innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


Koncepcja Pracy Szkoły PDF Drukuj Email

Opracowała Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalnego

mgr Urszula Trzepałka

 

 

Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczyniać się,

ile w jego mocy, dla dobra drugich”

(Kartezjusz)


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku

 

W prezentowanej poniżej koncepcji przedstawiam własną wizję Zespołu, w szczególności jakie cele i w jaki sposób zamierzam je osiągnąć?

W pierwszej części tej pracy zamieszczam krótką charakterystykę gminy Nowe Brzesko oraz środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje szkoła. Nie można mówić o przyszłości, o planach nie biorąc pod uwagę doświadczeń z poprzednich lat, dlatego w drugiej części przedstawiona została krótka geneza szkoły oraz analiza stanu obecnego, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących nauczycieli, uczniów i bazy materialnej. W rozdziale trzecim przedstawiam zmiany projektowane przeze mnie we wszystkich obszarach pracy Zespołu:

1/ kształcenie,

2/ wychowanie,

3/ opieka,

4/ organizacja i kierowanie.

Całość zamykają uogólnienia i wnioski, z których wyłania się przekonanie, że zaplanowane zadania, wspólnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców i uczniów, zostaną zrealizowane i będą decydować o sukcesach dydaktyczno – wychowawczych szkół oraz kształtować pozytywne opinie w środowisku.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 

1.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY NOWE BRZESKO

Nowe Brzesko leży we wschodniej części województwa małopolskiego w odległości 35 km od Krakowa, w powiecie proszowickim. Obecnie jeszcze wieś Nowe Brzesko jest siedzibą Urzędu Gminy i innych instytucji. W ostatnich miesiącach zintensyfikowano starania władz samorządowych o odzyskanie praw miejskich.

O charakterze miejskim świadczy zabudowa - dwa rynki: Stary Rynek i Nowy Rynek, zabudowania ciągnące się w dwóch rzędach równolegle - z południowego zachodu na północny wschód. Powyższy układ skupia największą liczbę domów. Ozdobą miejscowego krajobrazu są malownicze, ponorbertańskie zabudowania klasztoru i kościoła w Hebdowie, a od południa – tuż za Wisłą - Puszcza Niepołomicka. W średniowieczu przebiegał tędy trakt nadwiślański prowadzący z Krakowa do Nowego Korczyna, a dalej Sandomierza i Lublina, a w rejonie Koszyc krzyżował się z biegnącym z Bochni szlakiem solnym. Sprzyjało to rozwojowi osadnictwa na tym terenie.

Dzisiaj biegną tędy trzy drogi państwowe:

Kraków-Sandomierz, Słomniki - Nowe Brzesko - Dąbrowa Tarnowska, Nowe Brzesko-Niepołomice. Takie położenie umożliwia mieszkańcom łatwą komunikację.

Gmina Nowe Brzesko graniczy z czterema gminami:

 • od zachodu -Igołomią –Wawrzeńczyce

 • od południa - Drwinią

 • od wschodu –Koszycami

 • od północnego zachodu -Proszowicami

Omawiany teren położony jest na lewym brzegu Wisły w południowej części Płaskowyżu Proszowicko – Miechowskiego, wchodzącego w skład Kotliny Sandomierskiej. Naturalne granice obszaru wytyczają rzeki i potoki. Południowa granica przebiega wzdłuż Wisły - której prawy brzeg stanowi Kotlinę Sandomierską, północną tworzy rzeka Szreniawa, a na wschodzie płynący przez Rudno Dolne– potok Rudnik1.

 

Powiat proszowicki, na którego terenie leży gmina Nowe Brzesko, w swojej strategii rozwoju na lata 2008-2013 zwraca uwagę na szereg problemów, m.in. na duże zróżnicowanie sytuacji materialnej mieszkańców powiatu i, co za tym idzie, marginalizację pewnych kręgów społecznych, niski poziom integracji wewnętrznej mieszkańców. Różnorodność problemów społecznych i konieczność ich rozwiązywania oraz pomoc osobom dotkniętym wszelkiego rodzaju dysfunkcjonalnością jest wpisana w strategię rozwiązywania problemów społecznych powiatu proszowickiego na lata 2008-2013. Problemy powiatu przekładają się na problemy gminy Nowe Brzesko. Są to m. in. bezrobocie, niskie dochody mieszkańców, około 40% gospodarstw domowych gminy utrzymuje się wyłącznie z działalności rolniczej prowadzonej głównie w gospodarstwach o małej powierzchni od 1 do 3 ha. Według danych GOPS pomoc społeczna udzielana jest wielu rodzinom, których poziom dochodów szacuje się w granicach 30%-40% średniej krajowej.

 

1.2. GENEZA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W NOWYM

BRZESKU

 

Gdzie odbywała się nauka i w jakich warunkach do lat czterdziestych XIX wieku – nie wiadomo. W sierpniu 1850 roku władze Guberni Radomskiej oraz Naczelnik Powiatu Miechowskiego wydały zezwolenie na budowę szkoły elementarnej w Nowym Brzesku. Wybudowana szkoła funkcjonowała do odzyskania niepodległości. Wtedy dodatkowo na pomieszczenia szkolne przeznaczono drugi budynek (dawne koszary wojsk rosyjskich). Szkoła Powszechna w Nowym Brzesku należała do szkół wyżej zorganizowanych. Początkowo była to szkoła 6- klasowa, a od roku 1927 stała się 7- klasową Publiczną Szkołą Powszechną.

