdziału i znajduje wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Opisuje bardzo prostymi zdaniami przeszłe zdarzenia, popełniając wiele błędów.

W zrozumiały sposób, chociaż z błędami, opisuje przeszłe zdarzenia.

Tworzy własnego bloga z opisem zdarzeń przeszłych, czasami popełniając błędy.

Bezbłędnie tworzy własnego bloga z opisem zdarzeń przeszłych, za pomocą prostych zdań.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

Uczeń, z pomocą nauczyciela lub grupy, wykonuje bardzo prosty projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia).

Uczeń, samodzielnie lub w grupie, wykonuje przeciętny projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), zawierający poznany materiał gramatyczny, popełniając błędy.

Czasami korzysta ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), przy czym użyte zdania są prawie bezbłędne, a słownictwo może wykraczać poza prezentowane przez podręcznik.

Często korzysta ze słownika.

 

 

UNIT 4 BIOGRAPHIES

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: życie rodzinne i towarzyskie (okresy życia), człowiek (wygląd zewnętrzny), ciekawe biografie.

Kształcenie przedmiotowo-językowe: matematyka (interpretacja danych na mapie).

Kultura: Australia/Jamajka.

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous, ale ma duże problemy z jego prawidłowym zastosowaniem.

Tworzenie pytań sprawia mu kłopot.

Nie ma problemów z budowaniem wypowiedzi przeczących.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i częściowo poprawnie go stosuje.

Rozumie różnicę między past continuous a past simple, ale budując wypowiedzi, popełnia wiele błędów.

Uczeń na ogół poprawnie używa czasów past continuous i past simple w ćwiczeniach gramatycznych.

Posługuje się zdaniami złożonymi z użyciem tych czasów. Ma jednak problemy z płynnym budowaniem wypowiedzi, stosując je.

Uczeń poprawnie i biegle posługuje się czasami past continuous i past simple.

 

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń zna kilka podstawowych czasowników określających najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka (dla opisania biografii).

Potrafi za pomocą kilku przymiotników opisać wygląd zewnętrzny człowieka.

Nie zwraca uwagi na Intonację wyrażeń stosowanych przy wyrażaniu przeprosin ani na prawidłową wymowę głosek /æ/ /e/ oraz /ə/.

Uczeń zna podstawowe czasowniki określające najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka i opisuje biografię, popełniając wiele błędów.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka za pomocą kilku przymiotników. Zapisując je, popełnia błędy ortograficzne.

Podejmuje próby właściwej intonacji wyrażeń stosowanych przy wyrażaniu przeprosin. Wymowa głosek /æ/ /e/ oraz /ə/ budzi zastrzeżenia.

Opisując czyjąś biografię, uczeń posługuje się wieloma czasownikami określającymi najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka,.

Potrafi dość dokładnie opisać wygląd zewnętrzny człowieka, sporadycznie popełniając błędy.

Właściwie intonuje wyrażenia stosowane przy wyrażaniu przeprosin oraz wymawia głoski /æ/ /e/ oraz /ə/.

Uczeń posługuje się różnorodnymi czasownikami, opisując czyjąś biografię.

Szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny człowieka.

Słownictwo, którym się posługuje, opisując biografię i wygląd zewnętrzny, jest bardzo bogate i może wykraczać poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa nie budzi zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób, ale ma problemy ze znalezieniem wszystkich szczegółowych informacji.

Potrafi w bardzo prosty sposób powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi wyrazić swoją opinię.

Rozumie proste pytania i bardzo krótko na nie odpowiada.

W kilku prostych zdaniach relacjonuje przeszłe wydarzenie, popełniając wiele błędów.

Zna przysłówki wskazujące na chronologię wydarzeń, ale ich nie stosuje.

Potrafi przeprosić w bardzo prosty sposób.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób, ale ma kłopoty za znalezieniem niektórych szczegółowych informacji.

Potrafi powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi (wyrazić swoją opinię)

Rozumie proste pytania i odpowiada na nie. Potrafi w kilku prostych zdaniach zrelacjonować przeszłe wydarzenie, zazwyczaj popełniając błędy.

Zna przysłówki wskazujące na chronologię wydarzeń, ale popełnia błędy, budując wypowiedzi.

Potrafi przeprosić w prosty sposób.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób i znajduje prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Potrafi poprawnie powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi (wyrazić swoją opinię).

Rozumie pytania i na nie

odpowiada.

W kilku zdaniach, na ogół bezbłędnie, relacjonuje przeszłe wydarzenia, używając przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Potrafi przeprosić i podać przyczynę zaniedbania.

Uczeń poprawnie i obszernie wyraża swoją opinię o ludziach, których podziwia lub których nie ceni. Swobodnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na zadane pytania.

Dość swobodnie i prawie bezbłędnie relacjonuje przeszłe wydarzenia, wzbogacając wypowiedź przysłówkami wskazującymi na chronologię wydarzeń.

Potrafi przeprosić i podać przyczynę zaniedbania.

Mówi płynnie, używa bogatego słownictwa.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, ale nie potrafi znaleźć wielu szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, ale nie potrafi znaleźć niektórych szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, i potrafi znaleźć prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, oraz szybko i bezbłędnie znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń uzupełnia prosty tekst podanymi wyrazami, popełniając błędy.

Pisze kilka prostych zdań (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru.

Uczeń, w większości poprawnie, uzupełnia tekst podanymi wyrazami.

Pisze krótki tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając nielicznych przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Uczeń prawie bezbłędnie uzupełnia tekst wyrazami, których musi się domyślić.

Samodzielnie, chociaż z niewielkimi błędami, pisze krótki tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając większości przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Uczeń uzupełnia tekst wyrazami, których musi się domyślić.

Samodzielnie i bezbłędnie pisze dłuższy tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając wszystkich przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

Uczeń wykonuje, z pomocą nauczyciela lub grupy, bardzo prosty projekt (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Posługuje się słownikiem, chociaż czasami popełnia błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii), bezbłędnie używając rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny. Słownictwo może wykraczać poza proponowane przez podręcznik.

Posługuje się słownikiem.

 

UNIT 5 WORLD RECORDS

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: świat przyrody (rośliny i zwierzęta, krajobraz), zakupy i usługi (kupowanie)

Kształcenie przedmiotowo-językowe: geografia (formowanie się kontynentów)

Kultura: zwierzęta i krajobrazy Afryki Południowej

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady stopniowania przymiotników, ale myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Nie pamięta form nieregularnych. Na ogół nie potrafi poprawnie stosować czasownika have to. Raczej potrafi posługiwać się czasownikiem can jako czasownikiem wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń zna zasady stopniowania przymiotników, ale czasem myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Raczej pamięta formy nieregularne. Ma kłopoty z poprawnym stosowaniem czasownika have to. Raczej potrafi posługiwać się czasownikiem can jako czasownikiem wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń na ogół poprawnie radzi sobie ze stopniowaniem przymiotników. Rzadko myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Na ogół poprawnie używa czasownika have to. W pełni poprawnie posługuje się czasownikiem can wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń w pełni poprawnie radzi sobie ze stopniowaniem przymiotników. Nie robi błędów przy posługiwaniu się czasownikiem have to. W pełni poprawnie używa czasownika can wyrażającego prośbę/przyzwolenie.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (przymiotniki opisujące właściwości zwierząt, elementy krajobrazu, rodzaje sklepów).

Nie zwraca uwagi na akcentowanie właściwej sylaby w wyrazie ani na właściwą intonację. Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (przymiotniki opisujące właściwości zwierząt, elementy krajobrazu, rodzaje sklepów).

Na ogół nie zwraca uwagi na właściwe akcentowanie wyrazów ani na intonację. Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i umie ich używać.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje. Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o zwierzętach. Podejmuje próbę porównania niektórych faktów.

Potrafi w bardzo prosty sposób dokonać zakupów, chociaż nie pamięta o użyciu właściwych zwrotów.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji. Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka zdań o zwierzętach i porównać fakty. Potrafi dokonać zakupów, chociaż nie zawsze pamięta o użyciu właściwego zwrotu.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość żądanych szczegółowych informacji. Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasami popełniając błędy gramatyczne. Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi opowiedzieć o zwierzętach, porównać fakty. Mówi dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Na ogół potrafi dokonać zakupów, używając właściwych zwrotów.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje. Bezbłędnie zadaje pytania. Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Swobodnie mówi o zwierzętach i dość swobodnie porównuje fakty.

