innowacje i projekty

samorząd szkolny

zajęcia pozalekcyjne

plan lekcji

galeria

archiwum


czwartek, 21 września 2017 14:18

W bieżącym roku decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obchodzimy Rok Św. Brata Alberta. Jako instytucja działająca na terenie gminy, w której urodził się Adam Chmielowski czujemy się zobowiązani do czynnego udziału w uroczystościach związanych z tą inicjatywą, a także do propagowania i rozpowszechniania działań przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich. Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach pragnie włączyć się do obchodów tego wydarzenia poprzez organizację Powiatowego Konkursu Plastycznego: Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie. Inspiracje postacią Św. Brata Alberta. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na chrześcijańskie zasady dobra, pomocy, bezinteresowności, które powinny stanowić wzór dla młodego pokolenia.

 
środa, 20 września 2017 15:03

 

Harmonogram Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPINKA

 

Załącznik nr 1

 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

w szkole: Zespół Przedszkolno – Szkolny w Nowym Brzesku, ul.Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko

w okresie: 07.09.2017 do  21.12.2017r.

Nazwa Partnera Projektu (organu prowadzącego): Gmina Nowe Brzesko

Prowadzący: Joanna Dulas

 

Planowana liczba godzin

Uczestnicy

(klasy)

Termin realizacji

Miejsce realizacji

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

- w rozbiciu na klasy

 

(w tym spotkania z rodzicami

oraz wizyty/spotkania zawodoznawcze)

1)    3

 

 

 

 

 

2)    3

 

 

 

 

 

3)    3

 

 

 

 

 

4)    3

 

 

 

 

 

5)    3

 

 

 

 

 

6)    3

 

 

 

 

 

7) 1

 

1)    IIIA Gim

 

 

 

 

 

2)    IIIB Gim

 

 

 

 

 

3)    IIA Gim

 

 

 

 

 

4)    IIB Gim

 

 

 

 

 

5)    VIIA S.P.

 

 

 

 

 

6)    VIIB S.P.

 

 

 

 

 

7) Rodzice uczniów biorących udział                 w Projekcie

1)    14.09.2017– g:13.30-14.15

28.09.2017-

g.13.30-14.15

12.10.2017-g.13.30-14.15

2)    14.09.2017r.-g.14.15-15.00

28.09.2017r.- g.14.15 – 15.00

12.10.2017r.-

g.14.15-15.00

3)    13.09.2017r.- g.13.30-14.15 21.09.2017r.- g.13.30-14.15

05.10.2017r.-

g.13.30-14.15

4)    13.09.2017r.- g.14.15-15.00 21.09.2017r.- g.14.15-15.00

05.10.2017r.-

g.14.15-15.00

5)    11.10.2017r.-g.8.00-8.45 18.10.2017r.-g.8.00-8.45 25.10.2017r.-g.8.00-8.45

6)    10.10.2017r.- g.14.15-15.00 17.10.2017r.-g.14.15-15.00 24.10.2017r.-g.14.15-15.00

7)    21.09.2017r.

g.15.30-16.15

1)    Punkt SPINKA

 

 

 

 

2)    Punkt SPINKA

 

 

 

 

3)    Punkt SPINKA

 

 

 

 

4)    Punkt SPINKA

 

 

 

 

5)    Punkt SPINKA

 

 

 

 

6)    Punkt SPINKA

 

 

 

 

7)     Sale lekcyjne

Zajęcia indywidualne dla uczniów – IPD

1) 6h

 

 

 

 

 

2) 6h

 

 

 

 

 

3) 5h

 

1) IIIA, IIIB Gim.

 

 

 

 

 

2) IIA, IIB Gim.

 

 

 

 

 

3) VIIA, VIIB S.P.