 

W czasach II wojny światowej budynek szkolny został zajęty przez wojsko polskie z przeznaczeniem na kwaterę dla sztabu, a po odejściu wojska polskiego na wschód, budynek szkolny zajęło wojsko niemieckie. W wyniku działań wojennych główny budynek szkolny został zniszczony. W tej sytuacji zajęcia szkolne odbywały się od 9 września 1944 roku w prywatnych domach wynajętych przez Zarząd Gminy. Natomiast w ocalałej części budynku naukę wznowiono od 9 marca 1945 r.

 

W latach pięćdziesiątych XX w. szkoła mieściła się przy Placu Wolności w budynku po dawnych magazynach carskich. Warunki nauki były bardzo ciężkie. W roku 1955 aktywni rodzice i nauczyciele szkoły założyli Komitet Budowy Szkoły. Dzięki tej inicjatywie i współpracy lokalnego środowiska oraz władz powiatowych 1 września 1961 r. nauka rozpoczęła się w nowym budynku. W tych czasach budynek szkoły był jednym z nowocześniejszych w całej okolicy2.

 

W latach 1973-1985 szkoła w Nowym Brzesku była Zbiorczą Szkołą Gminną, do której dowożono dzieci z pobliskich wsi3. W szkole powstała świetlica dla dzieci dowożonych. Od roku 1985 nowobrzeska placówka była szkołą samodzielną. Początek lat dziewięćdziesiątych to okres przejęcia szkół przez odrodzone samorządy terytorialne, które jako organy prowadzące szkoły, kierując się względami finansowymi i daleko posuniętymi oszczędnościami, rozpoczęły zmiany w sieci szkół w gminach. Ten sam proces dotyczył również placówek oświatowych w gminie Nowe Brzesko. W związku z tym w latach 1999-2002 likwidacji poddano szkoły podstawowe w Gruszowie i w Rudnie Dolnym. Dzieci z terenów tamtejszych szkół są dowożone do Nowego Brzeska.

 

Uchwałą Nr VII/28/99 Rady Gminy z 26 lutego 1999r. przekształcono ośmioklasową Szkołę Podstawową w Nowym Brzesku w sześcioletnią4, natomiast rok później szkoły podstawowe w Gruszowie5 i w Rudnie Dolnym w szkoły filialne SP w Nowym Brzesku. W lutym 1999 roku powołane zostało do życia nowobrzeskie gimnazjum6. W związku z powyższym w budynku oddanym do użytku w 1961 r. - wymagającym kapitalnego remontu, bez sali gimnastycznej - zaczęły pracować dwie placówki obok siebie.

W budynku szkoły w latach 1999-2002 uczyły się jednocześnie dzieci I,II,III etapu edukacyjnego i wygasające klasy VII i VIII, pozostałe po szkole podstawowej ośmioklasowej (razem ok. 460 uczniów). Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku organizacyjnie podlegały dwie szkoły filialne z oddziałami przedszkolnymi. Obecnie do Nowego Brzeska dowożonych jest ok. 100 dzieci szkoły podstawowej i 50 uczniów gimnazjum.

W roku 1995 z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli i rodziców powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku. Nadrzędnym celem Komitetu były starania o wybudowanie sali gimnastycznej pełnowymiarowej. Po reformie oświatowej 1999 r. poszerzono starania (zmieniono plan) o dobudowanie dodatkowych sal dydaktycznych. W październiku 2009 roku oddano do użytku część inwestycji (cztery sale dydaktyczne i pokoje administracyjne oraz sanitariaty). W nowej części uczą się uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum. Obecnie prowadzona jest dalsza część inwestycji.

 

Uchwałą Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. utworzono Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Nowym Brzesku, w skład którego weszło miejscowe przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum7. Uchwalone przez Radę Gminy obwody szkół wchodzących w skład Zespołu obejmują miejscowości: Nowe Brzesko, Hebdów, Gruszów, Pławowice, Rudno-Dolne. Statut nadany przez Radę Gminy dla powyższego Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU PLACÓWEK W NOWYM BRZESKU

 

2.1. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWYM BRZESKU

 

Przedszkole znajduje się w piętrowym budynku przy ul Krakowskiej 78. Prowadzi dwa oddziały dla dzieci 3-4 oraz 5-6 letnich, do których uczęszcza około 70 wychowanków. Kadra pedagogiczna składa się z pięciu nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do pracy. Pracownicy administracyjno-obsługowi to kolejne pięć osób. Pracownicy pedagogiczni to nauczyciele doświadczeni, pełni inicjatywy i otwarci na nowe pomysły. Chętnie korzystają z możliwości jakie daje placówkom oświatowym możliwość realizacji projektów unijnych. Obecnie w przedszkolu prowadzony jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Klub Przedszkolaka”.

Przedszkole posiada trzy sale do zajęć, szatnię, sanitariaty, kuchnię wraz z magazynkami i obszerny ogród. Przedszkole jest dość dobrze wyposażone, a budynek prezentuje dobry stan techniczny. Nie jest to jednak budynek spełniający wymogi przedszkola XXI wieku: sale, którymi dysponuje przedszkole, są niewielkich rozmiarów, brakuje sali do zajęć ruchowych, nie ma miejsca do ustawienia kącików tematycznych do zabawy. Ponadto warunki lokalowe nie pozwalają na zorganizowanie dzieciom wypoczynku na łóżeczkach.

 

 

 

2.2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWYM BRZESKU

 

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku uczęszcza 220 dzieci /128 chłopców i 92 dziewczynki/.Wśród nich 3 dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 12 dzieci orzeczenie do kształcenia specjalnego, 40 opinie potwierdzające określone dysfunkcje. 41 dzieci ma opłacone obiady z opieki społecznej, 12 otrzymało wyprawki szkolne, natomiast 5 uczniów i ich rodziny są objęte nadzorem opiekuńczym przez kuratora sądowego.