Pamięta o użyciu właściwych zwrotów, dokonując zakupów.

Słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie. Mówi dość płynnie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej. Z pomocą nauczyciela znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań o zwierzętach.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania dotyczące faktów z życia zwierząt.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótką notatkę o zwierzętach i faktach z ich życia.

Odpowiada na proste pytania dotyczące faktów z życia zwierząt, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę o zwierzętach i porównać fakty z ich życia (może popełnić przy tym błędy).

Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zwierząt i ich życia.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dość obszerną notatkę o zwierzętach i faktach z ich życia. Potrafi porównywać fakty z życia zwierząt. Rzadko popełnia błędy.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące faktów życia zwierząt.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o zwierzętach, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o zwierzętach, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

W sposób widoczny próbuje korzystać ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację o zwierzętach, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację o zwierzętach, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

 

 

UNIT 6 SPORTS AND GAMES

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: sport (nazwy wybranych sportów i gier, sprzęt sportowy), żywienie (nazwy wybranych produktów żywnościowych)

Kształcenie przedmiotowo-językowe: biologia (tlen i wysiłek fizyczny)

Kultura: Nowa Zelandia (wybrane sporty ekstremalne)

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń rozróżnia czasowniki can i must, ale myli formy przeczące. Nie pamięta znaczenia czasownika mustn’t. Nie rozróżnia must i have to. Zna definicję rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale robi błędy, uzupełniając nimi zdania. Nie wie, kiedy zastosować a/an, a kiedy nie. Myli użycie some/any/no. Raczej poprawnie posługuje się trybem rozkazującym.

Uczeń zna znaczenie czasowników can/can’t i must/mustn’t, ale często błędnie używa mustn’t. Raczej nie rozróżnia must i have to. Zna definicję rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale robi błędy, uzupełniając nimi zdania. Często nie pamięta, kiedy zastosować a/an przed rzeczownikiem, a kiedy nie. Czasem myli użycie some/any/no. Poprawnie posługuje się trybem rozkazującym.

Uczeń zwykle poprawnie posługuje się czasownikami can/can’t i must/mustn’t. Rozróżnia must i have to, ale nie zawsze używa ich poprawnie. Bez problemu rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, ale może zrobić błąd, stosując przedimki. Nie ma problemu z trybem rozkazującym.

Uczeń poprawnie posługuje się czasownikami modalnymi can/can’t i must/mustn’t oraz have to. Bez problemu rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poprawnie używa some/any/no. Czasem robi błędy, stosując a/an/the. Nie ma problemu z trybem rozkazującym.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (nazwy sportów i gier, zakazy, nakazy). Zna kilka wyrazów związanych z wyprawami.

Wymowa często budzi zastrzeżenia. Nie pamięta o tym, że głoski zwykle nie ubezdźwięczniają się na końcach wyrazów.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (nazwy sportów i gier, zakazy, nakazy). Zna niektóre wyrazy związane z wyprawami. Może mieć kłopoty z wymową.

Nie pamięta o tym, że głoski zwykle nie ubezdźwięczniają się na końcach wyrazów.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć raczej nie pamięta o tym, że głoski nie tracą dźwięczności na końcach wyrazów, a często tę dźwięczność zyskują.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń. Zna zwykle jeden zwrot pomocny w wyrażaniu prośby o pozwolenie oraz jeden, który pozwala czegoś zakazać. Potrafi powiedzieć, jakie sporty lubi, a jakich nie lubi. Umie zapytać o to kolegę.

Raczej nie potrafi mówić o wyprawach.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie tematów rozdziału. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi poprosić o pozwolenie wykonania czynności oraz udzielić takiego pozwolenia. Umie krótko powiedzieć o swoim ulubionym sporcie i zapytać o to kolegę. Potrafi powiedzieć 2–3 zdania o wyprawach.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasami popełniając błędy gramatyczne. Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi mówić o sportach i krótko o wyprawach.

Umie poprosić o pozwolenie wykonania czynności oraz potrafi udzielić takiego pozwolenia.

Posługuje się dość prostym językiem, czasem popełniając błędy.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Bezbłędnie zadaje pytania. Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Swobodnie mówi o grach i sportach i dość swobodnie o wyprawach.

Pamięta o użyciu właściwych zwrotów, prosząc o pozwolenie i udzielając takiego pozwolenia.

Mówi dość płynnie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań na temat ulubionego sportu.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania o sporcie.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać kilka prostych zdań na temat ulubionego sportu.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania o sporcie.

Uczeń potrafi samodzielnie lub w niewielkim stopniu posługując się wzorem napisać o swoim ulubionym sporcie. Potrafi napisać kilka zdań o wydarzeniu sportowym z przeszłości.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać o ulubionym sporcie. Potrafi opisać sportowe wydarzenie z przeszłości. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące sportu, wydarzeń sportowych, wypraw.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o sporcie, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o sporcie, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna jest próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt bądź prezentację o sporcie lub zużyciu tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Używa przy tym bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt bądź prezentację o sporcie lub zużyciu tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Prawie bezbłędnie używa przy tym rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

Unit 7 YOUR BODY

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: zdrowie (samopoczucie, choroby, porady lekarskie, zdrowe życie), przestępczość społeczna

Kształcenie przedmiotowo-językowe: WOS: Unia Europejska

Kultura: niezwykłe odkrycia archeologiczne

 

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect, ale nie potrafi go prawidłowo stosować.

Często myli go z czasem past simple. Zwykle błędnie tworzy pytania i przeczenia, myląc oba czasy. Na ogół radzi sobie z czasownikiem modalnym should.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i czasem potrafi właściwie go użyć w ćwiczeniach. Często jednak myli go z czasem past simple. Najwięcej błędów robi, tworząc pytania i przeczenia. Potrafi posługiwać się czasownikiem modalnym should.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i zwykle poprawnie go używa w ćwiczeniach. Rzadko myli go z czasem past simple. Poprawnie używa czasownika modalnego should.

Uczeń dość sprawnie posługuje się czasem present simple, chociaż zdarza się, że myli go z czasem past simple. Nie ma problemów z użyciem czasownika modalnego should.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (zdrowie, choroby, słownictwo związane z przestępczością społeczną). Zwykle nie potrafi pytać o radę lub udzielić jej, ponieważ dysponuje ubogim słownictwem.

Na ogół ma kłopoty z prawidłową wymową. Nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (zdrowie, choroby, słownictwo związane z przestępczością społeczną). W bardzo ograniczonym zakresie potrafi pytać o radę lub jej udzielić, ponieważ dysponuje dość ubogim słownictwem.

Czasem ma kłopoty z wymową, zwykle nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Często nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału oraz używa ich dość swobodnie i na ogół bezbłędnie. Czasem może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany w podręczniku.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć 2–3 bardzo proste zdania o zdrowiu/samopoczuciu. W bardzo prosty sposób i z wieloma błędami potrafi powiedzieć lekarzowi, co mu dolega. Zna jeden zwrot – prośbę o radę, ale nie potrafi jej udzielić. Opisuje ilustrację kilkoma słowami.

 

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o zdrowiu/samopoczuciu. W bardzo prosty sposób i popełniając błędy potrafi powiedzieć lekarzowi, co mu dolega. Potrafi poprosić o radę, ale raczej nie potrafi jej udzielić. Opisuje ilustrację bardzo prostymi zdaniami.

 

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasem popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania. Potrafi krótko wypowiedzieć się na temat zdrowia/samopoczucia. Potrafi pytać o radę i udzielać rad. Opisuje ilustrację pełnymi zdaniami.

Mówi dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Zwykle poprawnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie wypowiada się na temat zdrowia/samopoczucia. Potrafi prosić o radę i udzielać rad. Pełnymi zdaniami i wyczerpująco opisuje ilustrację.

Słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie. Mówi dość płynnie.

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje. Często rozumie tekst, którego stopień trudności wykracza poza podręcznik.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) prosty list z prośbą o radę.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótki list z prośbą o radę.

