innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


program profilaktyczny PDF Drukuj Email

 

PROGRAM PROFILAKTYKI


ZESPOŁU

PRZEDSZKOLNO -SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO

W NOWYM BRZESKU

NA LATA 2010-2013

 

 

 

Profilaktyka to działania, dzięki którym możemy zapobiegać lub zmniejszać pewną ilość problemów o charakterze zdrowotnym, behawioralnym, środowiskowym, a  czasem moralnym.”

Jerzy Melibruda

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje potrzeby rozwojowe uczniów a także potrzeby danego środowiska i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program powstał w wyniku diagnozy sytuacji szkolnej, rodzinnej oraz analizy problemów występujących w społeczności lokalnej. Diagnoza została przeprowadzona na podstawie obserwacji, ankiet, analizy dokumentacji szkolnej, konsultacji i wywiadów z nauczycielami oraz zespołami wychowawców, rozmów z uczniami i rodzicami. Po przeprowadzonej analizie, w oparciu o uzyskane informacje i na podstawie wniosków z zeszłorocznej ewaluacji wyodrębniono najczęściej występujące problemy i zagrożenia:

 1. Agresja i przemoc wśród młodzieży (bójki, zaczepki, wyzwiska).

 2. Niska kultura języka (przezwiska, wulgaryzmy, żargon uczniowski).

 3. Słabe zainteresowanie problemami młodzieży ze strony rodziców i brak dialogu pomiędzy rodzicami a dziećmi.

 4. Zagrożenie uzależnieniem (palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, substancje psychoaktywne).

 5. Niszczenie mienia szkolnego oraz cudzego.

 6. Zagrożenia płynące z Internetu, cyberprzemoc, niewłaściwe korzystanie z komputera.

 7. Niewłaściwe wykorzystanie czasu wolnego.

W oparciu o wymienione problemy oraz zagrożenia zostały określone następujące CELE:

 1. Eliminowanie agresji fizycznej i agresji słownej.

 2. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i słowa, kształtowanie właściwej postawy.

 3. Poprawa wzajemnych relacji uczeń – rodzic.

 4. Zwiększenie świadomości dotyczącej uzależnień.

 5. Promocja zdrowego trybu życia i właściwego gospodarowania czasem wolnym.

 6. Większe poszanowanie sprzętu szkolnego i wyposażenia szkoły.

ZADANIA:

 1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji.

 2. Zwiększenie zaangażowania rodziców w działania szkoły.

 3. Wyrobienie umiejętności zachowań asertywnych wobec zagrożeń używkami.

 4. Aktywizacja społeczności szkolnej w zakresie działań profilaktycznych.

 5. Dostarczanie uczniom oraz rodzicom informacji na temat ryzykownych zachowań.

 6. Poszerzenie wiadomości o uzależnieniach i ich wpływie na zdrowie.

 7. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem komputera i Internetu.

 8. Rozwijanie samorządności i zwiększenie poczucia odpowiedzialności na to co się dzieje na terenie szkoły.

 9. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

 10. Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się specjalistyczną pomocą dotyczącą zachowań ryzykownych, profilaktyki uzależnień.

 11. Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do przesłanek zawartych w programie profilaktyki.

 12. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, spotkań, wyjazdów jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.

 13. Organizowanie w szkole działań tematycznych związanych z programem profilaktyki

 14. Gazetki tematyczne związane z programem profilaktyki.

Pracą profilaktyczną zostanie objęta:

- cała społeczność uczniowska,

- rodzice

- kadra pedagogiczna

Zespół realizujący program:

Program realizowany jest przez: Dyrektora Zespołu oraz Wicedyrektorów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku, wszystkich wychowawców klas, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, pedagoga, personel szkoły i obsługę, rodziców, samorząd uczniowski, uczniów.

 

Współpraca w realizacji programu:

Realizacja programu profilaktyki obejmuje współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Proszowicach, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; Ośrodkiem Zdrowia, Sanepidem, Gminną Biblioteką Publiczną, Sądem, Kuratorem sądowym, Parafią.

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz.

483).

 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. nr 120, poz. 526).

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, tekst jednolity ze zmianami, nowelizacja z dnia 19. marca 2009r. ).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31. Sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Deklaracja Praw Człowieka

Statut Szkoły

Podstawa Programowa kształcenia ogólnego( Rozp. MEN z dnia 23. grudnia 2008 r., Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17)

Bezpieczna i przyjazna szkoła” – Rządowy Program na lata 2008-2013

 

Szkolny Program Profilaktyki został skorelowany z Programem Wychowawczym oraz Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizacji programu:

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni /Termin

Zmniejszenie agresji fizycznej i agresji słownej

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji zarówno własnej jak i cudzej.

