innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria


regulamin realizacji projektów edukacyjnych PDF Drukuj Email

Regulamin

realizacji projektów edukacyjnych

w Zespole Przedszkolno –Szkolno –Gimnazjalnym

Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej

w Nowym Brzesku

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1.Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

2. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych uzasadnionych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później do zakończenia pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej.

3. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23. grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści. Temat projektu i uzyskany przez ucznia wynik z jego realizacji wpisywane są na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

4.Uczeń bierze udział w realizacji jednego projektu. 5.Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych liczących 3–8 osób.

6.Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, ponadprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu, w szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć termin realizacji projektu.

§ 2.

Zadania Dyrektora.

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje opiekunów projektu oraz szkolnego koordynatora projektów .

5. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

6. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

7. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

§ 3.

Zadania szkolnego koordynatora projektów.

1. Zebranie od opiekunów propozycji tematów projektów wraz z podziałem uczniów na grupy projektowe, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie dla uczniów w sposób przyjęty w szkole.

2.Sporządzenie harmonogramu realizacji projektów na dany rok szkolny.

3. Monitorowanie stanu realizacji projektów.

4.Nadzór nad dokumentacją projektów.

5.Upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów.

6. Organizację publicznej prezentacji projektów podczas Festiwalu Projektów.

7.Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

§ 4.

Zadania opiekuna projektu.

1.Zorganizowanie we współpracy z wychowawcami w terminie do 15 października spotkań z uczniami w celu omówienia tematyki projektów.

2.Przekazanie w terminie do 30 października szkolnemu koordynatorowi projektów listy tematów projektów wraz z celami i krótkim opisem problematyki podejmowanej w projekcie oraz list uczniów z podziałem na grupy projektowe.

3. Omówienie scenariusza projektu z uczniami. 4. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami, zapoznanie uczniów z kryteriami oceny projektu. 5. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

- karty projektu – załącznik nr 1,

- karty samooceny ucznia- załącznik nr 2,

- karty oceny projektu- załącznik nr 3,

-karta oceny prezentacji- załącznik nr 4,

- sprawozdaniem z realizacji projektu.

6.Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.

7. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji.

8. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu.

9. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

10. Pomoc w prezentacji projektu.

11.Ocena projektu.

12.Komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie, współpraca z innymi nauczycielami w przypadku kiedy projekt jest ponadprzedmiotowy.

§ 5.

Zadania wychowawców.

1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Przedstawienie Regulaminu realizacji projektów edukacyjnych.

2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem projektu,

- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania realizacji projektu rodzicom.

3. Komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.

4. Prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

§ 6.

Zadania innych nauczycieli.

1.Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie ponadprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym koordynatorem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów;

g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;

h) udziału w ustalaniu oceny zachowania ucznia.

§ 7.

Zadania uczniów realizujących projekt.

1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.

2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.

4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

§ 8.

Działania projektowe.

I. Wybór tematu projektu

1. Opiekunowie projektów wraz z wychowawcami organizują z uczniami spotkanie na którym przedstawiają proponowaną tematykę projektów.

2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.

3. W terminie do 30 października roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, opiekunowie wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym,

4. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w terminie do końca września.

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: termin realizacji i scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele współpracujący w realizacji projektu z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i na z uczniami przygotowują kartę projektu.

III. Wykonanie zaplanowanych działań

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu w wyznaczonym terminie.

2. koordynator projektów wraz z opiekunami do końca maja przygotowuje program Festiwalu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.

3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.

4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.

2. Festiwal Projektów odbywa się w terminie ………….?

3. Podczas Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.

4. Uczniowie wraz z opiekunami dokonują ewaluacji swojej pracy.

5. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.

§ 9.

Ocena projektu.

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać udział ucznia w realizacji projektu w szczególności:

a) wywiązanie się z przydzielonych zadań;

b) wkład w pracę grupy;

c) umiejętność współpracy w grupie;

d) udział ucznia w prezentacji,

e) samoocenę uczniów.

Szczegółowe kryteria oceny projektu –załącznik nr 5.

3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

§ 10.

Ustalenia końcowe.

1. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami

podejmuje Dyrektor po konsultacji ze szkolnym koordynatorem projektów.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

§ 11.

Niniejszy regulamin wchodzi z dniem …………………………….

 
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.