Odpowiada na proste pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać krótki list z prośbą o radę (może popełnić przy tym błędy). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dłuższy list z prośbą o radę. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o kraju, który chciałby poznać, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o kraju, który chciałby poznać, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

 

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację o kraju, który chciałby poznać, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację o kraju, który chciałby poznać, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

 

 

UNIT 8 HOLIDAYS

 

Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: podróżowanie i turystyka (środki transportu, informacja turystyczna)

Kształcenie przedmiotowo-językowe: geografia (rodzaje map)

Kultura: jak uczniowie w Wielkiej Brytanii spędzają ferie szkolne?

 

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia czasu future simple, ale nie potrafi go prawidłowo używać. Myli go z użyciem present continuous dla przyszłości i wyrażeniem going to. Również I okres warunkowy może być zbyt trudny, aby używać go prawidłowo. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu future simple, ale dużą trudność sprawia mu prawidłowe jego użycie, szczególnie jeśli musi wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. W trybie warunkowym często zapomina, że po if nie używa się czasu przyszłego. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu future simple,

ale sprawia mu trudność prawidłowe jego użycie, jeśli musi wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. W trybie warunkowym czasem zapomina, że po if nie używa się czasu przyszłego. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń dość sprawnie posługuje się czasem future simple, ale może popełniać błędy, jeśli ma wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. Poprawnie używa I okresu warunkowego i trybu rozkazującego.

 

 

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (podróżowanie, nazwy środków transportu, pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do celu).

Na ogół ma kłopoty z prawidłową wymową. Nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (podróżowanie, nazwy środków transportu, pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do celu).

Czasem ma kłopoty z wymową, zwykle nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Jego wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Zdarza się, że nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału oraz używa ich dość swobodnie i na ogół bezbłędnie. Czasem może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany w podręczniku.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania dotyczące przyszłości.

Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć 2–3 bardzo proste zdania na temat wakacji i planów wakacyjnych. W bardzo prosty sposób i często z błędami pyta o drogę. Z pomocą nauczyciela potrafi udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i raczej niepoprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat wakacji i planów wakacyjnych. W bardzo prosty sposób i często z błędami pyta o drogę. Potrafi samodzielnie, chociaż z błędami, udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

 

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasem popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania. Potrafi krótko wypowiedzieć się na temat wakacji i planów wakacyjnych. Potrafi pytać o drogę i wskazać, jak dojść do celu. Może popełnić przy tym drobne błędy.

Mówi dość prostym językiem.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Zwykle poprawnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie wypowiada się na temat wakacji i planów wakacyjnych, raczej nie popełniając błędów. Potrafi zapytać o drogę oraz udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

Mówi dość płynnie.

 

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje. Często rozumie tekst, którego stopień trudności wykracza poza podręcznik.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) krótką kartkę z wakacji.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na bardzo proste pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Na podstawie wzoru potrafi napisać bardzo krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótką kartkę z wakacji.

Odpowiada na proste pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych, czasami popełniając błędy. Potrafi samodzielnie (chociaż z błędami) napisać krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać kartkę z wakacji (może popełnić przy tym błędy). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Potrafi napisać krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dłuższą kartkę z wakacji. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Bez problemu potrafi napisać notatkę o najbliższych planach.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

 

Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt na temat wakacji, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt na temat wakacji, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

 

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację na temat wakacji, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny. Czasem popełnia przy tym błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację na temat wakacji, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 

 

 
wymagania język angielski PDF Drukuj Email

Kryteria oceniania z języka angielskiego
English Explorer NEW 2
Kryteria oceniania zawierają wymagania ogólne i szczegółowe sformułowane na podstawie tych, które zostały określone w nowej podstawie programowej z roku 2009, w części dotyczącej nauczania języka obcego nowożytnego.
W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej oraz wymagań na ocenę celującą. Przyjęto bowiem, iż uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie opanował wiedzy i umiejętności w podstawowym zakresie, niezbędnym do otrzymania oceny dopuszczającej. Jego brak umiejętności wykonania prostych zadań, braki w wiadomościach i nieopanowane podstawowe umiejętności uniemożliwiają dalszą naukę na kolejnych szczeblach edukacji.
Jednocześnie zakłada się, że uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jego wiedza znacząco wykracza poza zakres niezbędny do otrzymania oceny bardzo dobrej, określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania, będącym zgodnym ze Szkolnym Systemem Oceniania, który obowiązuje w danej placówce oświatowej.

AUTOR: EWA DZIERŻAWSKA
STARTER

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)


Uczeń posługuje się czasownikami have got, be, can w czasie present simple, popełniając wiele błędów.

Często zapomina o użyciu formy has w 3. os. lp.

Myli zasady tworzenia formy pytającej z czasownikiem be z zasadami tworzenia pytań w czasie present simple z użyciem innych czasowników.

Tworzenie przeczeń nie sprawia mu problemów.

Nie zawsze poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów.

Uczeń posługuje się czasownikami have got, be, can, czasami popełniając błędy. Zapomina o użyciu formy has w 3. os. lp.

Czasem popełnia błędy, tworząc pytania.

Nie ma problemów z tworzeniem przeczeń.

Nie zawsze poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów, ale używając ich w zdaniach, popełnia błędy.

Potrafi utworzyć kilka rzeczowników od czasowników i odwrotnie, popełniając błędy.

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się czasownikami have got, be, can.

Na ogół poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów i używa ich w zdaniach, rzadko popełniając błędy.

Prawie bezbłędnie tworzy rzeczowniki od czasowników i odwrotnie.
Uczeń bezbłędnie posługuje się czasownikami have got, be, can oraz w pełni poprawnie używa wyrażenia there is/there are.

Zna przyimki miejsca in, on, określające położenie przedmiotów, i w pełni poprawnie używa ich w zdaniach. Buduje płynne , bogate wypowiedzi.

Bezbłędnie potrafi utworzyć rzeczowniki od czasowników i odwrotnie, również takie, których podręcznik nie prezentuje.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń pamięta tylko część słownictwa, którą utrwala Starter (przybory szkolne, przedmioty szkolne, dni tygodnia, czas, ubrania, rodzina). Zapisując słowa, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Rozumie większość poleceń/wyrażeń używanych w klasie, sam ich jednak nie używa.

Wymowa budzi wiele zastrzeżeń.

Uczeń pamięta większość słownictwa, którą utrwala Starter, i jej używa. Czasami popełnia jednak błędy ortograficzne.

Rozumie większość poleceń/wyrażeń używanych w klasie i stosuje je, czasami popełniając błędy.

Wymowa może budzić zastrzeżenia, ale jest zrozumiała.

Uczeń pamięta większość słownictwa, którą utrwala Starter, i sprawnie jej używa.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Zna i poprawnie stosuje polecenia/wyrażenia używane w klasie.

Wymowa rzadko budzi zastrzeżenia.

Uczeń pamięta całe słownictwo, które utrwala Starter, i z jego wykorzystaniem buduje ciekawe wypowiedzi.

Wymowa jest bezbłędna, w pełni zrozumiała.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie bardzo prostą wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Z pomocą nauczyciela zadaje proste pytania o stan posiadania.

Odpowiada krótko na proste pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela podstawowych informacji o sobie.

Nie wykazuje dużej aktywności.

Uczeń rozumie krótką wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Zrozumiale zadaje proste pytania o stan posiadania.

Krótko odpowiada na pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie.

Mówi o swoich preferencjach.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka, popełniając błędy.

Określa położenie przedmiotów.

Uczeń rozumie większość krótkich wypowiedzi w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Zadaje pytania o stan posiadania.

Odpowiada krótko na pytania o stan posiadania i umiejętności.

Udziela informacji o sobie i swojej rodzinie, znajomych.

Mówi o swoich preferencjach.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka.

Popełnia sporadyczne błędy.

Uczeń rozumie każdą wypowiedź w zakresie tematów wymienionych powyżej.

Swobodnie i bezbłędnie zadaje różne pytania. Odpowiada wyczerpująco na pytania.

Potrafi podać wiele informacji o sobie, rodzinie, znajomych.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka, używając rozbudowanego słownictwa.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie większość prostych wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Czasami potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje, czasami popełniając błędy.