Do dyspozycji uczniów I i II etapu edukacyjnego jest dziesięć sal lekcyjnych w budynku szkoły przy ulicy Krakowskiej 29. W dwóch salach na parterze w tym samym budynku uczą się klasy pierwsze gimnazjum. W budynku w jednej sali jest również nowo utworzony oddział przedszkolny. Szkoła posiada pracownie komputerową, Biblioteczne Centrum Mulimedialne, świetlicę ze zorganizowanym miejscem zabaw. W budynku mieszczą się również salki do zajęć wyrównawczych, pokój pedagoga, pokoje administracyjne. Szkoła boryka się z dużymi problemami związanymi głównie z złym stanem technicznym starego budynku.

W roku 2001 wykonano duży remont wewnątrz obiektu. Wyremontowane zostały sanitariaty, wymieniono większość okien, instalację elektryczną, oświetlenie, adaptowano na sale dydaktyczne dawne mieszkania nauczycielskie, dostosowano szkołę dla osób niepełnosprawnych, parter i I piętro korytarza pokryto wykładziną antypoślizgową. Ściany zostały pomalowane jasnymi kolorami. Szkoła zmieniła wygląd wewnętrzny. Jednak od tej pory nie było większych remontów. Największy problem stanowi dach szkolny a elewacja budynku jest nieestetyczna, zniszczona. Dzięki udziałowi w projektach unijnych szkoła jest ciągle wzbogacana o pomoce dydaktyczne (tablica multimedialna, zestaw sprzętu fotograficznego, kamery). Dzięki realizacji programu MEN „Radosna Szkoła” świetlica posiada zestaw sprzętu do zajęć ruchowych, a w okresie wakacyjnym obok szkoły w ramach tego samego programu będzie budowany plac zabaw dla dzieci.

Obecnie w szkole jest zatrudnionych 28 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami (w różnym wymiarze zatrudnienia), natomiast obsługę i administrację zapewniają 4 osoby. Nauczyciele szkoły podstawowej bardzo dużo uwagi poświęcają kwestiom wychowawczym, bezpieczeństwu dzieci, zapewnieniu pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

Wyniki sprawdzianów uczniów klas szóstych mieszczą się obecnie na poziomie średnim, choć w poprzednich latach były na poziomie wyżej średnim, ale bywały też na poziomie niskim.8 Szkoła szczyci się wieloma sukcesami sportowymi. Największy sukces uczniowie osiągnęli w 2008 roku zostając mistrzami kraju w halowych zawodach piłki nożnej wiejskich szkół podstawowych. W szkole w latach 2008-2009 realizowane były innowacje pedagogiczne: „Uczymy się tolerancji”, „Klasa terapeutyczna” oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Osiągnij sukces” i obecnie realizowany „Klub Filmowy Pod Strzechą”.

 

2.3. GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW ZIEMI NOWOBRZESKIEJ W NOWYM BRZESKU

 

Do Gimnazjum w Nowym Brzesku uczęszcza 147 uczniów. Podobnie jak w poprzednio opisanej placówce, duża ilość uczniów posiada opinie o dysfunkcjach i orzeczenia dotyczące kształcenia specjalnego. Dwie klasy uczą się w starym budynku natomiast pozostała część uczy się w nowo oddanych salach. Nowa część budynku to „szkoła XXI w” ładna, nowoczesna, przestronna, dobrze wyposażona. Obecnie trwa dalszy ciąg prac inwestycyjnych - budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej z widownią, która ma w przyszłości służyć wszystkim uczniom nowobrzeskiej szkoły oraz społeczności lokalnej.

Wyniki egzaminu kompetencyjnego absolwentów gimnazjum plasują się na poziomie średnim.

W placówce pracuje 18 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, kreatywnych, poszukujących nowych pomysłów do pracy z uczniami. Obsługę gimnazjum stanowią 3 osoby .

 

Reasumując kwestię przygotowania zawodowego kadry nauczycielskiej w wszystkich wyżej wymienionych placówkach podkreślam, że poza 2 osobami (1 w przedszkolu i 1 w gimnazjum) wszyscy nauczyciele placówek wchodzących w skład zespołu posiadają wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do nauczanego przedmiotu. 60% kadry posiada podwójne bądź potrójne kwalifikacje. Poniżej podaję planowane zatrudnienie w Zespole od 1 września 2010 r. wg stopnia awansu zawodowego.9

 

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

placówka

6

5

3

2

gimnazjum

17

3

2

0

szkoła podstawowa

2

2

1

0

przedszkole

25

10

6

2

razem 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W NOWYM BRZESKU

 

Przedstawiana koncepcja szkoły ma związek ze stawianymi sobie pytaniami: jaką szkołę-zespół chciałabym tworzyć?, jak ta szkoła powinna dostosowywać się do oczekiwań środowiska?, jaka powinna być nasza szkoła XXI wieku?

Koncepcja opiera się na realiach, dotychczasowych osiągnięciach i możliwościach realizacyjnych placówek, które posiadają już wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej cele i kierunki działania. Uwzględnia zasady współczesnego zarządzania instytucją. Zawiera priorytety oświatowe oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych. A wszystko to, oczywiście, w zgodzie z prawem oświatowym, w szczególności z Ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela. Zagadnienia związane z działalnością placówek jako Zespołu ujęłam w następujące działy: kształcenie, wychowanie, opieka, organizacja i kierowanie szkołą.