G. d d. w. , zajęcia przedmiotowe, przerwy.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu,

Pedagog

Cały rok.

 

Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

G. d d. w.

Wszyscy uczniowie Zespołu.

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu,

Pedagog

Na bieżąco cały rok.

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami nieprzestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej, Statutem Szkoły, Regulaminem Oceniania Zachowania.

Lekcje tematyczne, g. d d. w. pogadanki, pedagogizacja rodziców.

Wszyscy uczniowie Zespołu, rodzice.

Wychowawcy Zespołu

Wrzesień.

 

Uświadomienie konsekwencji prawnych wynikających z agresji.

Prelekcja

z funkcjonariuszem Policji, „Odpowiedzialność karna nieletnich”.

I klasa Gimnazjum.

Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy klas pierwszych

Wrzesień.

 

Zorganizowanie warsztatów dotyczących zaburzeń zachowania.

Warsztaty.

II klasa Gimnazjum.

Pracownicy PPP,

Dyrektor, Pedagog,

Listopad.

 

Wzmacnianie więzi koleżeńskich i grupowych, samopoczucie ofiary przemocy.

Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, poszanowania odmienności i szacunku wobec drugiego człowieka ( g. d d. w. ).

Wszyscy uczniowie Zespołu.

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Prowadzenie zajęć integrujących zespół klasowy.

( g. d d. w. ), spotkania klasowe pozalekcyjne z wychowawcą.

Wszyscy uczniowie Zespołu.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Objęcie szczególną opieką uczniów z zaburzeniami zachowania.

Indywidualne rozmowy z uczniem z uczniem i jego rodzicami, współpraca z PPP.

Uczniowie mający szczególne zaburzenia zachowania (opinie, orzeczenia),

Rodzice.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Konsekwentne informowanie rodziców o zachowaniu ich dzieci.

Indywidualne rozmowy z rodzicami, z rodzicami i ich dziećmi.

Wszyscy uczniowie Zespołu

Rodzice.

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Uzyskanie certyfikatu „ Bezpieczna Szkoła” i przedłużenie jego ważności.

Działania wg. odrębnego harmonogramu projektu, „ Bezpieczna Szkoła”.

Wszyscy uczniowie Zespołu.

 

Dyrektor,

Pedagog-Koordynator Projektu.

Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i słowa, kształtowanie właściwej postawy

 

Przypomnienie i wdrażanie zasad dobrego wychowania.

Lekcje przedmiotowe, g. d d. w.,

Pogadanki.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Kształtowanie świadomości i samooceny w przestrzeganiu. określonych norm postępowania, respektowanie norm i wartości społecznych, samokrytycyzm.

 

Lekcje przedmiotowe, dyżury, pogadanki, g. d d. w.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Uświadomienie stosowanie zwrotów grzecznościowych, dbanie o kulturę słowa swoją i rówieśników.

Pogadanki, rozmowy Lekcje przedmiotowe, dyżury.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Promowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych zachowań własnych i innych ludzi

Dyżury, pogadanki, g. d d. w. Lekcje przedmiotowe

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok.

 

Systematyczne monitorowanie absencji uczniów, zapoznanie rodziców i uczniów z konsekwencjami wysokiej absencji wynikających ze statutu szkoły oraz z rozporządzenia o realizacji obowiązku szkolnego.

Spotkania z rodzicami, indywidualne kontakty Przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności,

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Rodzice.

Wychowawcy,

Pedagog

Na bieżąco cały rok.

 

Uświadomienie uczniom wpływu częstych nieobecności na lekcjach na wyniki w nauce, drugoroczność, wyniki sprawdzianu po kl. VI i egz. Gimnazjalnego.

Pogadanki,

g. d d. w.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

 

Wychowawcy,

Pedagog.

Wrzesień,

Luty.

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

Pogadanki, projekcje filmów, udział w konkursach, udział w obchodach Dni Ziemi, Sprzątanie Świata,

 

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu,

Na bieżąco cały rok( konkursy wg odrębnych harmonogramów)

 

 

Przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

Pogadanki,

projekcje filmów,

g. d d. w.

lekcje przedmiotowe.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

 

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu,

Na bieżąco cały rok.

 

Opracowanie i konsekwentne przestrzegania „ Kontraktów Klasowych” dotyczących właściwych zachowań i postaw w społeczności szkolnej.

g. d d. w.

 

Uczniowie SP i Gimnazjum.

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu,

Wrzesień.

Poprawa wzajemnych relacji uczeń – rodzic

 

Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów a wychowawcami, nauczycielami

Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne

Rodzice

Dyrektor, Wychowawcy , nauczyciele Zespołu

Pedagog

Na bieżąco cały rok

 

Współpraca z Radą Rodziców w zakresie podejmowania działań opiekuńczo- wychowawczych.