Uczeń rozumie prawie całość wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału.

Prawie bezbłędnie znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie wszystkie wypowiedzi, w zakresie tematów rozdziału, i z łatwością odnajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Potrafi uzasadnić swój wybór.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń uzupełnia bardzo krótkie i proste zdania/teksty podanymi wyrazami.

Potrafi zrozumiale (choć z wieloma błędami) napisać kilka zdań na tematy wymienione powyżej.

Potrafi krótko odpowiedzieć na proste pytania i częściowo poprawnie wypełnić kwestionariusz osobowy.

Uczeń uzupełnia bardzo krótkie i proste zdania/teksty podanymi wyrazami.

Zrozumiale pisze kilka zdań na tematy wymienione powyżej.

Krótko odpowiada na większość pytań i wypełnia kwestionariusz osobowy, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi napisać krótki tekst na tematy wymienione powyżej.

Odpowiada na pytania i bezbłędnie wypełnia kwestionariusz osobowy.

Uczeń z łatwością potrafi napisać dłuższy tekst na tematy wymienione powyżej.

Wyczerpująco i bezbłędnie odpowiada na pytania i wypełnia kwestionariusz osobowy.

Potrafi również napisać notatkę o sobie.
UNIT 1 FREE TIME
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: człowiek (zainteresowania), życie rodzinne i towarzyskie (czynności życia codziennego, czas wolny), elementy wiedzy o innych krajach/kultura (niezwykłe święta i występy artystyczne).
Kształcenie przedmiotowo-językowe: muzyka (instrumenty muzyczne).
Kultura: Karnawał w Notting Hill/Malta.

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)


Uczeń zna zasady użycia czasu present simple i posługuje się nim, często zapominając o dodaniu końcówki -s/-es do czasownika w 3. os. lp. w twierdzeniach (oraz odjęciu jej w przeczeniach).

Ma problemy z tworzeniem pytań w czasie present simple.

W przeczeniach używa form don’t lub not (zapominając o doesn’t).

Zna wszystkie przysłówki częstotliwości, ale nie zawsze poprawnie używa ich w zdaniach.

Nie pamięta o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Uczeń posługuje się czasem present simple, często zapominając o dodaniu końcówki -s/-es do czasownika w 3 os. lp. w twierdzeniach (oraz odjęciu jej w przeczeniach).

Zapomina o operatorze does w 3. os.

lp. (w pytaniach).

W przeczeniach mylnie używa form don’t/doesn’t.

Zna przysłówki częstotliwości i używa ich w zdaniach, czasami popełniając błędy.

Często zapomina o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Uczeń w większości poprawnie posługuje się czasem present simple.

Czasami popełnia błędy w wypowiedzi ustnej, szczególnie tworząc pytania i przeczenia.

Na ogół poprawnie używa w zdaniach przysłówków częstotliwości.

Zwykle pamięta o użyciu formy gerund po czasownikach preferencyjnych, mówiąc o upodobaniach.

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się czasem present simple, tworząc krótkie, ale swobodne i prawie bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne.

Bezbłędnie używa w zdaniach przysłówków częstotliwości, budując płynne wypowiedzi ustne.

Mówi o upodobaniach swoich i innych, używając formy gerund po czasownikach preferencyjnych.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (opisywanie siebie i swoich upodobań/zainteresowań, czynności codziennych i tych związanych z czasem wolnym).

Nie zwraca uwagi na akcentowanie właściwej sylaby w wyrazie ani na Intonację zwrotów (propozycje i odpowiedzi na propozycje).

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (opisywanie siebie i swoich upodobań/zainteresowań, czynności codziennych i tych związanych z czasem wolnym).

Podejmuje próby zastosowania właściwego akcentu wyrazów oraz właściwej intonacji zwrotów (propozycje i odpowiedzi na propozycje).

Popełnia błędy, ale podejmuje próby zapisania nie tylko wyrazów, ale również pełnych zdań.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i jej używa.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy.

Błędy ortograficzne popełnia sporadycznie.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat swoich upodobań/zainteresowań.

Potrafi w bardzo prosty sposób coś zaproponować.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka zdań na temat swoich upodobań/zainteresowań. Potrafi w prosty sposób coś zaproponować.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość (lub wszystkie) żądanych szczegółowych informacji.

Zadaje pytania w zakresie powyższych tematów, czasami popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi opowiedzieć o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Potrafi właściwie zareagować na propozycję i samemu coś zaproponować.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Bezbłędnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie mówi o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach.

Szybko i właściwie reaguje w sytuacjach językowych (propozycja, sugestia).

Bezbłędnie wyraża propozycje za pomocą różnych konstrukcji gramatycznych.

Płynność wypowiedzi oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań o sobie i swoich upodobaniach/zainteresowaniach na podstawie wzoru.

Krótko odpowiada na proste pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Uczeń potrafi napisać krótką notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach na podstawie wzoru, chociaż popełnia błędy.

Odpowiada na proste pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach (może popełnić przy tym błędy).

Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dość obszerną notatkę o sobie, swoich upodobaniach/zainteresowaniach.

Rzadko popełnia błędy.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące jego osoby, upodobań, czynności dnia codziennego.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym


Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt (wydarzenie kulturalne/festiwal muzyczny, ew. zadanie dodatkowe), używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt (wydarzenie kulturalne/festiwal muzyczny, ew. zadanie dodatkowe), używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację (wydarzenie kulturalne/festiwal, ew. zadanie dodatkowe), używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (wydarzenie kulturalne/festiwal, ew. zadanie dodatkowe), bezbłędnie używając rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Projekt może mieć unikatową formę, a użyte słownictwo może nieco wykraczać poza proponowane w podręczniku.UNIT 2 JOBS AND WORK
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: świat przyrody (pogoda i klęski żywiołowe), praca (popularne zawody).
Kształcenie przedmiotowo-językowe: chemia (kryształy).
Kultura: Kanada/Barbados.

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasów present continuous i present simple, ale często nie potrafi stosować ich poprawnie.

Zna niektóre zasady użycia przedimków a/an, the, ale zdarza mu się popełniać błędy.

Zna czasownik modalny can i używa go w prostych zdaniach.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasów present continuous i present simple i częściowo poprawnie używa tych czasów w ćwiczeniach gramatycznych.

Ma problemy z samodzielnym budowaniem płynnych wypowiedzi.

Zna niektóre zasady stosowania przedimków a/an, the i na ogół potrafi ich właściwie użyć.

Zna czasownik modalny can i używa go w prostych wypowiedziach.

Uczeń w większości poprawnie używa czasów present continuous i present simple w ćwiczeniach gramatycznych.

Zna zasady stosowania przedimków a/an, the i na ogół używa ich poprawnie.

Zna czasownik modalny can i używa go w wypowiedziach.

W pełni poprawnie buduje wypowiedzi, używając czasów present continuous i present simple.

Zna wszystkie zasady użycia przedimków a/an, the i bezbłędnie używa ich w wypowiedziach.

Zna czasownik modalny can i go używa.Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów: pogoda, pory roku, najpopularniejsze zawody.

Nie zwraca uwagi na poprawny akcent wyrazowy.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów: pogoda, pory roku, klęski żywiołowe, najpopularniejsze zawody.

Zna 2–3 czasowniki złożone spośród wymienionych w rozdziale.

Dość często popełnia błędy w wymowie, ale jest ona zrozumiała.

Uczeń zna większość słownictwa oraz wszystkie czasowniki złożone prezentowanych w rozdziale i prawie bezbłędnie ich używa.

Rzadko popełnia błędy w wymowie.

Uczeń bezbłędnie posługuje się pełnym zasobem środków leksykalnych proponowanym przez podręcznik.

Posługuje się również większą liczbą czasowników złożonych niż prezentowane w rozdziale.

Właściwie wymawia słowa/zdania, zwracając szczególną uwagę na akcent wyrazowy.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń potrafi dopasować ilustrację do nazwy zjawiska pogodowego i opisać pogodę za pomocą pojedynczych słów.

Pyta o warunki pogodowe i krótko odpowiada na takie pytania.

Potrafi opisać fotografię za pomocą pojedynczych słów.