Szczególnie zależy mi na tym, aby uczniowie na każdym etapie kształcenia, posiadali niezmiennie rzetelną wiedzę, by zgodnie z zapisami statutowymi szkół „kształcić dzieci i młodzież ku przyszłości, wyzwalać twórcze ambicje, dawać szanse na dalszy rozwój we wspólnocie europejskiej”. Pragnę „zbliżać szkołę do potrzeb życia i wiązać ją ze społecznością lokalną”10. Jednocześnie chcę, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty11, aby wychowanków i absolwentów cechowała humanitarna postawa, by byli prawymi ludźmi, którzy potwierdzają czynem swoje przekonania oraz dążą do wzbogacania swojej osobowości. Aby po prostu byli aktywnymi, świadomymi i wszechstronnie rozwiniętymi jednostkami. Chcę, aby wszelkie działania i przedsięwzięcia służyły dziecku. „Verba volant, exempla trahunt - Słowa uczą, przykłady przyciągają.” Młodzi ludzie potrzebują wyzwania i motywacji bardziej niż czegokolwiek innego. Potrzebują odniesień, które pozwoliłyby im uwierzyć, że potrafią. Potrzebują zobaczyć, kim naprawdę są i na co ich stać. Pragnę, by każdy uczeń miał zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki oraz kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Realizację tego, zapewnią właśnie dobre przykłady działań i postaw, indywidualne podejście do każdego z osobna oraz atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.

Chcę, by Zespół był nadal miejscem bezpiecznym i przyjaznym, by był ukierunkowany na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Planuję wzmocnienie działań placówki, w związku z postępującym ubożeniem pewnej grupy społecznej, w kierunku rozpoznawania i udzielania pomocy uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym oraz uczniom z rodzin dysfunkcyjnych. Jednocześnie pragnę pielęgnować klimat twórczego działania i zapewniać warunki wszechstronnego rozwoju uczniom zdolnym.

Zawsze byłam przekonana o tym, że jednym z ważnych kryteriów sukcesu placówki oświatowej jest partnerstwo i aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. Tą zasadą, chociaż coraz trudniejszą do realizacji, zamierzam kierować się także jako dyrektor Zespołu.

Wzorcowym modelem absolwenta jest dla mnie uczeń, który: opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności, jest odpowiedzialny, posiada wiarę we własne siły, potrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

3.1 KSZTAŁCENIE

 

Organizacja i przebieg procesu kształcenia.

 

W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności oraz planowaniem przez uczniów własnego rozwoju. Programy nauczania realizowane w szkole muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawa .

Organizując proces kształcenia w szkole będę stwarzać każdemu uczniowi szansę rozwoju, umożliwiać pełną realizację zadań szkoły oraz zmierzać do osiągania celów edukacyjnych.

Planuję tworzyć środowisko wspierające uczenie się i zaspokajać indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Zwrócę szczególną uwagę na to, by rozkład zajęć był zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i uwzględniał wymogi higieny pracy umysłowej uczniów i nauczycieli, metody pracy stosowane na lekcjach właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne, a sposoby oceniania zmierzały do poprawy efektów kształcenia.

 

Efekty kształcenia

 

Głównym celem pracy związanej z procesem dydaktycznym są efekty kształcenia. Zamierzam wspierać kształcenie poprzez:

 • pracę dydaktyczną na wysokim poziomie wspartą zajęciami pozalekcyjnymi, dokonywanie analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania, ewaluację stosowanych metod i form pracy oraz realizowanych programów w aspekcie osiąganych wyników,

 • organizację procesu kształcenia poprzez systematyczną analizę i ocenę pod kątem wspomagania procesów nauczania i uczenia się,

 • spełnianie przez WSO przede wszystkim roli motywacyjnej i umożliwiającej pełną prezentację możliwości każdemu uczniowi,

 • przeprowadzanie różnego rodzaju testów i egzaminów próbnych na każdym poziomie nauczania a przede wszystkim w klasach szóstych szkoły podstawowej i klasach trzecich gimnazjum, analizę umiejętności uczniów pod kątem standardów edukacyjnych i przygotowanie indywidualnych programów naprawczych podnoszących efektywność kształcenia,

 • szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych, prowadzenie statystyki klasyfikacji, wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników konkursów przedmiotowych i innych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów, promocję uczniów wyróżniających się,

 • wsparcie pedagogiczne i socjalne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin dotkniętych zubożeniem, bezrobociem,

 • śledzenie losów absolwentów i dalszy wpływ na ich życie poprzez powołanie w szkole klubu absolwenta, organizacja zjazdów absolwentów.

Stworzenie bazy danych efektów kształcenia pozwoli stale monitorować poziom kształcenia, a wyniki stanowić będą podstawę do planu działań i planu rozwoju szkoły w tej dziedzinie. Opierając się na systematycznej i wnikliwej analizie wyników, możliwe będzie dostosowanie metod i form nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi uczenia i zwiększenie liczby własnych rozwiązań metodycznych.

Sprawą wielkiej wagi będzie ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, doskonalenie warsztatu i metod pracy, dzielenie się zdobytą wiedzą.

Myślę także o realizacji zadań samokształceniowych nauczycieli w zakresie wiedzy pedagogiczno - psychologicznej by możliwe było dostosowywanie metod nauczania do typów sensorycznych, typów inteligencji i stylów uczenia się uczniów.

 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę

Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych stwarzają uczniom możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

Bardzo ważna jest okresowa weryfikacja oferty zajęć dodatkowych po przeanalizowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zwiększenie udziału dzieci w kołach zainteresowań. Chcę przekazać Radzie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, dającego pogląd jakich zajęć pozalekcyjnych aktualnie oczekują. Ich organizacja, w kolejnych latach, będzie wynikała z tych zapotrzebowań, być może wprowadzi nowe formy zajęć, niekoniecznie w szkolnych ławkach.

