innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


Program Wychowawczy PDF Drukuj Email

„ W wychowaniu chodzi o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,

o to, ażeby bardziej był, a nie więcej miał,

aby więc poprzez wszystko co ma, co pożąda,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

Jan Paweł II / przemówienie w UNESCO/

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczy Gimnazjum w Nowym Brzesku.

 

 

 

 

 

 

Naczelny cel wychowania:

Wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej: wdrażanie ich do samodzielności: pomaganie im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, czyli wszechstronny rozwój osobowy.

 

 

 

 

Główne cele wychowawcze:

1. Uczeń dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

2. Uczeń ma świadomość „małej i dużej” ojczyzny.

3. Przeciwdziałanie agresji poprzez zdobywanie umiejętności wzajemnego komunikowania się.

4. Uczeń wie, jak korzystać z wiedzy i potrafi ją wykorzystać.

5. Uczeń zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel wychowania:

UCZEŃ DBA O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpowiedzialna i sposoby realizacji

Uwagi

 1. Uczeń wie , że bezpieczeństwo i zdrowie zależy od niego samego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uczeń zna elementy wychowania obronnego.

 

 

 

 

 1. Uczeń zna i przestrzega przepisy BHP i jest w stanie udzielić I pomocy

 

 

 1. Uczeń widzi potrzebę ochrony przyrody
 1. Przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się.
 2. Wpływ używek na organizm człowieka.
 3. Ukazanie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad higieny.
 4. Eliminacje czynników stresogennych.
 5. Dbamy o prawidłową postawę ciała.

 

 1. Zapoznanie z zagrożeniami w czasie pokoju, zagrożenia cywilizacyjne.
 2. Struktury organizacyjne OC
 3. Znajomość sygnałów alarmowych.
 1. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
 2. Zapoznanie z zasadami udzielania I pomocy.
 3. Czy znasz znaki i przepisy drogowe.

 

 

 1. Uwrażliwienie na stan czystości w otoczeniu.
 2. Łączenie wiedzy ekologicznej z działalnością praktyczną.
 3. Szacunek dla wszystkich form życia w przyrodzie.
 4. Hałas a zdrowie.
 5. Udział w akcji „sprzątanie świata”

Godz wych, biologia

Godz wych, l.biol., gazetka

L.biol.,film,spot. z pielęgniarką

 

 

Godz. wych.

 

L. biol.,l. w-f.

 

 

N-l.chemii,fizyki, biologii, ść. eduk.

W-ca

 

W-ca

 

W-ca

 

L. biol, g. wych, spot. z lekarzem

Film quiz

 

 

 

W-ca,konkursy

 

l. biol , gazetka , wycieczki

 

W-ca , l biol

 

l. fizyki

W-ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Cel wychowania:

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI POPRZEZ ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpow. i sposoby real.

Uwagi

1. Uczeń potrafi współpracować z grupą rówieśniczą i nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

 

 

 

 

 

2. Uczeń zna i stosuje normy dobrego zachowania w miejscach publicznych.

 

3. Uczeń wie , jak zachować się w trudnych sytuacjach życiowych.

 

 

 

 

4. Uczeń ma świadomość celowej współpracy między szkołą a domem.

 1. Wybór samorządu klasowego i szkolnego.
 2. Dyskusje nad planem pracy.
 3. Przydział obowiązków.
 4. Samodzielne przygotowywanie godz wych i włączanie się w różne akcje organizowane przez SU.

 

 

1. Zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej.

2. Szacunek dla wspólnego dobra.

 

1. Kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc dla siebie i innych.

2. Bezpieczne jutro.

3. Pomoc w odszukiwaniu samego siebie i w ustawianiu drogowskazu na krętej drodze życia.

 

 

 1. Wymiana inf. o postępach w nauce i zach. uczniów.
 2. Informowanie o realizacji wych. prorodzinnego.
 3. Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych
 4. Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
 5. Pomoc rodziców w organizowaniu życia szkoły.

Wybory , dyskusje

 

Praca w grupach w/g planu w/g przydzielonych ob.

 

Org. apeli,dyskotek.

 

 

 

 

 

W-ca, N, rodzice,

 

 

 

 

 

N,rodzice, poradnia wych. zaw., lekarz.

 

 

 

 

 

 

Spotkania i rozmowy N z rodzicami.

 

Pomoc rodz. w zagospodarowaniu klasy.

 

 

Wycieczki, spotkania, bezpłatne obiady, zwolnienia z opłat

 

 

 


 

 

 

Cel wychowania:

UCZEŃ MA ŚWIADOMOŚĆ „MAŁEJ I DUŻEJ” OJCZYZNY

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpow. i sposoby real.