Opisuje zdarzenia mające miejsce w danej chwili (popełniając błędy) i krótko odpowiada na pytania, ale ma problemy z samodzielnym zadawaniem pytań.

Rozumie bardzo prostą rozmowę telefoniczną, ale ma problemy z właściwym reagowaniem.

Uczeń rozumie część prognozy pogody.

Potrafi mówić zrozumiale o pogodzie, chociaż z wieloma błędami.

Potrafi opisać fotografię, ale brakuje mu niektórych słów.

Zna zwroty stosowane w rozmowie telefonicznej, rozumie prostą rozmowę, ale czasami ma kłopoty z właściwym reagowaniem.

Podejmuje próby utworzenia nazw zawodów od czasowników.

Podejmuje próby korzystania ze słownika jednojęzycznego (rozróżnia podstawowe skróty tam zastosowane).

Uczeń na ogół rozumie prognozę pogody, ale czasami może mieć problemy ze znalezieniem wszystkich szczegółowych informacji.

Potrafi mówić o pogodzie.

Potrafi w zrozumiały sposób opisać fotografię.

Rozumie rozmowę telefoniczną i w większości poprawnie reaguje, używając właściwych zwrotów.

Stara się czasami korzystać ze słownika jednojęzycznego.

Uczeń rozumie prognozę pogody oraz inne wypowiedzi dotyczące pogody i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

W dość swobodny i wyczerpujący sposób opisuje fotografię za pomocą pełnych zdań.

Nie ma problemów ze zrozumieniem i swobodnym prowadzeniem rozmowy telefonicznej.

Potrafi swobodnie i bezbłędnie rozmawiać o pogodzie.

Często korzysta ze słownika jednojęzycznego.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń rozumie ogólny sens bardzo prostego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje, czasami popełniając błędy.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prawie każdego tekstu dotyczącego zjawisk atmosferycznych i potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Rozumie prosty tekst o życiu codziennym ludzi.

Uczeń rozumie każdy tekst w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi napisać 1–2 zdania na temat fotografii/ilustracji.

Pisze w sposób zrozumiały, chociaż z wieloma błędami gramatycznymi i ortograficznymi.

Potrafi jednym zdaniem scharakteryzować zawód.

Formułuje w kilku słowach wiadomość telefoniczną.

Pisze kilka zdań o przyjacielu na podstawie wzoru, popełniając wiele błędów.

Uczeń potrafi napisać kilka zdań na temat fotografii/ilustracji.

Pisze w sposób zrozumiały, chociaż popełnia błędy.

Potrafi w 1–2 zdaniach scharakteryzować zawód.

Formułuje w kilku słowach wiadomość telefoniczną.

Pisze kilka zdań o przyjacielu na podstawie wzoru.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń potrafi opisać fotografię/ilustrację, sporadycznie popełniając błędy. Potrafi scharakteryzować dany zawód.

W zrozumiały sposób formułuje wiadomość telefoniczną.

Samodzielnie pisze notatkę o przyjacielu.

Korzysta ze słownika.

Uczeń potrafi prawie bezbłędnie i wyczerpująco opisać fotografię/ilustrację. Bez problemu opisuje zawody, formułuje notatki telefoniczne.

Potrafi obszernie i na ogół poprawnie napisać o przyjacielu.

Charakteryzuje każdy zawód.

Często korzysta ze słownika.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym


Uczeń, z pomocą nauczyciela lub grupy, przygotowuje prosty bardzo projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje prosty projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje ciekawy projekt dotyczący pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych.

Uczeń samodzielnie lub w grupie przygotowuje bardzo ciekawy projekt i prezentację dotyczące pogody/zjawisk atmosferycznych/klęsk żywiołowych. Użyte słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany przez podręcznik.
UNIT 3 WORDS AND PICTURES
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: nauka i technika (historia pisma), kultura (media, film i wyrażanie opinii o filmach).
Kształcenie przedmiotowo-językowe: historia (Nowy Świat – historia powstania).
Kultura: Stany Zjednoczone Ameryki/Indie.

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple, ale ma problemy z jego poprawnym zastosowaniem.

Zna odmianę czasownika be w czasie past simple, ale błędnie tworzy pytania i przeczenia (stosując zasadę z użyciem operatora did/didn’t).

Potrafi utworzyć formę przeszłą czasowników regularnych, ale zna tylko kilka form czasowników nieregularnych i popełnia błędy.

Trudność sprawiają mu pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past simple, ale tylko częściowo poprawnie stosuje go w ćwiczeniach gramatycznych.

Buduje proste wypowiedzi z użyciem czasownika be. Popełnia wiele błędów, tworząc pytania i przeczenia w czasie past simple.

Zna formy przeszłe wielu czasowników nieregularnych, ale nie wszystkich.

Trudność sprawiają mu pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń w miarę poprawnie posługuje się czasem past simple.

Buduje proste wypowiedzi z użyciem czasownika be oraz stosując przeszłe formy czasowników regularnych i większości czasowników nieregularnych.

Pytania i przeczenia buduje na ogół poprawnie, choć zdarza mu się popełniać sporadyczne błędy.

Prawie bezbłędnie zadaje pytania szczegółowe typu Wh-.

Uczeń bardzo dobrze, poprawnie posługuje się czasem past simple.

Nie popełnia błędów, tworząc pytania szczegółowe typu Wh-.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń zna nazwy niektórych form medialnych i rodzaje filmów i programów telewizyjnych.

Zna 2–3 przymiotniki wyrażające opinię.

Nie zwraca uwagi na wymowę końcówki -ed w czasownikach regularnych oraz na intonację.

Uczeń zna nazwy form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych.

Zna kilka przymiotników wyrażających opinię i niektóre zwroty. Stara się poprawnie je wymawiać/intonować.

Właściwie wymawia czasowniki regularne z końcówką -ed.


Zna nazwy większości form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych.

Opanował większość przymiotników wyrażających opinię i zwrotów i w większości poprawnie je wymawia/intonuje.

Właściwie wymawia czasowniki regularne z końcówką -ed.

Zna nazwy form medialnych i rodzaje filmów oraz programów telewizyjnych. Jego znajomość słownictwa w tym zakresie może nawet wykraczać poza zawarte w rozdziale.

Opanował wszystkie przymiotniki wyrażające opinię i zwroty.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń w bardzo prosty sposób określa swoje ulubione formy medialne i mówi o ulubionych filmach/programach telewizyjnych.

Za pomocą pojedynczych słów mówi/wyraża opinię o filmie/programie telewizyjnym.

Opisuje bardzo prostymi zdaniami przeszłe zdarzenie, popełniając wiele błędów.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi, ale nie potrafi odnaleźć w niej wszystkich szczegółowych informacji.

Uczeń w prosty sposób określa swoje ulubione formy medialne i mówi o ulubionych filmach/programach telewizyjnych.

Wyraża opinię o filmie/programie telewizyjnym za pomocą 2–3 zdań.

W zrozumiały sposób, chociaż z błędami, opisuje przeszłe zdarzenie.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi, ale znajduje tylko kilka informacji szczegółowych.

Uczeń potrafi określić swoje ulubione formy medialne i ulubione filmy i wyrazić o nich opinię.

Potrafi opowiedzieć w 2–3 zdaniach o filmie/programie telewizyjnym.

Potrafi w zrozumiały sposób opisać przeszłe zdarzenie, sporadycznie popełniając błędy. Rozumie ogólny sens większości wypowiedzi i znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń swobodnie mówi o swoich ulubionych formach medialnych, filmach, programach telewizyjnych.

W jasny sposób wyraża swoją opinię i potrafi spytać o opinię innych.

Potrafi zgodzić się bądź nie godzić z opinią innych.

Ze szczegółami, chociaż popełniając niewielkie błędy, opisuje przeszłe zdarzenia.

Rozumie sens każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie potrzebne szczegółowe informacje.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostych wypowiedzi pisemnych w zakresie tematów rozdziału i czasem potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi pisemnych i znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi pisemnych i znajduje większość szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wszystkich wypowiedzi pisemnych w zakresie tematów rozdziału i znajduje wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Opisuje bardzo prostymi zdaniami przeszłe zdarzenia, popełniając wiele błędów.