Moje propozycje w tej dziedzinie skupią się wokół następujących obszarów:

 • zwiększanie oferty zajęć rekreacyjno – sportowych, rozwijanie możliwości i umiejętności w zakresie kultury fizycznej uczniów w oparciu o nowo wybudowaną halę sportową, sięganie po fundusze unijne na dodatkowe zajęcia z tego zakresu

 • rozwinięcie działalności kół przedmiotowych, w przyszłości również warsztatów językowych,

 • wspieranie powołania do życia organizacji szkolnych ,np. klubu europejskiego, szkolnego wolontariatu, koła młodych ekologów i szkolnego koła turystycznego.

Ze względu na zainteresowania dzieci, sport będzie znaczącym filarem w pracy szkoły. To niezbędny dla uczniów element zdrowia, wytyczania celów i determinacji w ich osiąganiu, a także podwalina do pracy zbiorowej i współodpowiedzialności. Mam wielki szacunek dla sportowców i sportu. Uważam, że to także swoiste lekcje wychowawcze.

W związku z poprawą bazy sportowej szkoły planami dalszego jej rozwoju, wieloma osiągnięciami sportowymi uczniów, planuję wprowadzenie integracyjnych, systematycznych rozgrywek uczniowie – nauczyciele – rodzice – goście.

Nie można zapominać, jak istotnym czynnikiem, mającym dzisiaj wpływ na życie jednostek i społeczności lokalnych, jest technologia komputerowa i znajomość języków obcych. Kultura informatyczna i biegłe posługiwanie się językami staje się jednym z podstawowych elementów współczesnego wykształcenia, określa przygotowanie młodych ludzi do wyzwań przyszłości, zatem od szkoły należy oczekiwać pomocy w kształceniu
w tym kierunku. Zapewnienie uczniom różnorodnych możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, właściwie przygotuje ich do życia w Unii Europejskiej.

W kwestii nabywania biegłości posługiwania się językami obcymi chcę wzmocnić nauczanie poprzez pozyskiwanie funduszy w ramach projektów unijnych .

Jako szansę rozwoju szkoły widzę nawiązanie kontaktów ze szkołami z Unii Europejskiej i krajów wschodnich . Należy stwarzać młodym ludziom możliwości przeżyć emocjonalnych, także w kontaktach rówieśniczych z młodzieżą z innych państw europejskich, w aktywnym uczestnictwie w kulturze – za pośrednictwem teatru, plastyki, muzyki, literatury, zabytków, dzieł kultury materialnej, obyczajów i tradycji ludowych. W przyszłości widzę także wymiany uczniów, jako znakomitą okazję do poznawania świata i dalsze doskonalenia języków obcych.

Kształtowanie postaw „Młodego Europejczyka” to cel współczesnej szkoły, to wyzwanie, któremu powinna sprostać każda placówka oświatowa.

Chcę, aby komputery w szkole były wykorzystywane nie tylko w pracy administracyjnej (sekretariat, biblioteka, pokój nauczycielski), ale także w procesie dydaktycznym przez wszystkich nauczycieli. W dobie, gdy klasy i indywidualni uczniowie tworzą własne strony internetowe, nauczyciele nie mogą pozostać z tyłu. Szkolna pracownia informatyczna powinna być otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych, a komputery stosowane w pracy z uczniem, także tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.2. WYCHOWANIE

 

Program szkoły

 

Nadrzędnym celem edukacji jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka. Nauczyciel w tym procesie jest zobowiązany do mądrego towarzyszenia uczniowi w drodze do samodoskonalenia. Szkoła musi posiadać program wychowawczy, który w sposób całościowy opisuje wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym.

Stwarzanie warunków do wychowania dzieci świadomych dokonywanych wyborów, właściwie reagujących w sytuacjach trudnych oraz aktywnie uczestniczących w budowaniu obrazu własnej osoby jest niezwykle ważnym zadaniem. Współczesna szkoła powinna wspomagać młodych ludzi w umacnianiu wartości, aby nie pogrążali się w etycznym chaosie tego świata.

Szkoła jako wyspecjalizowana instytucja oświatowa musi zwracać szczególną uwagę na reedukację, resocjalizację, psychoterapię, ale również powinna skupiać się na podstawowych, uniwersalnych wartościach. Preferując twórczy charakter pracy wychowawczej, chcę intensywniej wspomóc proces samorealizacji młodzieży. Pobudzić ich potencjalne możliwości. A kreacyjny wpływ na młodego człowieka jest zawsze ściśle sprzężony z wychowaniem naprawczym, terapeutycznym.

Pełniąc dalej funkcję dyrektora zamierzam jeszcze mocniej pielęgnować właściwą atmosferę w kontaktach nauczyciel – uczeń sprawiająca, że uczniowie bez lęku przychodzą na zajęcia, mają zaufanie do nauczycieli, ale równocześnie okazują pedagogom szacunek i poważanie.

Program wychowawczy szkoły będzie kładł nacisk na:

 • uczciwość i prawość jako zasady postępowania,

 • poszanowanie godności człowieka, tolerancję,

 • promowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialność za swoje decyzje,

 • promowanie wolontariatu, rozwijanie umiejętność współpracy i pomocy.

Moim zamierzeniem jest, by funkcjonowanie placówki opierało się na zasadach demokratycznych, by szkoła wdrażała młodych ludzi do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim. W szkole muszą być przestrzegane prawa ucznia i zgodnie ze statutem zorganizowane warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka.