1) 19.10.2017r.-

g.13.30-15.00

09.11.2017r.-

g.13.30-15.00

15.11.2017r.-

g.13.30-15.00

2) 26.10.2017r.-

g.13.30-15.00

16.11.2017r.-

g.13.30-15.00

13.12.2017r.-

g.13.30-15.00

3) 28.11.2017r.-

g.14.15-15.00

29.11.2017r.-

g..8.00-8.45

05.12.2017r.-

g.14.15-15.00

6.12.2017r.-

g.8.00-8.45

12.12.2017r.-

g.14.15-15.00

 

Siedziba SPINKA

Konsultacje indywidualne dla uczniów

1) 6h

 

 

 

 

 

2) 6h

 

 

 

 

 

3) 6h

 

1) IIIA, IIIB Gim.

 

 

 

 

 

2) IIA, IIB Gim.

 

 

 

 

 

3) VIIA, VIIB S.P.

1) 30.11.2017r.

g.13.30-15.00

14.12.2017r.

g.13.30-15.00

20.12.2017r.

g.13.30-15.00

2) 23.11.2017r.

g.13.30-15.00

07.12.2017r.-

g.13.30-15.00

21.12.2017r.-

g.13.30-15.00

3) 07.11.2017r.-

g.14.15-15.00

08.11.2017r.-

g.8.00-8.45

14.11.2017r.-

g.14.15-15.00

15.11.2017r.-

g.8.00-8.45

21.11.2017r.-

g.14.15-15.00

22.11.2017r.-

g.8.00-8.45

Siedziba SPINKA

Inne działania podejmowane w ramach Spinka (poza godzinami wskazanymi w pkt. 3 niniejszych Standardów)  np. spotkania z gronem pedagogicznym i/lub samodzielna praca uczniów w SPInKa

1) 1h

1) IIIA, IIIB

1) 29.11.2017r.

g.14.15-15.00

 

1) Piekarnia „Kopacz”

ul. Spółdzielcza 1

32-120 Nowe Brzesko

 

…………………..

(pieczęć Partnera)

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa

edukacyjno-zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji

i Kariery w ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
  z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
 4. W szkołach: Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku oraz w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach[1], zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

§ 2

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
 3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć gminę Nowe Brzesko
 4. Szkole/szkołach– należy przez to rozumieć odpowiednio Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej i istniejące klasy gimnazjalne wchodzące w skład Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku, oraz Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach wraz z istniejącymi klasami gimnazjalnymi (struktura obowiązująca od dnia 1 września 2017r. na mocy Uchwały nr XXV/149/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe Dz.U.Woj.Mał. z 2017r.,poz. 2363).
 5. SPInKa– Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
 6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
  w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
 7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego –należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiPPK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych - IPD.
 8. Zajęciach –należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
  z doradztwa zawodowego.

§ 3

Zakres wsparcia

 1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

§ 4

Zasady rekrutacji

 

 1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć uczniowie klas gimnazjalnych[2] w szkołach prowadzonych przez partnera gminę Nowe Brzesko, które biorą udział w projekcie.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  dyrektor danej szkoły biorącej udział w projekcie.
  1. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
  2. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019.
  3. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
  4. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.
  5. Pierwszą rekrutację należy zakończyć co najmniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, które ustala doradca w harmonogramie.

 

 

§ 5

Proces rekrutacji

 

 1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.

10.  O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły.

11.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły, w tym pedagog szkolny i doradca zawodowy.

12.  Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.

13.  Do zadań Komisji należy w szczególności dokonanie weryfikacji złożonych „Formularzy” zgłoszenia” i sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

14.   W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników / uczestniczek do udziału
w projekcie – podpisany przez Komisję Rekrutacyjną. Protokół zawierać musi m.in. datę posiedzenia, skład komisji rekrutacyjnej, informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

 1. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.

16.  O wynikach rekrutacji dyrektor szkoły zawiadamia każdorazowo partnera projektu w informacji zawierającej następujące dane: liczba uczestników z podziałem na płeć, wiek i klasę do której uczęszcza uczeń.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u doradcy prowadzącego Spinkę. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje– zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
  1. Deklarację o uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
  2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) – załącznik nr 4.
  3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 –załącznik nr 5[3].