W zrozumiały sposób, chociaż z błędami, opisuje przeszłe zdarzenia.

Tworzy własnego bloga z opisem zdarzeń przeszłych, czasami popełniając błędy.

Bezbłędnie tworzy własnego bloga z opisem zdarzeń przeszłych, za pomocą prostych zdań.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

Uczeń, z pomocą nauczyciela lub grupy, wykonuje bardzo prosty projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia).

Uczeń, samodzielnie lub w grupie, wykonuje przeciętny projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), zawierający poznany materiał gramatyczny, popełniając błędy.

Czasami korzysta ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (Stany Zjednoczone Ameryki, symbole amerykańskie, polskie symbole narodowe i ich historia), przy czym użyte zdania są prawie bezbłędne, a słownictwo może wykraczać poza prezentowane przez podręcznik.

Często korzysta ze słownika.UNIT 4 BIOGRAPHIES
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: życie rodzinne i towarzyskie (okresy życia), człowiek (wygląd zewnętrzny), ciekawe biografie.
Kształcenie przedmiotowo-językowe: matematyka (interpretacja danych na mapie).
Kultura: Australia/Jamajka.

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous, ale ma duże problemy z jego prawidłowym zastosowaniem.

Tworzenie pytań sprawia mu kłopot.

Nie ma problemów z budowaniem wypowiedzi przeczących.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu past continuous i częściowo poprawnie go stosuje.

Rozumie różnicę między past continuous a past simple, ale budując wypowiedzi, popełnia wiele błędów.

Uczeń na ogół poprawnie używa czasów past continuous i past simple w ćwiczeniach gramatycznych.

Posługuje się zdaniami złożonymi z użyciem tych czasów. Ma jednak problemy z płynnym budowaniem wypowiedzi, stosując je.

Uczeń poprawnie i biegle posługuje się czasami past continuous i past simple.


Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń zna kilka podstawowych czasowników określających najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka (dla opisania biografii).

Potrafi za pomocą kilku przymiotników opisać wygląd zewnętrzny człowieka.

Nie zwraca uwagi na Intonację wyrażeń stosowanych przy wyrażaniu przeprosin ani na prawidłową wymowę głosek /æ/ /e/ oraz /ə/.

Uczeń zna podstawowe czasowniki określające najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka i opisuje biografię, popełniając wiele błędów.

Opisuje wygląd zewnętrzny człowieka za pomocą kilku przymiotników. Zapisując je, popełnia błędy ortograficzne.

Podejmuje próby właściwej intonacji wyrażeń stosowanych przy wyrażaniu przeprosin. Wymowa głosek /æ/ /e/ oraz /ə/ budzi zastrzeżenia.

Opisując czyjąś biografię, uczeń posługuje się wieloma czasownikami określającymi najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka,.

Potrafi dość dokładnie opisać wygląd zewnętrzny człowieka, sporadycznie popełniając błędy.

Właściwie intonuje wyrażenia stosowane przy wyrażaniu przeprosin oraz wymawia głoski /æ/ /e/ oraz /ə/.

Uczeń posługuje się różnorodnymi czasownikami, opisując czyjąś biografię.

Szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny człowieka.

Słownictwo, którym się posługuje, opisując biografię i wygląd zewnętrzny, jest bardzo bogate i może wykraczać poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa nie budzi zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób, ale ma problemy ze znalezieniem wszystkich szczegółowych informacji.

Potrafi w bardzo prosty sposób powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi wyrazić swoją opinię.

Rozumie proste pytania i bardzo krótko na nie odpowiada.

W kilku prostych zdaniach relacjonuje przeszłe wydarzenie, popełniając wiele błędów.

Zna przysłówki wskazujące na chronologię wydarzeń, ale ich nie stosuje.

Potrafi przeprosić w bardzo prosty sposób.

Rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób, ale ma kłopoty za znalezieniem niektórych szczegółowych informacji.

Potrafi powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi (wyrazić swoją opinię)

Rozumie proste pytania i odpowiada na nie. Potrafi w kilku prostych zdaniach zrelacjonować przeszłe wydarzenie, zazwyczaj popełniając błędy.

Zna przysłówki wskazujące na chronologię wydarzeń, ale popełnia błędy, budując wypowiedzi.

Potrafi przeprosić w prosty sposób.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi na temat znanych osób i znajduje prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Potrafi poprawnie powiedzieć kilka zdań o ludziach, których podziwia lub których nie lubi (wyrazić swoją opinię).

Rozumie pytania i na nie

odpowiada.

W kilku zdaniach, na ogół bezbłędnie, relacjonuje przeszłe wydarzenia, używając przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Potrafi przeprosić i podać przyczynę zaniedbania.

Uczeń poprawnie i obszernie wyraża swoją opinię o ludziach, których podziwia lub których nie ceni. Swobodnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na zadane pytania.

Dość swobodnie i prawie bezbłędnie relacjonuje przeszłe wydarzenia, wzbogacając wypowiedź przysłówkami wskazującymi na chronologię wydarzeń.

Potrafi przeprosić i podać przyczynę zaniedbania.

Mówi płynnie, używa bogatego słownictwa.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, ale nie potrafi znaleźć wielu szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, ale nie potrafi znaleźć niektórych szczegółowych informacji.

Uczeń rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, i potrafi znaleźć prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens wypowiedzi pisemnej, w zakresie tematów rozdziału, oraz szybko i bezbłędnie znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń uzupełnia prosty tekst podanymi wyrazami, popełniając błędy.

Pisze kilka prostych zdań (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru.

Uczeń, w większości poprawnie, uzupełnia tekst podanymi wyrazami.

Pisze krótki tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając nielicznych przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Uczeń prawie bezbłędnie uzupełnia tekst wyrazami, których musi się domyślić.

Samodzielnie, chociaż z niewielkimi błędami, pisze krótki tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając większości przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Uczeń uzupełnia tekst wyrazami, których musi się domyślić.

Samodzielnie i bezbłędnie pisze dłuższy tekst (biografia, wydarzenie z przeszłości) na podstawie wzoru, używając wszystkich przysłówków wskazujących na chronologię wydarzeń.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym

Uczeń wykonuje, z pomocą nauczyciela lub grupy, bardzo prosty projekt (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Widoczna próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii).

Posługuje się słownikiem, chociaż czasami popełnia błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację (opowieść o ciekawych osobach, miejscach, zdarzeniach w Polsce, ew. projekt na temat Australii), bezbłędnie używając rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny. Słownictwo może wykraczać poza proponowane przez podręcznik.

Posługuje się słownikiem.


UNIT 5 WORLD RECORDS
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: świat przyrody (rośliny i zwierzęta, krajobraz), zakupy i usługi (kupowanie)
Kształcenie przedmiotowo-językowe: geografia (formowanie się kontynentów)
Kultura: zwierzęta i krajobrazy Afryki Południowej

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady stopniowania przymiotników, ale myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Nie pamięta form nieregularnych. Na ogół nie potrafi poprawnie stosować czasownika have to. Raczej potrafi posługiwać się czasownikiem can jako czasownikiem wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń zna zasady stopniowania przymiotników, ale czasem myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Raczej pamięta formy nieregularne. Ma kłopoty z poprawnym stosowaniem czasownika have to. Raczej potrafi posługiwać się czasownikiem can jako czasownikiem wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń na ogół poprawnie radzi sobie ze stopniowaniem przymiotników. Rzadko myli stopniowanie przymiotników jednosylabowych z wielosylabowymi. Na ogół poprawnie używa czasownika have to. W pełni poprawnie posługuje się czasownikiem can wyrażającym prośbę/przyzwolenie.

Uczeń w pełni poprawnie radzi sobie ze stopniowaniem przymiotników. Nie robi błędów przy posługiwaniu się czasownikiem have to. W pełni poprawnie używa czasownika can wyrażającego prośbę/przyzwolenie.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (przymiotniki opisujące właściwości zwierząt, elementy krajobrazu, rodzaje sklepów).

Nie zwraca uwagi na akcentowanie właściwej sylaby w wyrazie ani na właściwą intonację. Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (przymiotniki opisujące właściwości zwierząt, elementy krajobrazu, rodzaje sklepów).