Planuję wspomaganie procesu wychowawczego poprzez:

 • szeroko rozumianą samorządność uczniowską,

 • ścisłą współpracę z rodzicami, pedagogizację rodziców, promocję ich działań na rzecz szkoły i środowiska,

 • nawiązywanie do znanych, współczesnych autorytetów.

Podejmowane przez szkołę działania, umożliwią uczniom odkrywanie świata i ich miejsca we współczesnym świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości.

Należy wdrażać młodzież do „brania życia w swoje ręce”. Wychowankowie powinni być świadomi, że pewnego dnia ich wartości staną się wartościami społeczeństwa. Powinni nabrać przekonania, że warto swoje plany przekuwać w projekty, przemierzać drogę od teorii do praktyki, nie bać się marzyć. Uważam, że późniejsze pokolenia są właśnie owocami pracy i wychowania swoich przodków, w szczególności swoich nauczycieli. Praca pedagogów, rodziców, szkoły powinna skupić się na wspieraniu nabytych prawidłowych przekonań i powodowaniu zmian przekonań niszczących pozytywny świat dziecka. Poprzez takie wysiłki, można wydobywać to, co w młodych ludziach najcenniejsze, wyzwalać ich wielki potencjał.

Za równie ważny element wychowania i kształcenia, uważam wypracowanie nowych, atrakcyjnych form spotkań, komunikacji na płaszczyźnie: uczniowie – rodzice – nauczyciele oraz opracowanie projektu pedagogizacji rodziców i projektu zachęcającego ich do zaangażowania w życie szkoły, także m.in. przez zapisany w statucie „udział – odpowiednio przygotowanych rodziców – w realizacji wybranych tematów przewidywanych programem nauczania”.

Rozpoznawanie na bieżąco w szkole problemów wychowawczych będzie należeć do szkolnego zespołu wychowawczego.

W szkolnym programie profilaktyki, wspomagającym proces wychowawczy, budowanym na podstawie rozpoznania rodzaju i stopnia zagrożenia, musi być na stałe, miejsce na bloki tematyczne takie, jak: alkoholizm; nikotynizm; narkomania; zdrowie i bezpieczeństwo; wagary, ucieczki z lekcji, ucieczki z domu; agresja werbalna, agresja fizyczna, autoagresja; przestępczość ujawniona; komunikacja interpersonalna.

Działania wychowawcze i profilaktyczne Zespołu powinny być jednolite i spójne, realizowane przy współudziale wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

Bezpieczna szkoła

 

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Szkoła powinna zapewniać także pracownikom oraz innym osobom w niej przebywającym zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Organizacja zajęć musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

W otoczeniu szkoły są rozpoznawane potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. W przyszłości zamierzam wzmocnić to bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie teletechnicznego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole, będzie dla mnie bardzo ważnym zadaniem realizowanym przy współdziałaniu wszystkich instytucji zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa - myślę tu o placówkach oświatowych, sądzie, policji, komisji bezpieczeństwa, radnych.

W czasie pobytu w szkole uczniowie muszą mieć zapewnioną odpowiednią opiekę. Będę dążyć do opracowania i wdrożenia systemowych działań w zakresie promocji zdrowia, organizowania pomocy w postaci terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, agresywnych.

Istotne jest też uświadomienie uczniom zagrożeń od strony uzależnień. Największa skuteczność działań jest obserwowana, gdy sama młodzież jest organizatorem różnych przedsięwzięć. Może to być np. happening tematyczny, „Tydzień dobrych obyczajów”, „Konkurs –moje zdrowie”, itp.

 

 

 

 

3.3. OPIEKA

 

Zamierzam w dalszym ciągu troszczyć się o wszechstronny rozwój uczniów, w atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania zdrowia przy aktywnym udziale nauczycieli i rodziców.

Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zaliczam wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego uczniów. Niezbędny jest życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów i dobre rozumienie motywów ich postępowania, a także poznanie warunków życia swoich wychowanków. Nauczyciele – wychowawcy powinni na bieżąco rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.

Myślę, że jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest utrwalenie u uczniów skłonności do dobrej pracy, spełniania całokształtu obowiązków, nie tylko szkolnych oraz umacnianie pozytywnego nastawienia. Nieocenionym źródłem motywacji jest ukazanie młodym ludziom perspektyw, pomoc w wyznaczaniu celów oraz umacnianie w wysiłkach, by konsekwentnie je realizować.

Szkoła może realizować swoją funkcję opiekuńczą także poprzez:

 • organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,

 • współpracę szkoły z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego,

 • podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,

 • pomoc w ochronie zdrowia dzieci, działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

 • przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i animowaniem czasu wolnego młodych ludzi oraz rozwijanie ich zainteresowań, działania na rzecz integracji, działania związane z organizacją wypoczynku,

 • wspieranie rodziców w procesie wychowawczym dziecka.

Pedagodzy powinni ciągle aktualizować bazę danych uczniów potrzebujących opieki, monitorować samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej. Moje działania zmierzać będą do realizacji w szkole programów profilaktycznych, realizowanych przy współudziale PPP. Niezwykle ważne jest także zapewnienie uczniom w gimnazjum doradztwa zawodowego.

Jednocześnie uważam, że w miarę możliwości - szkoła powinna zabezpieczać podręczniki dla uczniów z ubogich rodzin.