§ 6

Warunki udziału w projekcie

 1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
  1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
   w § 5 ust. 1 oraz ust. 9 niniejszego Regulaminu.
  2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
  4. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

 

§ 7

Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
 3. Uczestnik ma prawo do:
  1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
  2. otrzymania pomocy dydaktycznych,
  3. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
  4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
  5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
   1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
   2. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
    i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
   3. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
    i ewaluacji projektu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi wżycie dniu 1 września 2017r.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły wraz z Partnerem w konsultacji z Liderem projektu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2– Lista uczestników zajęć w SPInKa

Załącznik nr 3 – Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych do systemu SL 2014

Załącznik nr 6 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014

 


[1] Od dnia 1 września 2017r. w strukturze Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowy Brzesku, oraz w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach znajdują się klasy gimnazjalne do 31.08.2019r – zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XXV/149/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe (Dz.U.Woj.Mał. z 2017r.,poz. 2363).

[2] Udział w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 klas VII szkoły podstawowej, oraz w roku szkolnym 2018/2019 klas VII i VIII szkoły podstawowej będzie możliwy po akceptacji zmian we wniosku przez Instytucję Pośredniczącą, o czym szkoły zostaną powiadomione przez partnera projektu – Gminę Nowe Brzesko.

[3]Pełen zakres danych, które podlegają przetwarzaniu w CSTSL 2014 określone zostały w załączniku nr 6.

 
poniedziałek, 18 września 2017 14:31

INFORMACJA

W dniu   11 września 2017r.  została zakończona rekrutacja uczniów  do udziału   w Projekcie „ Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Rekrutacja została  przeprowadzona zgodnie

z  „Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego  w Szkolnym Punkcie informacji i Kariery  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego   w Małopolsce II”.

Lista osób zakwalifikowanych dostępna jest do wglądu u Doradcy Zawodowego  w Szkolnym Punkcie Informacji  i Kariery – sala nr 16 oraz w pokoju nauczycielskim.

 
poniedziałek, 18 września 2017 05:18

W dniu 14 września 2017 roku odbyły się wybory samorządu szkolnego:

Przewodnicząca: Patrycja Kwiatek

Zastępca: Aleksandra Armatys

Sekcja porządkowa:
Lider: Klaudia Tomczyk
Wiktoria Skrzypiec
Natalia Radziszewska
Weronika Orzechowska
Olivia Krauz

Sekcja kulturalno-oświatowa:
Lider: Ewelina Gorzałczany
Julia Wyczesany
Julia Jędracha
Wiktoria Warchoł
Justyna Charzewska

Sekcja gazetkowa:
Lider: Karolina Rachtan
Martyna Stolarska
Nikola Migas
Magdalena Krosta
Piotr Melczewski
Piotr Kubik

Sekcja sportowa:
Liderzy: Paulina Stachowicz i Oliwia Wójcik
Sebastian Jaworski
Wojciech Borycki
Jan Gładysz


W dniu 15 września odbył się apel porządkowy , na którym powitano nowy samorząd szkolny.

 

 
sobota, 16 września 2017 08:51

KONKURS Fotograficzny

i ZWYCIĘSTWO ALEKSANDRY SZLĘK

G R A T U L U J E M Y ! ! !Smile

 
sobota, 16 września 2017 08:20

NASZA WRZEŚNIOWA SZKOŁA

 

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Kolejny rok zdobywania przez uczniów wiedzy, nabywania nowych doświadczeń,

codziennych spotkań z kolegami i koleżankami oraz bardzo ciężkiej pracy.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia i mile spędzonego czasu w tym roku szkolnym!

 

Klasa 2A

Klasa 2B

Klasa 3A

Klasa 3B

....oraz chłopcy na przerwie grają w tenisa

 
piątek, 08 września 2017 14:13

Projekt

"Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji  i Kariery SPInKa

Szanowni rodzice!

Drodzy uczniowie klas gimnazjalnych i klas siódmych!

Kończąc gimnazjum czy w przyszłości klasę ósmą szkoły podstawowej stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne  w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy  uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych  i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

W naszej Szkole we wrześniu 2017r.  rozpoczyna działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła Gmina-Miasto Nowe Brzesko. Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich szkołach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Projekt "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II" jest współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020.