Uwagi

 1. Uczeń tworzy i uczestniczy w kultywowaniu tradycji: rodzinnych, szkoły, miejscowości, regionu, państwa.
 2. Uczeń zna i tworzy Kalendarium Ważnych Dat.

 

 1. Uczeń przygotowuje się do aktywnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Preorientacja zawodowa.
 1. Podtrzymywanie tradycji narodowych.
 2. Uczestnictwo w uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Rozwijanie wiedzy i wrażliwości na piękno.

 

 

 1. Moje Kalendarium Ważnych Dat.
 2. Wzorce do naśladowania, wybór patrona szkoły.
 1. Ja i moja rola w rodzinie i społeczeństwie.
 2. Wyrabianie umiejętności nawiązywania formalnych uczuciowych więzów między ludźmi.
 3. Emocjonalne problemy dojrzewania
 4. Kształtowanie szacunku dla rówieśników oraz dowartościowanie roli przyjaźni.
 1. Rozszerzenie kontaktów z przedstawicielami wybranych zawodów.
 2. Gromadzenie materiałów ilustrujących pracę w przyszłym zawodzie.
 3. Analiza własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Apele, inscenizacje

 

Imprezy klasowe, szkolne

 

 

Wycieczki

 

 

 

 

Kina, muzea, l. pol., l. hist, l. wos.

 

 

 

l. j .pol., l. wos, godz. wych.

wypracowania, dyskusja.

 

 

 

 

 

l. biol., ść. edu.

 

 

 

 

 

 

wycieczki do zakładu pracy

 

 

teczki zawodowe,gazetki

 

 

dyskusja na l. wych.

 

 

 

 

 

 

 

Cel wychowania:

UCZEŃ ZNA NORMY DOBREGO WYCHOWANIA I WEDŁUG NICH POSTĘPUJE.

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpow. i sposoby real.

Uwagi

 1. Uczeń umie właściwie ocenić swoje zachowanie i innych.

 

 

 

 

 1. Uczeń dba o kulturę języka.

 

 

 

 

 

 1. Uczeń wie jak zachować się wobec starszych i przełożonych

 

 

 1. Uczeń wyrabia świadomość potzreby pomocy drugiemu człowiekowi, kształtuje umiejętność współżycia tolerancji szacunku.

 

 1. Uczeń pielęgnuje wartości tolerancji religijnej.

1. Wspólne wystawianie ocen z zachowania.

 1. Samokrytyka, samoocena,krytyka i ocena.
 2. Formowanie sumienia,silnej woli,uczciwości

 

 1. Ma świadomość rangi sprawnej komunikacji językowej w stosunkach międzyludzkich.
 2. Kultura słowa na co dzień.

 

1. ABC dobrego wychowania.

 1. Szukamy godnych wzorców do naśladowania.

 

 

 1. Co znaczy godność człowieka.
 2. Umiejętność współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek.
 3. Walka z egoizmem i brakiem wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.

 

 

 

 1. Uczeń poznaje różne religie świata.
 2. uczeń pielęgnuje wartości chrześcijańskie religijne

W-ca

 

 

 

Dyskusja

 

 

Religia

 

język polski, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

w-ca i nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

godz. wych., l. wos

 

 

wszyscy uczący, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

religia, geografia

 

 

 

 

 

 

Cel wychowania:

UCZEŃ WIE, JAK KORZYSTAĆ Z WIEDZY I POTRAFI JĄ ZASTOSOWAĆ

Cele operacyjne

Zadania

Osoba odpow. i sposoby real.

Uwagi

 1. Uczeń ma świadomość życiowej użyteczności.

 

 

 1. Uczeń wie jak się uczyć i po co się uczyć.

 

 1. Uczeń rozwija swoje zainteresowania.

 

 1. Uczeń wyrabia nowe umiejętności korzystania z księgozbioru szkolnego, własnej biblioteki, środków audio-wizualnych i innych pomocy.

 

 

 1. Poszanowanie dobra społecznego.
 1. Pomoc w odszukaniu własnego miejsca w życiu.
 2. Gimnazjum – i co dalej?

 

 1. Planujemy swój czas pracy i wypoczynek.
 2. Kim będę?

 

 1. Mój wzór, idol, ideał.
 2. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

 

 1. Czytelnictwo w klasie.
 2. Edukacja czytelnicza i medialna.
 3. Pozytywne i negatywne wartości i skutki oddziaływań środków masowego przekazu na zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uczeń dba o sprzęt i dobra materialne szkoły.
 2. Dbamy o własne miejsce nauki i otoczenia.
 3. Wyrabiamy szacunek do mienia publicznego przez własną pracę na rzecz szkoły.

nauczyciele, rodzice, lekarz-prelekcje

 

 

 

 

godz. wych.

 

 

 

konkursy, kółka zainteresowań.

 

 

 

bibliotekarz, l. j. pol.

ści. ed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.