Opiniowanie zgodnie z wymogami dokumentów szkolnych, Konsultacja w sprawach dotyczących życia szkoły

Dyrektor Rada Rodziców,

Dyrektor Na bieżąco cały rok wg potrzeb.

 

Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami.

Wszyscy uczniowie

Zespołu

Rodzice.

Dyrektor, wychowawcy Zespołu, Pedagog Na bieżąco cały rok wg potrzeb.

 

Stały monitoring przez rodziców osiągnięć .szkolnych dziecka, zachowania i współpraca z wychowawca, pedagogiem.

Spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami.

Rodzice

Wychowawcy Zespołu Na bieżąco cały. rok wg potrzeb.

 

Pogłębienie świadomości rodziców dotyczącej prawidłowych relacji rodzic – uczeń.

Warsztaty z psychologiem nt. poprawy relacji rodzic – uczeń.

Rodzice.

Dyrektor, wychowawcy, Pedagog

Grudzień.

Zwiększenie świadomości dotyczącej uzależnień

 

Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o szkodliwości używek.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, gazetki tematyczne, spotkanie z lekarzem, zebranie z rodzicami

Wszyscy uczniowie

Kl. IV-VI SP i Gimnazjum i ich

Rodzice

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu,

 

wg tematyki g. d d. w. i harmonogramu zebrań z rodzicami

 

Uświadomienie uczniom wpływu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych

Pogadanki, dyskusje, opracowane godziny wychowawcze, filmy profilaktyczne i dyskusja w ramach spotkań z pedagogiem szkolnym, prelekcja lekarza, Wyjazd na profilaktyczne spektakle teatralne „ Terapia ze sztuką” organizowane przez Teatr Ludowy.

Wszyscy uczniowie

Kl. IV-VI SP

Gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy III Gimnazjum.

Wychowawcy Zespołu

wg tematyki g. d d. w.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .

 

Kształtowanie u uczniów asertywnych zachowań.

Opracowane godziny tematyczne, rozmowy

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Wychowawcy,

Nauczyciele Zespołu,

Na bieżąco cały rok.

 

 

Uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem komputera . i Internetu

 

Lekcje wychowawcze, Zebranie z rodzicami pogadanki dotyczące uzależnienia od komputera, Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu

Konkurs plastyczny

 

Wszyscy uczniowie

Zespołu

Rodzice

Wychowawcy,

Zebranie z rodzicami- wrzesień, na bieżąco wg. Potrzeb

Konkurs

 

Wzmocnienie świadomości u rodziców związanych z działaniem używek na młodych ludzi szczególnie z paleniem papierosów i zażywaniem „dopalaczy”

Pogadanki tematyczne na spotkaniach z rodzicami, przygotowanie materiałów, konsultacje z pedagogiem lub osobami z instytucji wspierających realizacje programu profilaktyki

Rodzice

Wychowawcy,

Zebranie z rodzicami- wrzesień, na bieżąco wg. potrzeb

 

Promocja zdrowego trybu życia i właściwego gospodarowania czasem wolnym

Kształtowanie postawy „ Świadomie i rozsądnie dbam o swoje zdrowie”

Pogadanki,

projekcje filmów,

g. d d. w.

lekcje przedmiotowe

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Wychowawcy, Nauczyciele Zespołu, Pedagog,

Na bieżąco cały rok

 

Uświadomienie rodzicom jaki wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka ma zdrowa dieta

Pogadanki, Zebrania z rodzicami, zaangażowanie w akcje, programy promujące zdrowie na terenie gminy, szkoły

Rodzice

Dyrektor, Wychowawcy Zespołu

Zebranie z rodzicami listopad

 

Zapoznanie uczniów ze zdrowym trybem życia

Omawianie treści dotyczących zdrowia na wszystkich zajęciach i przedmiotach, spotkania z pielęgniarką, zaproszonymi specjalistami,

tematyczne lekcje wychowawcze, lekcje biologii,

 

fluoryzacja

 

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

 

 

Spotkanie z higienistką szkolną – kl. IV-VI SP

Z lekarzem uczniowie Gimnazjum

SP

Dyrektor, Wychowawcy Zespołu, Nauczyciel biologii, Pedagog

Higienistka szkolna, lekarz, na bieżąco wg tematyki zajęć przedmiotowych i terminów ustalonych z osobami wspierającymi

 

Utrwalanie zasad higieny przyrządzania i spożywania posiłków

g. d d. w. , lekcje przyrody, biologii i chemii, zajęcia przedszkolne

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

 