Projekt  ma  na  celu przygotowanie  uczniów  do  świadomego  wyboru  zawodu  zgodnie  z  ich  zainteresowaniami i  możliwościami,  dostarczanie  uczniom  informacji  o  zawodach,  wymaganiach  rynku  pracy, o  systemie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego   i ponadpodstawowego oraz   poszerzenie  wiedzy   rodziców w  zakresie  doradztwa  edukacyjno-zawodowego.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uczniów klas trzecich i drugich gimnazjalnych  oraz klas siódmych szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych. Komisja rekrutacyjna  dokona naboru uczestników do projektu.   Udział w projekcie jest bezpłatny.

Harmonogram działań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery zostanie podany we wrześniu.

 
środa, 06 września 2017 14:23

Nowy ROK SZKOLNY 2017/2018 !!!

Witaj Szkoło !!!

 
wtorek, 20 czerwca 2017 16:21
Z wizytą w Stolicy

Dnia 8 czerwca 2017r. (czwartek) grupa uczniów Gimnazjum z Nowego Brzeska  oraz z Sierosławic uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Całkowity koszt pobytu młodzieży pokryła Kancelaria Sejmu oraz Poseł na Sejm - prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, dzięki któremu wyjazd mógł dojść do skutku. W wycieczce brali udział uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w konkursach, pracowali  na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, wizytę w Sejmie oraz obiad w sejmowej restauracji. Towarzyszyła nam miła atmosfera, piękna pogoda i radość, że mogliśmy uczestniczyć w takim niecodziennym wydarzeniu.

… Mogliśmy być tu, gdzie byliśmy…

Chcemy bardzo serdecznie podziękować Kancelarii Sejmu  oraz Posłowi - Panu prof. dr. hab. Włodzimierzowi Bernackiemu za zaproszenie i zorganizowanie tej pouczającej wycieczki.

Uczestnicy wyjazdu

zapraszamy do galerii zdjęć
Więcej…
 
środa, 14 czerwca 2017 05:43

 

Niezwykły Gość…


W poniedziałek 29 maja br. zaproszenie do odwiedzenia naszej Szkoły przyjęła Pani Anetta Chlebica -Zawada, dziennikarka pracująca w radiu Katowice, a prywatnie związana z naszym regionem, ponieważ wraz z mężem są właścicielami pięknego dworu w Majkowicach. W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas III Gimnazjum mogli porozmawiać z Panią redaktor, która opowiedziała im o pracy dziennikarza, o swoich pasjach i zainteresowaniach. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom, że zdobycie wiedzy, rozwijanie swoich talentów, ciężka praca i zaangażowanie pozwalają spełniać marzenia. Ważne jest, aby praca zawodowa była dla Was przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem – podkreśliła Pani Anetta. To było bardzo interesujące spotkanie. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe upominki.

Beata Zapała

 
wtorek, 13 czerwca 2017 06:18


I nagroda w konkursie „Żonkilowy kapelusz Jej Królewskiej Mości…” dla Patryka Klasy. 

Królowa Angielska nie pokazuje się publicznie bez eleganckiego nakrycia głowy. Kapelusze tworzą dla niej najbardziej znani projektanci. Wyszukane nakrycia głowy są nie tylko ochroną przed wiatrem, słońcem, niepogodą, ale przede wszystkim piękną ozdobą, a nawet, jak twierdzą niektórzy, namiastką korony.

 

Uczniowie gimnazjum, którzy znają się na modzie i potrafią projektować podjęli próbę zaprojektowania i wykonania żonkilowego kapelusza. Zadanie nie było łatwe, a konkurencja bardzo duża.

Pierwszą nagrodę otrzymał Patryk Klasa. Jego kapelusz wraz ze specjalnym listem zostanie przesłany… królowej Elżbiecie II.

Z naszej Szkoły na konkurs do Hospicjum zostały wykonane jeszcze dwa kapelusze wykonane przez Małgorzatę Lewińską oraz Klaudię Marzec.

Gratulacje dla Patryka. Życzymy dalszych sukcesów.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 36
Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.