Na ogół nie zwraca uwagi na właściwe akcentowanie wyrazów ani na intonację. Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i umie ich używać.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje. Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o zwierzętach. Podejmuje próbę porównania niektórych faktów.

Potrafi w bardzo prosty sposób dokonać zakupów, chociaż nie pamięta o użyciu właściwych zwrotów.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji. Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka zdań o zwierzętach i porównać fakty. Potrafi dokonać zakupów, chociaż nie zawsze pamięta o użyciu właściwego zwrotu.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość żądanych szczegółowych informacji. Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasami popełniając błędy gramatyczne. Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi opowiedzieć o zwierzętach, porównać fakty. Mówi dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Na ogół potrafi dokonać zakupów, używając właściwych zwrotów.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje. Bezbłędnie zadaje pytania. Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Swobodnie mówi o zwierzętach i dość swobodnie porównuje fakty.

Pamięta o użyciu właściwych zwrotów, dokonując zakupów.

Słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie. Mówi dość płynnie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej. Z pomocą nauczyciela znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań o zwierzętach.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania dotyczące faktów z życia zwierząt.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótką notatkę o zwierzętach i faktach z ich życia.

Odpowiada na proste pytania dotyczące faktów z życia zwierząt, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać notatkę o zwierzętach i porównać fakty z ich życia (może popełnić przy tym błędy).

Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zwierząt i ich życia.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dość obszerną notatkę o zwierzętach i faktach z ich życia. Potrafi porównywać fakty z życia zwierząt. Rzadko popełnia błędy.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące faktów życia zwierząt.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym


Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o zwierzętach, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o zwierzętach, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

W sposób widoczny próbuje korzystać ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację o zwierzętach, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację o zwierzętach, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.
UNIT 6 SPORTS AND GAMES
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: sport (nazwy wybranych sportów i gier, sprzęt sportowy), żywienie (nazwy wybranych produktów żywnościowych)
Kształcenie przedmiotowo-językowe: biologia (tlen i wysiłek fizyczny)
Kultura: Nowa Zelandia (wybrane sporty ekstremalne)

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń rozróżnia czasowniki can i must, ale myli formy przeczące. Nie pamięta znaczenia czasownika mustn’t. Nie rozróżnia must i have to. Zna definicję rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale robi błędy, uzupełniając nimi zdania. Nie wie, kiedy zastosować a/an, a kiedy nie. Myli użycie some/any/no. Raczej poprawnie posługuje się trybem rozkazującym.

Uczeń zna znaczenie czasowników can/can’t i must/mustn’t, ale często błędnie używa mustn’t. Raczej nie rozróżnia must i have to. Zna definicję rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, ale robi błędy, uzupełniając nimi zdania. Często nie pamięta, kiedy zastosować a/an przed rzeczownikiem, a kiedy nie. Czasem myli użycie some/any/no. Poprawnie posługuje się trybem rozkazującym.

Uczeń zwykle poprawnie posługuje się czasownikami can/can’t i must/mustn’t. Rozróżnia must i have to, ale nie zawsze używa ich poprawnie. Bez problemu rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, ale może zrobić błąd, stosując przedimki. Nie ma problemu z trybem rozkazującym.

Uczeń poprawnie posługuje się czasownikami modalnymi can/can’t i must/mustn’t oraz have to. Bez problemu rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poprawnie używa some/any/no. Czasem robi błędy, stosując a/an/the. Nie ma problemu z trybem rozkazującym.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (nazwy sportów i gier, zakazy, nakazy). Zna kilka wyrazów związanych z wyprawami.

Wymowa często budzi zastrzeżenia. Nie pamięta o tym, że głoski zwykle nie ubezdźwięczniają się na końcach wyrazów.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (nazwy sportów i gier, zakazy, nakazy). Zna niektóre wyrazy związane z wyprawami. Może mieć kłopoty z wymową.

Nie pamięta o tym, że głoski zwykle nie ubezdźwięczniają się na końcach wyrazów.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć raczej nie pamięta o tym, że głoski nie tracą dźwięczności na końcach wyrazów, a często tę dźwięczność zyskują.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału i używa ich swobodnie i bezbłędnie. Czasami może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany przez podręcznik.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć 1–2 szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń. Zna zwykle jeden zwrot pomocny w wyrażaniu prośby o pozwolenie oraz jeden, który pozwala czegoś zakazać. Potrafi powiedzieć, jakie sporty lubi, a jakich nie lubi. Umie zapytać o to kolegę.

Raczej nie potrafi mówić o wyprawach.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie tematów rozdziału. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi poprosić o pozwolenie wykonania czynności oraz udzielić takiego pozwolenia. Umie krótko powiedzieć o swoim ulubionym sporcie i zapytać o to kolegę. Potrafi powiedzieć 2–3 zdania o wyprawach.

Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasami popełniając błędy gramatyczne. Odpowiada na wszystkie pytania.

Potrafi mówić o sportach i krótko o wyprawach.

Umie poprosić o pozwolenie wykonania czynności oraz potrafi udzielić takiego pozwolenia.

Posługuje się dość prostym językiem, czasem popełniając błędy.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Bezbłędnie zadaje pytania. Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Swobodnie mówi o grach i sportach i dość swobodnie o wyprawach.

Pamięta o użyciu właściwych zwrotów, prosząc o pozwolenie i udzielając takiego pozwolenia.

Mówi dość płynnie.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) kilka prostych zdań na temat ulubionego sportu.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania o sporcie.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać kilka prostych zdań na temat ulubionego sportu.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania o sporcie.

Uczeń potrafi samodzielnie lub w niewielkim stopniu posługując się wzorem napisać o swoim ulubionym sporcie. Potrafi napisać kilka zdań o wydarzeniu sportowym z przeszłości.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać o ulubionym sporcie. Potrafi opisać sportowe wydarzenie z przeszłości. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące sportu, wydarzeń sportowych, wypraw.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym


Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o sporcie, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o sporcie, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.

Widoczna jest próba korzystania ze słownika.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt bądź prezentację o sporcie lub zużyciu tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Używa przy tym bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt bądź prezentację o sporcie lub zużyciu tlenu w czasie wysiłku fizycznego. Prawie bezbłędnie używa przy tym rozbudowanych zdań, zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.


Unit 7 YOUR BODY
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: zdrowie (samopoczucie, choroby, porady lekarskie, zdrowe życie), przestępczość społeczna
Kształcenie przedmiotowo-językowe: WOS: Unia Europejska
Kultura: niezwykłe odkrycia archeologiczne

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect, ale nie potrafi go prawidłowo stosować.

Często myli go z czasem past simple. Zwykle błędnie tworzy pytania i przeczenia, myląc oba czasy. Na ogół radzi sobie z czasownikiem modalnym should.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i czasem potrafi właściwie go użyć w ćwiczeniach. Często jednak myli go z czasem past simple. Najwięcej błędów robi, tworząc pytania i przeczenia. Potrafi posługiwać się czasownikiem modalnym should.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu present perfect i zwykle poprawnie go używa w ćwiczeniach. Rzadko myli go z czasem past simple. Poprawnie używa czasownika modalnego should.

Uczeń dość sprawnie posługuje się czasem present simple, chociaż zdarza się, że myli go z czasem past simple. Nie ma problemów z użyciem czasownika modalnego should.

Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (zdrowie, choroby, słownictwo związane z przestępczością społeczną). Zwykle nie potrafi pytać o radę lub udzielić jej, ponieważ dysponuje ubogim słownictwem.

Na ogół ma kłopoty z prawidłową wymową. Nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (zdrowie, choroby, słownictwo związane z przestępczością społeczną). W bardzo ograniczonym zakresie potrafi pytać o radę lub jej udzielić, ponieważ dysponuje dość ubogim słownictwem.

Czasem ma kłopoty z wymową, zwykle nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Często nie pamięta o niemych literach w niektórych wyrazach.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału oraz używa ich dość swobodnie i na ogół bezbłędnie. Czasem może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany w podręczniku.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania (zadając je samodzielnie, popełnia liczne błędy).

Odpowiada krótko na pytania, chociaż potrzebuje powtórzeń.