Dyrektor, Wychowawcy Zespołu, Nauczyciel biologii, przyrody , chemii,

na bieżąco wg tematyki zajęć przedmiotowych i terminów ustalonych z osobami wspierającymi

 

Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ( koła zainteresowań)

Koła zainteresowań

Chętni uczniowie SP i Gimnazjum

Nauczyciele Zespołu

 

Organizacja i promowanie konkursów, olimpiad, zawodów

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach, wyjazdy na zawody

Chętni uczniowie SP i Gimnazjum

Nauczyciele Zespołu na bieżąco

 

 

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce ( konsultacje)

Konsultacje, zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne

Uczniowie mający trudności w nauce

Nauczyciele Zespołu na bieżąco wg. potrzeb

 

 

Organizowanie imprez szkolnych

Organizowanie imprez okolicznościowych (m.in.) Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Wychowawcy, nauczyciele Zespołu

Cały rok zgodnie z harmonogramem

 

Wzbogacenie i urozmaicenie form zajęć w świetlicy szkolnej

Różne formy zajęć świetlicowych

Uczniowie objęci opieką Świetlicy

Nauczyciele Świetlicy

 

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku i rekreacji

Wycieczki, turnieje, zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Wychowawcy, nauczyciele Zespołu na bieżąco wg. potrzeb

 

Większe poszanowanie sprzętu szkolnego i wyposażenia szkoły

 

Dbałość o estetykę klasy i przedmioty się w niej znajdujące.

Dyżury klasowe.

Wszyscy uczniowie

Zespołu.

 

Wychowawcy, nauczyciele Zespołu

cały rok

 

Zapobieganie aktom wandalizmu w szkole, wdrażanie uczniów do poszanowania cudzej pracy

Dyżury. Lekcje przedmiotowe, g. d d. w. pogadanki

Wszyscy uczniowie

Zespołu

 

Wychowawcy, nauczyciele Zespołu, pracownicy szkoły,

Cały rok

 

Informowanie rodziców o niszczeniu mienia szkolnego czy innych osób przez ich dziecko i konsekwentne egzekwowanie napraw zniszczonego mienia.

Rozmowy indywidualne

Rodzice

 

Dyrektor,

Wychowawcy Zespołu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks do Programu Profilaktyki na rok szkolny 2011/2012

 

 1. W obszarze Promocja zdrowego trybu życia i właściwego gospodarowania czasem dodaje się realizację zadania priorytetowego MEN „Szkoła z Pasją” poprzez:

- organizację dodatkowych zajęć przedmiotowych

- organizację kół rozwijających zdolności, zainteresowania i pasje (teatralne,

muzyczne, plastyczne, fotograficzne, filmowe)

- prowadzenie akcji charytatywnych

- realizacja programu „Szkoła bez Przemocy”

- organizowanie wycieczek związanych z poznawaniem swojego regionu i okolic w czasie pozalekcyjnym rozwijających umiejętności poznawcze

 1. Nowe rozporządzenie MEN z dnia 17. XI. 2010 w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej obliguje do wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, stąd w obszarze Poprawa wzajemnych relacji uczeń – rodzic – nauczyciel dodaje się zadanie organizacja konsultacji, porad, warsztatów zarówno przez nauczycieli, pedagoga jak i pracowników PPP

 2. Nadal konsekwentnie zwracać uwagę na kulturę zachowania ucznia w tym szacunku dla nauczycieli, osób starszych, władz, rówieśników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodziewane efekty:

W wyniku zastosowania Szkolnego programu profilaktyki

UCZNIOWIE:

- zdobędą istotną wiedze i umiejętności psychologiczne i społeczne, jak m. In. : skuteczne odmawianie, asertywność, umiejętności komunikacyjne, empatię .

- poszerzą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, wpływu używek na ich zdrowie,

- wykształcą u siebie prawidłowe zachowania i postawy do życia w społeczności zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej,

- wyeliminują ze swojego zachowania postawy agresywne i nauczą się jak skutecznie radzić sobie z własnymi emocjami.

RODZICE

- usystematyzują swoją wiedze na temat uzależnień i ich skutków, mechanizmów agresji i przemocy,

- pogłębią swoje kompetencje wychowawcze oraz profilaktyczne,

- zacieśni się współpraca nauczycieli, rodziców i instytucji wspomagających realizację programu profilaktyki,

NAUCZYCIELE:

- będą doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu profilaktyki,

- poprawi się przepływ informacji wśród nauczycieli Zespołu.

EWALUACJA:

Program będzie poddawany ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego w oparciu o:

Wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami,

Obserwacje, rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Konsultacje nauczycieli uczących w Zespole, konsultacje w zespołach wychowawców,

Ankiety,

Analizy dokumentacji szkolnej.

 

 
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.