 

3.4. ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

 

Zmiany zachodzące w naszym kraju powodują, że placówka oświatowa jest odbierana przez pryzmat gospodarki rynkowej. Rynek jest miejscem nie tylko wymiany towarów, ale również świadczenia usług. Od tych usług będzie zależało, czy szkoła będzie miała odpowiednią pozycję na rynku, a przez to większa liczbę uczniów i życzliwość rodziców.

Jednocześnie obowiązek sporządzania planu finansowego oraz konieczność efektywnego wykorzystywania środków i właściwych rozwiązań w gospodarowaniu nimi czyni z dyrektora szkoły – pedagoga także menedżera jednostki budżetowej.

Efektywne kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

Baza szkoły

 

Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie realizować misję, wymaga określonych warunków funkcjonowania, w tym finansowych i materialnych. Można ją maksymalnie wykorzystać, z profitem dla uczniów, rodziców i środowiska realizować zadania szkoły.

Baza Zespołu obecnie nie jest w pełni funkcjonalna, brak jest wielu pracowni, pomocy dydaktycznych. Posiadamy dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu, małą salę gimnastyczną, sale dydaktyczne, bibliotekę, świetlicę, salę do zajęć wyrównawczych. Wyjątkowo cennym obiektem będzie dla nas w niedługim czasie nowoczesna hala sportowa.

Dbałość o bazę placówki musi wiązać się z jej modernizacją a jednocześnie dalszym rozwojem, wzbogacaniem wyposażenia, które musi być właściwie utrzymane i zabezpieczone. Istotną sprawą będzie także wzbogacenie szkolnej bazy o plac zabaw dla młodszych uczniów. W przyszłości na terenach szkolnych musi powstać boisko szkolne z bieżnią i skocznią, by dzieci i młodzież wszechstronnie realizowały się w sporcie.

 

Informacja i promocja szkoły

 

W procesie zarządzania szkołą oraz kształtowania jej wizerunku i upowszechniania osiągnięć w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej poprzez sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji, w szczególności:

 • wykorzystanie siły Internetu i mediów,

 • przejmowanie roli kulturowej szkoły w środowisku,

 • uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, imprezy integracyjne, wspólne przedsięwzięcia i udział w projektach regionalnych,

 • organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego i prelegentów,

 • wykorzystanie, tablic informacyjnych, prezentacji multimedialnych,

 • tworzenie systemu gromadzenia, badania i przetwarzania danych.

Ważną sprawą będzie promocja placówki, jej działań i osiągnięć poprzez media oraz strony internetowe, w tym także na bieżąco aktualizowaną, interesującą witrynę szkolną. Nie bez znaczenia będzie wydawanie materiałów poligraficznych miedzy innymi plakatów informacyjnych, kartek okolicznościowych, kalendarzy.

Do realizacji zadania dotyczącego przejmowania roli kulturowej przez szkołę
w środowisku przykładam szczególną wagę. Myślę o takiej organizacji i aktywności kulturalnej placówki, o której będzie głośno w środowisku. Uważam, że wielu uczniów potrzebuje wsparcia w osiąganiu znaczących i w miarę szybkich sukcesów na tle nie tylko własnej szkoły, ale także środowiska.

W ramach pracy wychowawczej bardzo cenię sobie odkrywanie naturalnych talentów młodych ludzi i pobudzanie ich do działalności artystycznej.

W celu wytworzenia pozytywnego odbioru placówki w regionie oraz wyrobienia wśród uczniów lokalnego patriotyzmu, szkoła musi być inicjatorem innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, a także włączać się w ważne i wartościowe wydarzenia ponadlokalne.

 

 

 

 

Nadzór pedagogiczny

 

Praca szkoły winna podlegać ciągłej ewaluacji. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy, a zasady jego organizacji muszą być czytelne i znane nauczycielom. Uważam, że cykliczna wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły jest potrzebna i ważna. Na podstawie badań, można wyraźniej wskazać mocne strony szkoły oraz poznać jej problemy.

Dyrektor powinien wspierać kadrę w podnoszeniu jakości jej pracy poprzez tworzenie szans równego rozwoju, nadzorowanie i ocenianie pracy każdego nauczyciela, docenianie sukcesów i eliminację niedociągnięć nauczycieli.

Dyrektor musi działać zgodnie z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, a jednocześnie wspierać nauczycieli w osiąganiu ich celów. Stosowany system oceniania nauczycieli powinien dostarczać informacji o jakości ich pracy i wpływać na ich rozwój zawodowy.

W szkole podstawowej i gimnazjum będę kontrolować spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego oraz dokumentację pedagogiczną placówki, która musi być prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Nadzór pedagogiczny w szkole powinien zapewniać ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy.

Dyrektor – menedżer

 

W związku z realizowanymi zadaniami szkoły uważam, że jako dyrektor będę posiadać właściwe rozeznanie nie tylko w sprawach oświatowych, ale również mogę skutecznie poruszać się w obrębie innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówki i działań charakterystycznych dla menedżerów. Poprzez podejmowane decyzje organizacyjne, kadrowe i finansowe planuję uzyskać wzrost poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej i wpłynąć pozytywnie na rozwój szkoły.

Jestem przekonana, że posiadam podstawowe cechy niezbędne dla menedżera oświaty. Przejawiam umiejętności koncepcyjne, jestem kreatywna, mam doświadczenie we współdziałaniu ze środowiskiem rodzinnym. Podejmowałam już, we współpracy z nauczycielami, wiele efektywnych inicjatyw integrujących środowisko lokalne. Jestem przekonana, że jako dyrektor Zespołu będę pozyskiwać nowych sojuszników wspierających działalność szkoły.