Potrafi powiedzieć 2–3 bardzo proste zdania o zdrowiu/samopoczuciu. W bardzo prosty sposób i z wieloma błędami potrafi powiedzieć lekarzowi, co mu dolega. Zna jeden zwrot – prośbę o radę, ale nie potrafi jej udzielić. Opisuje ilustrację kilkoma słowami.


Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i nie zawsze poprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań o zdrowiu/samopoczuciu. W bardzo prosty sposób i popełniając błędy potrafi powiedzieć lekarzowi, co mu dolega. Potrafi poprosić o radę, ale raczej nie potrafi jej udzielić. Opisuje ilustrację bardzo prostymi zdaniami.


Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasem popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania. Potrafi krótko wypowiedzieć się na temat zdrowia/samopoczucia. Potrafi pytać o radę i udzielać rad. Opisuje ilustrację pełnymi zdaniami.

Mówi dość prostym językiem, sporadycznie popełniając błędy.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Zwykle poprawnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie wypowiada się na temat zdrowia/samopoczucia. Potrafi prosić o radę i udzielać rad. Pełnymi zdaniami i wyczerpująco opisuje ilustrację.

Słownictwo i konstrukcje gramatyczne są na dość wysokim poziomie. Mówi dość płynnie.


Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje. Często rozumie tekst, którego stopień trudności wykracza poza podręcznik.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) prosty list z prośbą o radę.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na proste pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótki list z prośbą o radę.

Odpowiada na proste pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia, czasami popełniając błędy.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać krótki list z prośbą o radę (może popełnić przy tym błędy). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dłuższy list z prośbą o radę. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące zdrowia/samopoczucia.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym


Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt o kraju, który chciałby poznać, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt o kraju, który chciałby poznać, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.


Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację o kraju, który chciałby poznać, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny, czasami popełniając błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację o kraju, który chciałby poznać, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.
UNIT 8 HOLIDAYS
Zakres treści nauczania określonych w podstawie programowej z roku 2009: podróżowanie i turystyka (środki transportu, informacja turystyczna)
Kształcenie przedmiotowo-językowe: geografia (rodzaje map)
Kultura: jak uczniowie w Wielkiej Brytanii spędzają ferie szkolne?

Ogólne cele kształcenia z podstawy programowej z roku 2009

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Znajomość środków językowych (gramatyka)

Uczeń zna zasady tworzenia czasu future simple, ale nie potrafi go prawidłowo używać. Myli go z użyciem present continuous dla przyszłości i wyrażeniem going to. Również I okres warunkowy może być zbyt trudny, aby używać go prawidłowo. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu future simple, ale dużą trudność sprawia mu prawidłowe jego użycie, szczególnie jeśli musi wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. W trybie warunkowym często zapomina, że po if nie używa się czasu przyszłego. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń zna zasady tworzenia i użycia czasu future simple,

ale sprawia mu trudność prawidłowe jego użycie, jeśli musi wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. W trybie warunkowym czasem zapomina, że po if nie używa się czasu przyszłego. Tryb rozkazujący nie sprawia uczniowi kłopotu.

Uczeń dość sprawnie posługuje się czasem future simple, ale może popełniać błędy, jeśli ma wybrać między future simple, going to a present continuous dla przyszłości. Poprawnie używa I okresu warunkowego i trybu rozkazującego.Znajomość środków językowych (leksyka, ortografia, fonetyka)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (podróżowanie, nazwy środków transportu, pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do celu).

Na ogół ma kłopoty z prawidłową wymową. Nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Zapisując wyrazy, popełnia wiele błędów ortograficznych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału (podróżowanie, nazwy środków transportu, pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do celu).

Czasem ma kłopoty z wymową, zwykle nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Stara się pisać poprawnie, ale popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna większość środków leksykalnych w zakresie tematów rozdziału i używa ich sprawnie.

Jego wymowa na ogół nie budzi zastrzeżeń, choć czasami popełnia błędy. Zdarza się, że nie odróżnia akcentowanych i nieakcentowanych sylab w wyrazach.

Sporadycznie popełnia błędy ortograficzne.

Uczeń zna wszystkie środki leksykalne w zakresie tematów rozdziału oraz używa ich dość swobodnie i na ogół bezbłędnie. Czasem może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres proponowany w podręczniku.

Wymowa i ortografia nie budzą zastrzeżeń.

Rozumienie, tworzenie i reagowanie na wypowiedzi

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i, z pomocą nauczyciela, potrafi znaleźć niektóre szczegółowe informacje.

Z pomocą nauczyciela zadaje bardzo proste gramatycznie pytania dotyczące przyszłości.

Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć 2–3 bardzo proste zdania na temat wakacji i planów wakacyjnych. W bardzo prosty sposób i często z błędami pyta o drogę. Z pomocą nauczyciela potrafi udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

Uczeń rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć kilka szczegółowych informacji.

Zadaje proste i raczej niepoprawne gramatycznie pytania w zakresie powyższych tematów. Odpowiada krótko na pytania.

Potrafi powiedzieć kilka prostych zdań na temat wakacji i planów wakacyjnych. W bardzo prosty sposób i często z błędami pyta o drogę. Potrafi samodzielnie, chociaż z błędami, udzielić wskazówek, jak dojść do celu.


Uczeń rozumie większość wypowiedzi i znajduje większość lub wszystkie żądane szczegółowe informacje.

Zadaje pytania w zakresie tematów rozdziału, czasem popełniając błędy gramatyczne.

Odpowiada na wszystkie pytania. Potrafi krótko wypowiedzieć się na temat wakacji i planów wakacyjnych. Potrafi pytać o drogę i wskazać, jak dojść do celu. Może popełnić przy tym drobne błędy.

Mówi dość prostym językiem.

Uczeń szybko określa główną myśl każdej wypowiedzi i znajduje wszystkie szczegółowe informacje.

Zwykle poprawnie zadaje pytania.

Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dość swobodnie wypowiada się na temat wakacji i planów wakacyjnych, raczej nie popełniając błędów. Potrafi zapytać o drogę oraz udzielić wskazówek, jak dojść do celu.

Mówi dość płynnie.Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń na ogół rozumie ogólny sens bardzo prostej wypowiedzi pisemnej i, z pomocą nauczyciela, znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostej wypowiedzi i samodzielnie znajduje niektóre szczegółowe informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens większości wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i zwykle potrafi znaleźć większość szczegółowych informacji.

Uczeń bez problemu rozumie ogólny sens każdej wypowiedzi w zakresie tematów rozdziału i potrafi znaleźć wszystkie lub prawie wszystkie szczegółowe informacje. Często rozumie tekst, którego stopień trudności wykracza poza podręcznik.

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać (z błędami, ale zrozumiale) krótką kartkę z wakacji.

Krótko (czasem z błędami) odpowiada na bardzo proste pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Na podstawie wzoru potrafi napisać bardzo krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi (na podstawie wzoru) napisać krótką kartkę z wakacji.

Odpowiada na proste pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych, czasami popełniając błędy. Potrafi samodzielnie (chociaż z błędami) napisać krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać kartkę z wakacji (może popełnić przy tym błędy). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Potrafi napisać krótką notatkę o najbliższych planach.

Uczeń potrafi samodzielnie napisać dłuższą kartkę z wakacji. Popełnia przy tym niewiele błędów.

Wyczerpująco, pełnymi zdaniami odpowiada na pytania dotyczące wakacji i planów wakacyjnych. Bez problemu potrafi napisać notatkę o najbliższych planach.

Współdziałanie w grupie.

Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym


Uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela lub grupy bardzo prosty projekt na temat wakacji, używając podstawowego słownictwa. Praca często zawiera błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie przeciętny projekt na temat wakacji, używając prostych zdań i słownictwa. Praca może zawierać błędy.


Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie ciekawy projekt lub prezentację na temat wakacji, używając bardziej rozbudowanych zdań zawierających poznany materiał leksykalno-gramatyczny. Czasem popełnia przy tym błędy.

Uczeń wykonuje samodzielnie lub w grupie bardzo ciekawy projekt i prezentację na temat wakacji, prawie bezbłędnie używając rozbudowanych zdań.

Słownictwo może wykraczać poza zakres proponowany w podręczniku.

 


Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.