Znane mi są zasady funkcjonowania szkoły w aspekcie formalno – prawnym i wiem na czym polega funkcjonowanie instytucji oświatowej w gospodarce rynkowej.

 

PODSUMOWANIE

 

Przedstawiona koncepcja, w moim odczuciu, odpowiada na postawione we wstępie pytania. Jestem przekonana, że najlepszym sposobem w procesie edukacji i wychowania jest pokazywanie uczniom ich możliwości.

Młodzi ludzie mają potrzebę uzyskania odpowiedzi na wszystkie stawiane przez siebie pytania. Potrzebują wzorców, które potwierdzają wpajane im wartości postaw i zachowań. Dlatego przewiduję ciągłą pracę w gronie pedagogicznym, szeroko rozumiane samokształcenie i doskonalenie kadry. Myślę o wyjazdach integracyjnych, warsztatach, kursach prowadzonych w szkole. Preferuję kierowanie zespołem poprzez motywację, współuczestnictwo w wykonywaniu zadań przy jednoczesnym dostrzeganiu pojedynczego człowieka. Ponieważ pracuję z większością zatrudnionych w Zespole nauczycieli od wielu lat wiem, że nauczyciele tych placówek - członkowie rady pedagogicznej mają świadomość istoty „bycia graczem zespołowym” w placówce oświatowej i swojej w niej roli. Dobre przygotowanie kadry pedagogicznej to mocna strona placówek tworzących Zespół.. Są to nauczyciele, którzy potrafią dobrze pracować, podchodzą do pracy z pełną odpowiedzialnością.

Ważnym przekonaniem, w szczególności właśnie dla nauczyciela - pedagoga, jest przekonanie o konieczności ciągłego wzrostu i rozwoju.

Potrzebna jest równowaga między kompetencjami w nauczanym przedmiocie
a kompetencjami pedagogicznymi, między uczeniem a wychowywaniem, miedzy teorią a praktyką, także między indywidualną wolnością i odpowiedzialnością nauczycieli a pracą zespołową w szkole, wreszcie między doskonaleniem zawodowym a rozwojem zainteresowań i aktywnym udziałem w życiu lokalnym, w kulturze.

Mam nadzieję , że po oddaniu do użytku hali sportowej baza lokalowa również stanie się naszą mocną stroną. Z pewnością nadal należy wzbogacać majątek szkoły o pomoce dydaktyczne, dążyć do dalszej poprawy warunków pracy poprzez budowę boisk przyszkolnych, organizację terenu „zielonego”, w przyszłości budowę nowego przedszkola, termomodernizację starego budynku szkoły. Dzieci z terenów wiejskich zasługują by uczyć się w dobrych warunkach.

Dyrektor

Zespołu Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalnego

mgr Urszula Trzepałka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

 

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 2. Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej SP w Nowym Brzesku.

3. Statut SP Nowe Brzesko.

4. Program wychowawczy SP Nowe Brzesko.

5. Analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

6. Opracowanie „Ziemia Nowobrzeska” pod red. Włodzimierza Chorązkiego.

 1. Orzeczenie o organizacji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowym Brzesku nr KOW-I-K02-5011/22/83 z24.08.1983 r.

 2. Uchwała nr VII/34/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Nowym Brzesku.

 3. Uchwała Nr VII/28/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku z ośmioklasowej na sześcioklasową szkołę podstawową.

 4. Uchwała Nr XVI/94/2000 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia publicznych sześcioklasowych Szkół Podstawowych w Gruszowie i Rudnie Dolnym w Szkoły Filialne Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.

 5. Uchwała Nr XXV/151 2001 Rady Gminy Nowe Brzesko z 23 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rudnie Dolnym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku.

 6. Uchwała Nr XIII/98?2004 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia obwodów Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.

 7. Uchwała Nr XXI/149/2005 Rady Gminy Nowe Brzesko z 15 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Gruszowie.

 8. Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.

 9. Orzeczenie o organizacji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowym Brzesku nr KOW-I-K02-5011/22/83 z24.08.1983 r.

 10. Uchwała nr VII/34?99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Nowym Brzesku.

 11. Uchwała Nr VII/28/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku z ośmioklasowej na sześcioklasową szkołę podstawową.

 12. Uchwała Nr XVI/94/2000 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia publicznych sześcioklasowych Szkół Podstawowych w Gruszowie i Rudnie Dolnym w Szkoły Filialne Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.

 13. Uchwała Nr XXV/151 2001 Rady Gminy Nowe Brzesko z 23 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rudnie Dolnym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Nowym Brzesku.

 14. Uchwała Nr XIII/98?2004 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia obwodów Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.

 15. Uchwała Nr XXI/149/2005 Rady Gminy Nowe Brzesko z 15 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Gruszowie.

 16. Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.

 

 

 

 

1 . Opracowanie „Ziemia Nowobrzeska” pod red. Włodzimierza Chorązkiego.

 

2 Opracowanie „Ziemia Nowobrzeska” pod red.Włodzimierza Chorązkiego.

3 Orzeczenie o organizacji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nowym Brzesku nr KOW-I-K02-5011/22/83 z 24 sierpnia 1983 r.

4 Uchwała Nr VII/28/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku z ośmioklasowej na sześcioklasową szkołę podstawową.

5 Uchwała Nr XVI/94/2000 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie przekształcenia publicznych sześcioklasowych Szkół Podstawowych w Gruszowie i Rudnie Dolnym w Szkoły Filialne Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku.

6 Uchwała nr VII/34/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Nowym Brzesku

7 Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.

 

8 Analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

9 Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej SP w Nowym Brzesku

10 Statut SP Nowe Brzesko

11 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.